Indeks 
Protokol
PDF 235kWORD 149k
Mandag den 18. november 2013 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 12.Andragender
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15."ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)
 16.Programmet Et Kreativt Europa ***I (forhandling)
 17.Connecting Europe-faciliteten ***I - Det transeuropæiske transportnet ***I (forhandling)
 18.Fastlæggelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 *** (forhandling)
 19.Ændring af aftalen om offentlige indkøb *** (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2013 - 2014

Mødeperioden fra den 18. til 21. november 2013

STRASBOURG

PROTOKOL

MANDAG DEN 18. NOVEMBER 2013

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om den dramatiske situation, der fortsat hersker i Filippinerne efter tyfonen Haiyans hærgen. Han mindede om, at Den Europæiske Union er gået ind i arbejdet med at yde humanitær bistand til de ramte personer og til genopbygning af regionen. Han gav udtryk for Parlamentets solidaritet med ofrene for katastrofen.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Velkomstord

Formanden bød velkommen til 150 elever fra 33 lande, der deltager i programmet EuronestScola, og som havde taget plads i tilhørerlogerne.

°
° ° °

Taler: Davor Ivo Stier, der mindede om 22-årsdagen for de voldshandlinger, der blev begået i Vukovar.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Parlamentets sammensætning

De tyske kompetente myndigheder havde meddelt, at Gabriele Stauner var blevet medlem af Parlamentet i stedet for Anja Weisgerber med virkning fra 30. oktober 2013, og fra Hiltrud Breyer i stedet for Franziska Katharina Brantner med virkning fra 31. oktober 2013.

Parlamentet tog i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet af 20. september 1976 og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, til efterretning, at Gabriele Stauner og Hiltrud Breyer var blevet valgt til medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra hhv. 30. og 31. oktober 2013.

Gabriele Stauner og Hiltrud Breyer deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De polske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning til formanden om ophævelse af Tadeusz Cymańskis parlamentariske immunitet.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og EFD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

EMPL: Gabriele Stauner

PETI: Rolandas Paksas i stedet for Jaroslav Paška.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav - P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen ville foreligge på websiden ”Séance en direct” under den indeværende mødeperiode.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske demografiske statistikker (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 vedrørende toldkontingenter for vin (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000110/2013) af Paul Rübig, for ITRE, til Kommissionen: 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur - En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013) af Pervenche Berès, for EMPL, til Kommissionen: Meddelelse fra Kommissionen om 'Styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension' (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union;

- protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Gabonesiske Republik .


12. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 14. november 2013

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 underskrifter) (nr. 1384/2013); Lola Calderón Hernández (nr. 1385/2013); Timo Ackermann (nr. 1386/2013); Ildiko Bădescu (nr. 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (nr. 1388/2013); Irene Lacerenza (nr. 1389/2013); (navn fortroligt) (nr. 1390/2013); Dieter Morczinczyk (nr. 1391/2013); Roland Trinkhaus (nr. 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (nr. 1393/2013); Augustin Deaconu (nr. 1394/2013); Viorel Rusu (nr. 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (nr. 1396/2013); Aneta Tymon (nr. 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (nr. 1398/2013); Angel Martín Jaén (nr. 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (nr. 1400/2013); (navn fortroligt) (nr. 1401/2013); (navn fortroligt) (nr. 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (nr. 1403/2013); Vasile Săraci (nr. 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (nr. 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (nr. 1406/2013); (navn fortroligt) (nr. 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1408/2013); (navn fortroligt) (nr. 1409/2013); (navn fortroligt) (nr. 1410/2013); Francesc Bars Cortina (nr. 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (nr. 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (nr. 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (nr. 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 underskrifter) (nr. 1415/2013); (navn fortroligt) (nr. 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (nr. 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (nr. 1418/2013); (navn fortroligt) (nr. 1419/2013); (navn fortroligt) (nr. 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (nr. 1421/2013); (navn fortroligt) (nr. 1422/2013); Ildiko Bădescu (nr. 1423/2013); Víctor López Hernando (nr. 1424/2013); Serena Llull Matemalas (nr. 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (nr. 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (nr. 1427/2013); Emil Lăpădat (nr. 1428/2013); Francisco Lueiro García (nr. 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (nr. 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (nr. 1431/2013); (navn fortroligt) (nr. 1432/2013); (navn fortroligt) (nr. 1433/2013); Dobrescu Ion (nr. 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (nr. 1435/2013); (navn fortroligt) (nr. 1436/2013); (navn fortroligt) (nr. 1437/2013); João Ferreira (nr. 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (nr. 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (nr. 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (nr. 1441/2013); (navn fortroligt) (nr. 1442/2013); Roberto Costa (nr. 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (nr. 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (nr. 1445/2013); (navn fortroligt) (nr. 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (nr. 1447/2013); Florian Strat (nr. 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (nr. 1449/2013); Agustín Herrera Romero (nr. 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (nr. 1451/2013); (navn fortroligt) (nr. 1452/2013); (navn fortroligt) (nr. 1453/2013); Marion Nestorov (nr. 1454/2013); Bernhard Resch (nr. 1455/2013); Bhatia Sudhir (nr. 1456/2013); (navn fortroligt) (5 underskrifter) (nr. 1457/2013); Horst G. Ansorge (nr. 1458/2013); (navn fortroligt) (nr. 1459/2013); Dana Mihai (nr. 1460/2013); Francisco Perales Corrales (nr. 1461/2013); Yalcin Yilmaz (nr. 1462/2013); (navn fortroligt) (nr. 1463/2013); (navn fortroligt) (18 underskrifter) (nr. 1464/2013); (navn fortroligt) (nr. 1465/2013); (navn fortroligt) (nr. 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (nr. 1467/2013); Cristian Secară (nr. 1468/2013); (navn fortroligt) (nr. 1469/2013); Daniela Mariana Popa (nr. 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (nr. 1471/2013); Corina Novaconi (nr. 1472/2013); Siegmund Josef Richter (nr. 1473/2013); (navn fortroligt) (nr. 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (nr. 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (nr. 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (nr. 1477/2013); (navn fortroligt) (nr. 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (nr. 1479/2013); (navn fortroligt) (nr. 1480/2013); Piet Holtrop (nr. 1481/2013); (navn fortroligt) (nr. 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (nr. 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (nr. 1484/2013); (navn fortroligt) (nr. 1485/2013); (navn fortroligt) (nr. 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (nr. 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 underskrifter) (nr. 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (nr. 1490/2013); Corina Coman (nr. 1491/2013); Isaac Ibáñez García (nr. 1492/2013); Ildiko Bădescu (nr. 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (nr. 1494/2013); Camelia Fusar (nr. 1495/2013); Mara Zabala Polla (nr. 1496/2013); (navn fortroligt) (nr. 1497/2013); Adriana Vanache (nr. 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (nr. 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (nr. 1500/2013); Augustin Constantinescu (nr. 1501/2013); Günter Dillikrath (nr. 1502/2013); (navn fortroligt) (nr. 1503/2013); (navn fortroligt) (nr. 1504/2013); (navn fortroligt) (nr. 1505/2013); Elena Roa Charro (nr. 1506/2013); (navn fortroligt) (nr. 1507/2013); (navn fortroligt) (nr. 1508/2013); (navn fortroligt) (nr. 1509/2013); Juan Gómez (nr. 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (nr. 1511/2013); Ángel Rico Escribano (nr. 1512/2013); (navn fortroligt) (nr. 1513/2013); Gheorghe Trifan (nr. 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (nr. 1515/2013); Gheorghe Filote (nr. 1516/2013); (navn fortroligt) (nr. 1517/2013); (navn fortroligt) (nr. 1518/2013); Ruiz Melgarejo (nr. 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (nr. 1520/2013); José Iglesias Gargallo (nr. 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (nr. 1522/2013); (navn fortroligt) (nr. 1523/2013); Javier Anarte Fernández (nr. 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (nr. 1525/2013); (navn fortroligt) (nr. 1526/2013); Luis María Taboada González (nr. 1527/2013); Julia Alonso García (nr. 1528/2013); (navn fortroligt) (nr. 1529/2013); Paul Guzu (nr. 1530/2013); Karin Aubin (nr. 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (nr. 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (nr. 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1534/2013); Szentkiráalyi Ilka (nr. 1535/2013); (navn fortroligt) (nr. 1536/2013); (navn fortroligt) (nr. 1537/2013); Maximilian Fuchs (nr. 1538/2013); Janusz Miler (nr. 1539/2013); (navn fortroligt) (nr. 1540/2013); Jan Girke (nr. 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (nr. 1542/2013); Sven Laudan (nr. 1543/2013); Maria Grazia Lello (nr. 1544/2013); (navn fortroligt) (nr. 1545/2013); (navn fortroligt) (nr. 1546/2013); Laila Egensberg (nr. 1547/2013); Petar Velikov (nr. 1548/2013); Gilda Carballo (nr. 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (nr. 1550/2013); Eugene Sapiano (nr. 1551/2013); (navn fortroligt) (nr. 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (nr. 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (nr. 1554/2013); Mario Pozo Pearce (nr. 1555/2013); (navn fortroligt) (nr. 1556/2013); (navn fortroligt) (nr. 1557/2013); (navn fortroligt) (nr. 1558/2013); (navn fortroligt) (nr. 1559/2013); Duncan Anderson (nr. 1560/2013); Breda Maguire (162 underskrifter) (nr. 1561/2013); Francesco Cascone (nr. 1562/2013); Daniele Annibale (nr. 1563/2013); (navn fortroligt) (nr. 1564/2013); (navn fortroligt) (nr. 1565/2013); Jeanine Zanetti (nr. 1566/2013); Luisa Pesarin (nr. 1567/2013); Gemma Subirana Arno (nr. 1568/2013); (navn fortroligt) (nr. 1569/2013); Claudia Tamellini (nr. 1570/2013); Roberto Zamboni (nr. 1571/2013); Giuseppe Esposito (nr. 1572/2013); José Ramón Gil Benito (nr. 1573/2013); Pasquale Calzetta (nr. 1574/2013); (navn fortroligt) (nr. 1575/2013); Marco Caruso (nr. 1576/2013); (navn fortroligt) (nr. 1577/2013); Domenico Aquino (nr. 1578/2013); Aurelio Rosini (nr. 1579/2013); (navn fortroligt) (nr. 1580/2013); Daniele Beucler (nr. 1581/2013); Rene Simmanck (nr. 1582/2013); Carmel Grima (nr. 1583/2013); (navn fortroligt) (nr. 1584/2013); Sabine Leifert (nr. 1585/2013); Brice Lepoutre (nr. 1586/2013); (navn fortroligt) (nr. 1587/2013); Flavio Miccono (nr. 1588/2013); Antonella Valerio (nr. 1589/2013).


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

AFET, INTA

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 33/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 34/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2013: Rådets holdning af 30. oktober 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 9 til det almindelige budget for 2013: Rådets holdning af 30. oktober 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undertegne, ratificere eller tiltræde Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i Torremolinosprotokollen af 1993 til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed af 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår finansieringsrammen for 2014-2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 36/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med artikel 307 i trakaten høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, ITRE

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union og om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HZ] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Betænkning om kvinder med handicap (2013/2065(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- *Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Betænkning om økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik (2012/2294(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Betænkning om Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (2012/2034(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Betænkning om EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren (2013/2092(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- ***Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige indkøb (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - JURI udvalg - FEMM udvalg - Ordførere: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana — byggematerialer, Spanien) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- ***Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om narkotikaprækursorer (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Franck Proust (A7-0342/2013)

- ***Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Betænkning om frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa (2013/2064(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Betænkning om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner (2012/2308(INI)) - AFCO udvalg - Ordførere: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- *Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- ***Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på vegne af Den Europæiske Union af ændring af artikel 25 og 26 i konventionen om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - ENVI udvalg - Ordfører: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Betænkning om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik (2013/2075(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Betænkning om det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (2013/2125(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2013/2105(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (tørke og skovbrande i Rumænien og oversvømmelser i Tyskland, Østrig og Tjekkiet) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår den finansielle tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 som led i budgetproceduren (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDG udvalg - Ordførere: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - BUDG udvalg - Ordførere: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne november og 2013 (PE 522.757/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Gruppen Verts/ALE ytrede ønske om at få et punkt føjet på dagsordenen om en erklæring fra Kommissionen om mulighed for at følge forhandlingerne om et ”transatlantisk partnerskab om handel og investeringer” i lyset af skandalen om NSA-aflytningerne.

Talere: Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der støttede den, og Manfred Weber for PPE-Gruppen, der udtalte sig imod anmodningen.

Parlamentet afviste anmodningen, idet der blev holdt afstemning ved navneopråb (79 for, 184 imod, 10 undlod at stemme).

Tirsdag

Ingen forslag til ændring.

Onsdag

Talere: Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, der anmodede om, at ændringsforslagene vedtaget i udvalgene blev sat til afstemning inden Rådets tekst i forbindelse med afstemningen om den flerårige finansielle ramme 2014-2020, Pervenche Berès (formand for EMPL), der tilsluttede sig Daniel Cohn-Bendits forslag og anmodede om, at ændringsforslaget fra EMPL blev sat til afstemning; Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der støttede Daniel Cohn-Bendits anmodning; Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der støttede Daniel Cohn-Bendits anmodning og anmodede om, at Rådsformandskabet på tidspunktet for afstemningen bekræftede, at der ville blive oprettet en arbejdsgruppe på højt plan om de egne indtægter; Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, og Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen.

Taler: Alain Lamassoure, (formand for BUDG), der bekræftede, at der ville blive oprettet en arbejdsgruppe på højt plan om de egne indtægter.

Formanden redegjorde nærmere for sin afgørelse vedrørende afstemningen og angav grundene hertil.

Torsdag

Ingen ændringer

°
° ° °

Talere: Rui Tavares og Pervenche Berès.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. "ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Doris Pack (A7-0405/2012)

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Doris Pack forelagde betænkningen.

Taler: Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Talere: Maria Da Graça Carvalho (ordfører for udtalelse fra BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen, Katarína Neveďalová for S&D-Gruppen, Morten Løkkegaard for ALDE-Gruppen, Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier og Marco Scurria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă og Hannu Takkula.

Talere: Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness om "catch-the-eye"-proceduren (Formanden mindede om de gældende bestemmelser desangående), Androulla Vassiliou og Doris Pack.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 19.11.2013.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand


16. Programmet Et Kreativt Europa ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa forelagde betænkningen.

Taler: Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Talere: Kinga Göncz (ordfører for udtalelse fra EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jean-Marie Cavada for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini og Andrej Plenković.

Talere: Androulla Vassiliou og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 19.11.2013.


17. Connecting Europe-faciliteten ***I - Det transeuropæiske transportnet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet og Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Georgios Koumoutsakos og Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos og Ismail Ertug forelagde betænkningerne.

Taler: Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Göran Färm (ordfører for udtalelse fra BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (ordfører for udtalelse fra IMCO), Oldřich Vlasák (ordfører for udtalelse fra REGI), Antonio Cancian for PPE-Gruppen, Mario Pirillo for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, og Roberts Zīle for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău og David-Maria Sassoli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo og Ruža Tomašić.

Talere: Siim Kallas og Adina-Ioana Vălean.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos og Ismail Ertug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 19.11.2013 og punkt 8.10 i protokollen af 19.11.2013.


18. Fastlæggelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 *** (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula forelagde betænkningen.

Taler: Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Csaba Sógor (ordfører for udtalelse fra LIBE), Gerald Häfner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Santiago Fisas Ayxela for PPE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen og Piotr Borys.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Oleg Valjalo, Gerard Batten og Franz Obermayr.

Talere: Siim Kallas og Hannu Takkula.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 19.11.2013.


19. Ændring af aftalen om offentlige indkøb *** (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz forelagde henstillingen.

Taler: Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Filip Kaczmarek (ordfører for udtalelse fra DEVE), Peter Šťastný for PPE-Gruppen, Josefa Andrés Barea for S&D-Gruppen, og Lara Comi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, João Ferreira og Franz Obermayr.

Talere: Siim Kallas og Helmut Scholz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 19.11.2013.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (Formanden kom med supplerende bemærkninger til talernes indlæg), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo og Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 522.757/OJMA).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik