Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 229kWORD 150k
Maanantai 18. marraskuuta 2013 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 12.Vetoomukset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Yhteinen Erasmus -ohjelma ***I (keskustelu)
 16.Luova Eurooppa -ohjelma ***I (keskustelu)
 17.Verkkojen Eurooppa -väline ***I - Euroopan laajuinen liikenneverkko ***I (keskustelu)
 18.Kansalaisten Eurooppa -ohjelma *** (keskustelu)
 19.Julkisia hankintoja koskeva sopimus *** (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Filippiineillä yhä vallitsevasta dramaattisesta tilanteesta Haiyan-taifuunin jälkeen. Hän palautti mieliin, että Euroopan unioni on sitoutunut antamaan humanitaarista apua alueen väestölle ja jälleenrakennukseen. Hän ilmaisi parlamentin solidaarisuuden katastrofin uhreille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


3. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneet EuronestScola-ohjelmaan osallistuvat 150 koululaista 33 maasta.

°
° ° °

Davor Ivo Stier käytti puheenvuoron palauttaakseen mieliin Vukovarin väkivaltaisuuksien 22. vuosipäivän.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Gabriele Stauner on nimitetty parlamentin jäseneksi Anja Weisgerberin tilalle 30. lokakuuta 2013 alkaen ja että Hiltrud Breyer on nimitetty parlamentin jäseneksi Franziska Katharina Brantnerin tilalle 31. lokakuuta 2013 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi tiedoksi Gabriele Staunerin nimityksen 30. lokakuuta 2013 alkaen ja Hiltrud Breyerin nimityksen 31. lokakuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Gabriele Stauner ja Hiltrud Breyer osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön puhemiehelle Tadeusz Cymańskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja EFD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

EMPL-valiokunta: Gabriele Stauner

PETI-valiokunta: Jaroslav Paškan tilalle Rolandas Paksas.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta - P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla tämän istuntojakson ajan.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan demografisista tilastoista (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien kannettavien paristojen ja akkujen sekä vähän elohopeaa sisältävien nappiparistojen markkinoille saattamisen osalta sekä komission päätöksen 2009/603/EY kumoamisesta (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen noudattamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion velvollisuuksista (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi huviveneistä ja vesiskoottereista sekä neuvoston direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 muuttamisesta (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta viinin tariffikiintiöiden osalta (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus huumausaineiden lähtöaineista annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004 muuttamisesta (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta "Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa" (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000110/2013) Paul Rübig ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma - Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013)

- (O-000122/2013) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto talous- ja rahaliitto EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa olevien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehty sopimus

- pöytäkirja Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta.


12. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

14. marraskuuta 2013

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 allekirjoittanutta) (nro 1384/2013); Lola Calderón Hernández (nro 1385/2013); Timo Ackermann (nro 1386/2013); Ildiko Bădescu (nro 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (nro 1388/2013); Irene Lacerenza (nro 1389/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1390/2013); Dieter Morczinczyk (nro 1391/2013); Roland Trinkhaus (nro 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (nro 1393/2013); Augustin Deaconu (nro 1394/2013); Viorel Rusu (nro 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (nro 1396/2013); Aneta Tymon (nro 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (nro 1398/2013); Angel Martín Jaén (nro 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (nro 1400/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1401/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (nro 1403/2013); Vasile Săraci (nro 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (nro 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (nro 1406/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (nro 1408/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1409/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1410/2013); Francesc Bars Cortina (nro 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (nro 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (nro 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (nro 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 allekirjoittanutta) (nro 1415/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (nro 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (nro 1418/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1419/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (nro 1421/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1422/2013); Ildiko Bădescu (nro 1423/2013); Víctor López Hernando (nro 1424/2013); Serena Llull Matemalas (nro 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (nro 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (nro 1427/2013); Emil Lăpădat (nro 1428/2013); Francisco Lueiro García (nro 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (nro 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (nro 1431/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1432/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1433/2013); Dobrescu Ion (nro 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (nro 1435/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1436/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1437/2013); João Ferreira (nro 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (nro 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (nro 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (nro 1441/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1442/2013); Roberto Costa (nro 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (nro 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (nro 1445/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (nro 1447/2013); Florian Strat (nro 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (nro 1449/2013); Agustín Herrera Romero (nro 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (nro 1451/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1452/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1453/2013); Marion Nestorov (nro 1454/2013); Bernhard Resch (nro 1455/2013); Bhatia Sudhir (nro 1456/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (5 allekirjoittanutta) (nro 1457/2013); Horst G. Ansorge (nro 1458/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1459/2013); Dana Mihai (nro 1460/2013); Francisco Perales Corrales (nro 1461/2013); Yalcin Yilmaz (nro 1462/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1463/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (18 allekirjoittanutta) (nro 1464/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1465/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (nro 1467/2013); Cristian Secară (nro 1468/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1469/2013); Daniela Mariana Popa (nro 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (nro 1471/2013); Corina Novaconi (nro 1472/2013); Siegmund Josef Richter (nro 1473/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (nro 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (nro 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (nro 1477/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (nro 1479/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1480/2013); Piet Holtrop (nro 1481/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (nro 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (nro 1484/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1485/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (nro 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 allekirjoittanutta) (nro 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (nro 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (nro 1490/2013); Corina Coman (nro 1491/2013); Isaac Ibáñez García (nro 1492/2013); Ildiko Bădescu (nro 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (nro 1494/2013); Camelia Fusar (nro 1495/2013); Mara Zabala Polla (nro 1496/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1497/2013); Adriana Vanache (nro 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (nro 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (nro 1500/2013); Augustin Constantinescu (nro 1501/2013); Günter Dillikrath (nro 1502/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1503/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1504/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1505/2013); Elena Roa Charro (nro 1506/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1507/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1508/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1509/2013); Juan Gómez (nro 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (nro 1511/2013); Ángel Rico Escribano (nro 1512/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1513/2013); Gheorghe Trifan (nro 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (nro 1515/2013); Gheorghe Filote (nro 1516/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1517/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1518/2013); Ruiz Melgarejo (nro 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (nro 1520/2013); José Iglesias Gargallo (nro 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (nro 1522/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1523/2013); Javier Anarte Fernández (nro 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (nro 1525/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1526/2013); Luis María Taboada González (nro 1527/2013); Julia Alonso García (nro 1528/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1529/2013); Paul Guzu (nro 1530/2013); Karin Aubin (nro 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (nro 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (nro 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (nro 1534/2013); Szentkiráalyi Ilka (nro 1535/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1536/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1537/2013); Maximilian Fuchs (nro 1538/2013); Janusz Miler (nro 1539/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1540/2013); Jan Girke (nro 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (nro 1542/2013); Sven Laudan (nro 1543/2013); Maria Grazia Lello (nro 1544/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1545/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1546/2013); Laila Egensberg (nro 1547/2013); Petar Velikov (nro 1548/2013); Gilda Carballo (nro 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (nro 1550/2013); Eugene Sapiano (nro 1551/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (nro 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (nro 1554/2013); Mario Pozo Pearce (nro 1555/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1556/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1557/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1558/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1559/2013); Duncan Anderson (nro 1560/2013); Breda Maguire (162 allekirjoittanutta) (nro 1561/2013); Francesco Cascone (nro 1562/2013); Daniele Annibale (nro 1563/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1564/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1565/2013); Jeanine Zanetti (nro 1566/2013); Luisa Pesarin (nro 1567/2013); Gemma Subirana Arno (nro 1568/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1569/2013); Claudia Tamellini (nro 1570/2013); Roberto Zamboni (nro 1571/2013); Giuseppe Esposito (nro 1572/2013); José Ramón Gil Benito (nro 1573/2013); Pasquale Calzetta (nro 1574/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1575/2013); Marco Caruso (nro 1576/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1577/2013); Domenico Aquino (nro 1578/2013); Aurelio Rosini (nro 1579/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1580/2013); Daniele Beucler (nro 1581/2013); Rene Simmanck (nro 1582/2013); Carmel Grima (nro 1583/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1584/2013); Sabine Leifert (nro 1585/2013); Brice Lepoutre (nro 1586/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1587/2013); Flavio Miccono (nro 1588/2013); Antonella Valerio (nro 1589/2013).


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, JURI (työjärjestyksen 37 artikla)

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

AFET, INTA

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 34/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/EURATOM muuttamisesta (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Lisätalousarvioesitys nro 8 vuoden 2013 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 30. lokakuuta 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 9 vuoden 2013 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 30. lokakuuta 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn Torremolinoksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta tai liittymään siihen (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttamisesta kauden 2014–2018 rahoituskehyksen osalta (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 36/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen luomisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten sekä maksusitoumusten vapauttamissääntöjen osalta tietyissä jäsenvaltioissa (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Mietintö vammaisista naisista (2013/2065(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- *Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) N:o 723/2009 muuttamisesta (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Mietintö ekoinnovoinnista – työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla (2012/2294(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Mietintö Euroopan parlamentin suhteista kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin (2012/2034(INI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Mietintö talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Mietintö EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla (2013/2092(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - JURI -valiokunta - FEMM -valiokunta - Esittelijät: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, Espanja) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi huumausaineiden lähtöaineita koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Mietintö vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta Euroopassa (2013/2064(INI)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Mietintö Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista (2012/2308(INI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijät: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2013/2075(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Mietintö Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta (2013/2125(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen pohjalta) (2013/2105(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävästä määrärahasta (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 koskevasta yhteisestä tekstistä (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDE -valiokunta - Esittelijät: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Suositus ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Marraskuun 2013 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 522.757/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan komission julkilausuma siitä, onko transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen jatkaminen asianmukaista, kun otetaan huomioon NSA:n valvontaskandaali.

Puheenvuorot: Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka kannatti pyyntöä, ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (79 puolesta, 184 vastaan, 10 tyhjää).


Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.


Keskiviikko

Puheenvuorot: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta pyytääkseen, että äänestettäessä vuosien 2014-2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä valiokunnissa hyväksytyistä tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen kun äänestetään neuvoston tekstistä, Pervenche Berès (EMPL-valiokunnan puheenjohtaja) kannattaakseen Daniel Cohn-Benditin pyyntöä ja pyytääkseen, että EMPL-valiokunnan tarkistuksesta toimitetaan äänestys, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta kannattaakseen Daniel Cohn-Benditin pyyntöä, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta kannattaakseen Daniel Cohn-Benditin pyyntöä ja pyytääkseen, että neuvoston puheenjohtajavaltio vahvistaa äänestysten aikaan korkean tason omien varojen työryhmän perustamisen, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta ja Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta.

Alain Lamassoure (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron, jossa hän vahvisti korkean tason omien varojen työryhmän perustamisen.

Puhemies täsmensi äänestysjärjestystä koskevaa päätöstään ja perusteli päätöksen.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Puheenvuorot: Rui Tavares ja Pervenche Berès.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Yhteinen Erasmus -ohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman, "YHTEINEN ERASMUS", perustamisesta [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Doris Pack (A7-0405/2012)

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Doris Pack esitteli mietinnön.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria Da Graça Carvalho (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vilija Blinkevičiūtė (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta, Katarína Neveďalová S&D-ryhmän puolesta, Morten Løkkegaard ALDE-ryhmän puolesta, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier ja Marco Scurria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă ja Hannu Takkula.

Puheenvuorot: Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness "catch-the-eye" -menettelystä (puhemies palautti mieliin asiaa koskevat voimassa olevat säännöt), Androulla Vassiliou ja Doris Pack.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 8.6.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ


16. Luova Eurooppa -ohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa esitteli mietinnön.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kinga Göncz (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Marie Cavada PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini ja Andrej Plenković.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 8.7.


17. Verkkojen Eurooppa -väline ***I - Euroopan laajuinen liikenneverkko ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Yhteisesittelijät: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet ja Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Yhteisesittelijät: Georgios Koumoutsakos ja Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos ja Ismail Ertug esittelivät mietinnöt.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Göran Färm (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sergio Gaetano Cofferati (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Oldřich Vlasák (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonio Cancian PPE-ryhmän puolesta, Mario Pirillo S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău ja David-Maria Sassoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Adina-Ioana Vălean.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos ja Ismail Ertug.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 8.9 ja istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 8.10.


18. Kansalaisten Eurooppa -ohjelma *** (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula esitteli mietinnön.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Csaba Sógor (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gerald Häfner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxela PPE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen ja Piotr Borys.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Oleg Valjalo, Gerard Batten ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Hannu Takkula.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 8.8.


19. Julkisia hankintoja koskeva sopimus *** (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz esitteli suosituksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Šťastný PPE-ryhmän puolesta, Josefa Andrés Barea S&D-ryhmän puolesta ja Lara Comi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić, João Ferreira ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Helmut Scholz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 8.12.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (puhemies täsmensi puheenvuoroa), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 522.757/OJMA).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö