Seznam 
Zápis
PDF 231kWORD 211k
Pondělí, 18. listopadu 2013 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Texty dohod dodané Radou
 12.Petice
 13.Předložení dokumentů
 14.Plán práce
 15.Program Erasmus pro všechny ***I (rozprava)
 16.Program Tvůrčí Evropa ***I (rozprava)
 17.Nástroj pro propojení Evropy ***I – Transevropská dopravní síť ***I (rozprava)
 18.Program Evropa pro občany *** (rozprava)
 19.Dohoda o vládních zakázkách *** (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2013–2014

Dílčí zasedání od 18. do 21. listopadu 2013

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 18. LISTOPADU 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k dramatické situaci, která panuje na Filipínách poté, co je zasáhl tajfun Haiyan. Připomněl, že Evropská unie přislíbila poskytnout humanitární pomoc postiženým osobám a pomoc při rekonstrukci postižené oblasti. Vyjádřil solidaritu Parlamentu s oběťmi katastrofy.

Parlament držel minutu ticha.


3. Přivítání

Předseda přivítal 150 školáků ze 33 zemí, kteří se účastní programu EuronestScola a kteří byli usazeni na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupil Davor Ivo Stier, aby připomněl 22. výročí násilností spáchaných ve Vukovaru.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Složení Parlamentu

Příslušné německé orgány oznámily zvolení Gabriele Staunerové, kterou je nahrazena Anja Weisgerber, s účinností od 30. října 2013, a Hiltrud Breyerové, kterou je nahrazena Franziska Katharina Brantner, s účinností od 31. října 2013.

Podle čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu vzal Parlament na vědomí zvolení Gabriele Staunerové a Hiltrud Breyerové s účinností od 30., resp. 31. října 2013.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Gabriele Staunerová a Hiltrud Breyerová v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinily prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


6. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné polské orgány předaly předsedovi žádost, aby byl Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


7. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a EFD následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Gabriele Stauner

výbor PETI: Rolandas Paksas, kterým je nahrazen Jaroslav Paška.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


8. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- Oprava P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 12. září 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto zasedání k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské demografické statistice (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři z roku 2006 a jejího prosazování (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000110/2013), kterou pokládá Paul Rübig za výbor ITRE Komisi: Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor EMPL Komisi: Sdělení Komise k „Posilování sociálního rozměru hospodářské a měnové unie (HMU)“ (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii;

- Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou.


12. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 14. listopadu 2013

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 podpisy) (č. 1384/2013); Lola Calderón Hernández (č. 1385/2013); Timo Ackermann (č. 1386/2013); Ildiko Bădescu (č. 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (č. 1388/2013); Irene Lacerenza (č. 1389/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1390/2013); Dieter Morczinczyk (č. 1391/2013); Roland Trinkhaus (č. 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (č. 1393/2013); Augustin Deaconu (č. 1394/2013); Viorel Rusu (č. 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (č. 1396/2013); Aneta Tymon (č. 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (č. 1398/2013); Angel Martín Jaén (č. 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (č. 1400/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1401/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (č. 1403/2013); Vasile Săraci (č. 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (č. 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (č. 1406/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (č. 1408/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1409/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1410/2013); Francesc Bars Cortina (č. 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (č. 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (č. 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (č. 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 podpisy) (č. 1415/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (č. 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (č. 1418/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1419/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur „Existe“ de Jerez de la Frontera) (č. 1421/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1422/2013); Ildiko Bădescu (č. 1423/2013); Víctor López Hernando (č. 1424/2013); Serena Llull Matemalas (č. 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (č. 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (č. 1427/2013); Emil Lăpădat (č. 1428/2013); Francisco Lueiro García (č. 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (č. 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (č. 1431/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1432/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1433/2013); Dobrescu Ion (č. 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (č. 1435/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1436/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1437/2013); João Ferreira (č. 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (č. 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (č. 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (č. 1441/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1442/2013); Roberto Costa (č. 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (č. 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (č. 1445/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (č. 1447/2013); Florian Strat (č. 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (č. 1449/2013); Agustín Herrera Romero (č. 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (č. 1451/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1452/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1453/2013); Marion Nestorov (č. 1454/2013); Bernhard Resch (č. 1455/2013); Bhatia Sudhir (č. 1456/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (5 podpisů) (č. 1457/2013); Horst G. Ansorge (č. 1458/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1459/2013); Dana Mihai (č. 1460/2013); Francisco Perales Corrales (č. 1461/2013); Yalcin Yilmaz (č. 1462/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1463/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (18 podpisů) (č. 1464/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1465/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (č. 1467/2013); Cristian Secară (č. 1468/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1469/2013); Daniela Mariana Popa (č. 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (č. 1471/2013); Corina Novaconi (č. 1472/2013); Siegmund Josef Richter (č. 1473/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (č. 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (č. 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (č. 1477/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (č. 1479/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1480/2013); Piet Holtrop (č. 1481/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (č. 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (č. 1484/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1485/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (č. 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 podpisy) (č. 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (č. 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (č. 1490/2013); Corina Coman (č. 1491/2013); Isaac Ibáñez García (č. 1492/2013); Ildiko Bădescu (č. 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (č. 1494/2013); Camelia Fusar (č. 1495/2013); Mara Zabala Polla (č. 1496/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1497/2013); Adriana Vanache (č. 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (č. 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (č. 1500/2013); Augustin Constantinescu (č. 1501/2013); Günter Dillikrath (č. 1502/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1503/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1504/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1505/2013); Elena Roa Charro (č. 1506/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1507/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1508/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1509/2013); Juan Gómez (č. 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (č. 1511/2013); Ángel Rico Escribano (č. 1512/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1513/2013); Gheorghe Trifan (č. 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (č. 1515/2013); Gheorghe Filote (č. 1516/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1517/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1518/2013); Ruiz Melgarejo (č. 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (č. 1520/2013); José Iglesias Gargallo (č. 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (č. 1522/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1523/2013); Javier Anarte Fernández (č. 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (č. 1525/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1526/2013); Luis María Taboada González (č. 1527/2013); Julia Alonso García (č. 1528/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1529/2013); Paul Guzu (č. 1530/2013); Karin Aubin (č. 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (č. 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (č. 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (č. 1534/2013); Szentkiráalyi Ilka (č. 1535/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1536/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1537/2013); Maximilian Fuchs (č. 1538/2013); Janusz Miler (č. 1539/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1540/2013); Jan Girke (č. 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (č. 1542/2013); Sven Laudan (č. 1543/2013); Maria Grazia Lello (č. 1544/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1545/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1546/2013); Laila Egensberg (č. 1547/2013); Petar Velikov (č. 1548/2013); Gilda Carballo (č. 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (č. 1550/2013); Eugene Sapiano (č. 1551/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (č. 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (č. 1554/2013); Mario Pozo Pearce (č. 1555/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1556/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1557/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1558/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1559/2013); Duncan Anderson (č. 1560/2013); Breda Maguire (162 podpisů) (č. 1561/2013); Francesco Cascone (č. 1562/2013); Daniele Annibale (č. 1563/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1564/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1565/2013); Jeanine Zanetti (č. 1566/2013); Luisa Pesarin (č. 1567/2013); Gemma Subirana Arno (č. 1568/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1569/2013); Claudia Tamellini (č. 1570/2013); Roberto Zamboni (č. 1571/2013); Giuseppe Esposito (č. 1572/2013); José Ramón Gil Benito (č. 1573/2013); Pasquale Calzetta (č. 1574/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1575/2013); Marco Caruso (č. 1576/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1577/2013); Domenico Aquino (č. 1578/2013); Aurelio Rosini (č. 1579/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1580/2013); Daniele Beucler (č. 1581/2013); Rene Simmanck (č. 1582/2013); Carmel Grima (č. 1583/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1584/2013); Sabine Leifert (č. 1585/2013); Brice Lepoutre (č. 1586/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1587/2013); Flavio Miccono (č. 1588/2013); Antonella Valerio (č. 1589/2013).


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k úmluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh na převod prostředků DEC 33/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 34 /2013 - Oddíl III - Komise (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: postoj Rady ze dne 30. října 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 9 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: postoj Rady ze dne 30. října 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Dohodě z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z Torremolinos z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o finanční rámec na období 2014–2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 36 /2013 - Oddíl III - Komise (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 525/2013, pokud jde o technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, ITRE

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI

2) z parlamentních výborů

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Zpráva o nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský příkaz k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, kterým se nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se mění nařízení (EU) č. [...] [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení (EU) č. [...] [nařízení o přímých platbách], (EU) č. [...] [horizontální nařízení] a (EU) č. [...] [nařízení o jednotné společné organizaci trhů], pokud jde o jejich použití v roce 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Zpráva o ženách se zdravotním postižením (2013/2065(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Zpráva o ekologických inovacích – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (2012/2294(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Zpráva o vztazích Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států (2012/2034(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Zpráva o kosmické průmyslové politice EU – uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví (2013/2092(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o vládních zakázkách (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - výbor JURI - výbor FEMM - Zpravodajky: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o prekursorech drog jménem Evropské unie (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Zpráva o dobrovolnictví a dobrovolné činnosti v Evropě (2013/2064(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Zpráva o umístění sídel evropských institucí (2012/2308(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích zemí a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o lhůtu pro její provedení, datum použitelnosti a datum zrušení některých směrnic (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí jménem Evropské unie změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Zpráva o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (2013/2075(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Zpráva o evropské technologické a průmyslové základně obrany (2013/2125(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2013/2105(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013 Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - výbor BUDE - Zpravodajky: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Doporučení o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání listopadového plenárního zasedání t.r. (PE 522.757/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení Komise o tom, zda by měla pokračovat jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic s ohledem na skandál s odposlechy vedenými agenturou NSA.

Vystoupili: Yannick Jadot za skupinu Verts/ALEs odůvodněním žádosti, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL ve prospěch žádosti a Manfred Weber za skupinu PPE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (79 pro, 184 proti, 10 se zdrželo).


Úterý

beze změny.


Středa

Vystoupili: Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby se při hlasování o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 hlasovalo nejdříve o pozměňovacích návrzích přijatých ve výborech a potom o znění Rady, Pervenche Berès (předsedkyně výboru EMPL), která podpořila výroky, které učinil Daniel Cohn-Bendit, a požádala, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu výboru EMPL, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, aby podpořila žádost, se kterou vystoupil Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, aby podpořil žádost, se kterou vystoupil Daniel Cohn-Bendit, a vyzval úřadující předsednictví Rady, aby během hlasování potvrdilo vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích, Hannes Swoboda za skupinu S&D, a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD.

Vystoupil Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG), který potvrdil vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích.

Předseda upřesnil své rozhodnutí ohledně pořadí hlasování a důvody tohoto rozhodnutí.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Vystoupili: Rui Tavares a Pervenche Berès.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


15. Program Erasmus pro všechny ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „ERASMUS PRO VŠECHNY“ - Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Doris Pack (A7-0405/2012)

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Doris Pack uvedla zprávu.

Vystoupila Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Maria Da Graça Carvalho (navrhovatelka výboru BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (navrhovatelka výboru EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (navrhovatelka výboru ITRE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE, Katarína Neveďalová za skupinu S&D, Morten Løkkegaard za skupinu ALDE, Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE, Emma McClarkin za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Lorenzo Fontana za skupinu EFD, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier a Marco Scurria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă a Hannu Takkula.

Vystoupili: Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající připomněl platná ustanovení), Androulla Vassiliou a Doris Pack.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 19.11.2013.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda


16. Program Tvůrčí Evropa ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Tvůrčí Evropa [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa uvedla zprávu.

Vystoupila Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Kinga Göncz (navrhovatelka výboru EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (navrhovatelka výboru ITRE), Jean-Marie Cavada za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini a Andrej Plenković.

Vystoupily: Androulla Vassiliou a Silvia Costa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 19.11.2013.


17. Nástroj pro propojení Evropy ***I – Transevropská dopravní síť ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Spoluzpravodajové: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet a Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Spoluzpravodajové: Georgios Koumoutsakos a Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos a Ismail Ertug uvedli zprávy.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Göran Färm (navrhovatel výboru BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (navrhovatel výboru IMCO), Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru REGI), Antonio Cancian za skupinu PPE, Mario Pirillo za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, a Roberts Zīle za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău a David-Maria Sassoli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Siim Kallas a Adina-Ioana Vălean.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos a Ismail Ertug.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 19.11.2013 a bod 8.10 zápisu ze dne 19.11.2013.


18. Program Evropa pro občany *** (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula uvedl zprávu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Csaba Sógor (navrhovatel výboru LIBE), Gerald Häfner (navrhovatel výboru AFCO), Santiago Fisas Ayxela za skupinu PPE, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen a Piotr Borys.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Oleg Valjalo, Gerard Batten a Franz Obermayr.

Vystoupili: Siim Kallas a Hannu Takkula.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 19.11.2013.


19. Dohoda o vládních zakázkách *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o vládních zakázkách [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz uvedl doporučení.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Filip Kaczmarek (navrhovatel výboru DEVE), Peter Šťastný za skupinu PPE, Josefa Andrés Barea za skupinu S&D, a Lara Comi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, João Ferreira a Franz Obermayr.

Vystoupili: Siim Kallas a Helmut Scholz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 19.11.2013.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (předsedající na základě vystoupení řečníka poskytl upřesnění), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo a Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 522.757/OJMA).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí