Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. novembra 2013 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Odporúčanie na rozhodnutie Rady opristúpení Chorvátska kDohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o uzavretí Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej stane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 33/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 34/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 k všeobecnému rozpočtu na rok 2013: pozícia Rady z 30. októbra 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 9 k všeobecnému rozpočtu na rok 2013: pozícia Rady z 30. októbra 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú podpísať a ratifikovať Dohodu z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z Torremolinosu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti rybárskych plavidiel z Torremolinosu z roku 1977 alebo k nej pristúpiť (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

PECH

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1166/2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 36/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, ITRE

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane zpridanej hodnoty, pokiaľ ide o jednotné daňové priznanie k DPH (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v záujme uľahčenia cezhraničného vymáhania pohľadávok v občianskych a obchodných veciach vytvára európsky príkaz na zablokovanie účtov (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. [DP], (EÚ) č. [HZ] a (EÚ) č. [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Správa o ženách so zdravotným postihnutím (2013/2065(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Správa k ekologickým inováciám – zamestnanosť a rast prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia (2012/2294(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Správa o vzťahoch Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (2012/2034(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Správa o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Správa o priemyselnej politike EÚ v oblasti kozmického priestoru – uvoľnenie potenciálu pre hospodársky rast v kozmickom sektore (2013/2092(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - výbor JURI - výbor FEMM - Spravodajkyne: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – stavebný materiál zo Španielska) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o drogových prekurzoroch v mene Európskej únie (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Správa o dobrovoľníctve a dobrovoľníckej činnosti v Európe (2013/2064(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Správa o umiestnení sídiel inštitúcií Európskej únie (2012/2308(INI)) - výbor AFCO - Spravodajkyne: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), pokiaľ ide o termíny jej transpozície a uplatňovania a termín zrušenia niektorých smerníc (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmeny článkov 25 a 26 Dohovoru o ochrane a využití cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier v mene Európskej únie (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajca: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Správa k výročnej správe o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže (2013/2075(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Správa o európskej obrannej technologickej a priemyselnej základni (2013/2125(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2013/2105(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (sucho a lesné požiare v Rumunsku a povodne v Nemecku, Rakúsku a Českej republike) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky pridelené určitým členským štátom z Európskeho sociálneho fondu (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Správa o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - výbor BUDE - Spravodajkyne: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0390/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia