Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0371(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0405/2012

Ingediende teksten :

A7-0405/2012

Debatten :

PV 18/11/2013 - 15
CRE 18/11/2013 - 15

Stemmingen :

PV 19/11/2013 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0460

Notulen
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg

15. Programma "Erasmus voor iedereen" ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus voor iedereen" - Het programma van de Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Doris Pack (A7-0405/2012)

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Doris Pack leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Da Graça Carvalho (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie, Katarína Neveďalová, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier en Marco Scurria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă en Hannu Takkula.

Het woord wordt gevoerd door Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness over de "catch-the-eye"-procedure (de Voorzitter wijst op de terzake vigerende bepalingen), Androulla Vassiliou en Doris Pack.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 19.11.2013.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid