Index 
Jegyzőkönyv
PDF 241kWORD 180k
2013. november 18., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Köszöntés
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 12.Petíciók
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Ügyrend
 15.Az „Erasmus mindenkinek” program ***I (vita)
 16.A Kreatív Európa program ***I (vita)
 17.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***I – Transzeurópai közlekedési hálózat ***I (vita)
 18.Az „Európa a polgárokért” program *** (vita)
 19.Megállapodás a közbeszerzésről *** (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a Haiyan tájfun pusztítását követően a Fülöp-szigeteken kialakult és továbbra is tapasztalható drámai helyzetről. Emlékeztet arra, hogy az Európai Unió humanitárius segély nyújtását vállalta az érintett személyek részére és a régió újjáépítéséhez. A Parlament szolidaritásáról biztosítja a katasztrófa áldozatait.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Köszöntés

Az elnök köszönti a karzaton helyet foglaló 155 iskolást, akik az Euronest Scola programban részt vevő 33 országból érkeztek.

°
° ° °

Felszólal: Davor Ivo Stier, aki emlékeztet a vukovári vérengzés 22. évfordulójára.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes német hatóságok bejelentették Gabriele Stauner kinevezését Anja Weisgerber helyére, kinevezésének első napja: 2013. október 30., és Hiltrud Breyer kinevezését Franziska Katharina Brantner helyére, kinevezésének első napja: 2013. október 31.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (4) bekezdésének alapján a Parlament tudomásul veszi Gabriele Stauner és Hiltrud Breyer 2013. október 30-i, illetve 31-i hatállyal történt kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Gabriele Stauner és Hiltrud Breyer elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes lengyel hatóságok levelet juttattak el az elnöknek, melyben kérelmezték Tadeusz Cymański képviselői mentelmi jogának felfüggesztését.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE és az EFD képviselőcsoport:

EMPL bizottság: Gabriele Stauner

PETI bizottság: Jaroslav Paška helyére Rolandas Paksas.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

– Helyesbítés P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2013. szeptember 12-én került elfogadásra a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel – P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt a „Séance en direct” honlapon érhető el.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai demográfiai statisztikákról (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az alacsony higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról, és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és a harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletet módosításáról (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet módosításáról (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

– (O-000110/2013) felteszi: Paul Rübig, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Vállalkozás 2020 cselekvési terv – A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

– (O-000122/2013) felteszi: Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) szociális dimenziójának erősítéséről szóló bizottsági közlemény (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan;

– Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról.


12. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2013. november 14.

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 aláírás) (n° 1384/2013); Lola Calderón Hernández (n° 1385/2013); Timo Ackermann (n° 1386/2013); Ildiko Bădescu (n° 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (n° 1388/2013); Irene Lacerenza (n° 1389/2013); (bizalmas név) (n° 1390/2013); Dieter Morczinczyk (n° 1391/2013); Roland Trinkhaus (n° 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (n° 1393/2013); Augustin Deaconu (n° 1394/2013); Viorel Rusu (n° 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (n° 1396/2013); Aneta Tymon (n° 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (n° 1398/2013); Angel Martín Jaén (n° 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (n° 1400/2013); (bizalmas név) (n° 1401/2013); (bizalmas név) (n° 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (n° 1403/2013); Vasile Săraci (n° 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (n° 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (n° 1406/2013); (bizalmas név) (n° 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (n° 1408/2013); (bizalmas név) (n° 1409/2013); (bizalmas név) (n° 1410/2013); Francesc Bars Cortina (n° 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (n° 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (n° 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (n° 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 aláírás) (n° 1415/2013); (bizalmas név) (n° 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (n° 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (n° 1418/2013); (bizalmas név) (n° 1419/2013); (bizalmas név) (n° 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (n° 1421/2013); (bizalmas név) (n° 1422/2013); Ildiko Bădescu (n° 1423/2013); Víctor López Hernando (n° 1424/2013); Serena Llull Matemalas (n° 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (n° 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (n° 1427/2013); Emil Lăpădat (n° 1428/2013); Francisco Lueiro García (n° 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (n° 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (n° 1431/2013); (bizalmas név) (n° 1432/2013); (bizalmas név) (n° 1433/2013); Dobrescu Ion (n° 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (n° 1435/2013); (bizalmas név) (n° 1436/2013); (bizalmas név) (n° 1437/2013); João Ferreira (n° 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (n° 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (n° 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (n° 1441/2013); (bizalmas név) (n° 1442/2013); Roberto Costa (n° 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (n° 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (n° 1445/2013); (bizalmas név) (n° 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (n° 1447/2013); Florian Strat (n° 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (n° 1449/2013); Agustín Herrera Romero (n° 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (n° 1451/2013); (bizalmas név) (n° 1452/2013); (bizalmas név) (n° 1453/2013); Marion Nestorov (n° 1454/2013); Bernhard Resch (n° 1455/2013); Bhatia Sudhir (n° 1456/2013); (bizalmas név) (5 aláírás) (n° 1457/2013); Horst G. Ansorge (n° 1458/2013); (bizalmas név) (n° 1459/2013); Dana Mihai (n° 1460/2013); Francisco Perales Corrales (n° 1461/2013); Yalcin Yilmaz (n° 1462/2013); (bizalmas név) (n° 1463/2013); (bizalmas név) (18 aláírás) (n° 1464/2013); (bizalmas név) (n° 1465/2013); (bizalmas név) (n° 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (n° 1467/2013); Cristian Secară (n° 1468/2013); (bizalmas név) (n° 1469/2013); Daniela Mariana Popa (n° 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (n° 1471/2013); Corina Novaconi (n° 1472/2013); Siegmund Josef Richter (n° 1473/2013); (bizalmas név) (n° 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (n° 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (n° 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (n° 1477/2013); (bizalmas név) (n° 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (n° 1479/2013); (bizalmas név) (n° 1480/2013); Piet Holtrop (n° 1481/2013); (bizalmas név) (n° 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (n° 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (n° 1484/2013); (bizalmas név) (n° 1485/2013); (bizalmas név) (n° 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (n° 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 aláírás) (n° 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (n° 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (n° 1490/2013); Corina Coman (n° 1491/2013); Isaac Ibáñez García (n° 1492/2013); Ildiko Bădescu (n° 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (n° 1494/2013); Camelia Fusar (n° 1495/2013); Mara Zabala Polla (n° 1496/2013); (bizalmas név) (n° 1497/2013); Adriana Vanache (n° 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (n° 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (n° 1500/2013); Augustin Constantinescu (n° 1501/2013); Günter Dillikrath (n° 1502/2013); (bizalmas név) (n° 1503/2013); (bizalmas név) (n° 1504/2013); (bizalmas név) (n° 1505/2013); Elena Roa Charro (n° 1506/2013); (bizalmas név) (n° 1507/2013); (bizalmas név) (n° 1508/2013); (bizalmas név) (n° 1509/2013); Juan Gómez (n° 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (n° 1511/2013); Ángel Rico Escribano (n° 1512/2013); (bizalmas név) (n° 1513/2013); Gheorghe Trifan (n° 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (n° 1515/2013); Gheorghe Filote (n° 1516/2013); (bizalmas név) (n° 1517/2013); (bizalmas név) (n° 1518/2013); Ruiz Melgarejo (n° 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (n° 1520/2013); José Iglesias Gargallo (n° 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (n° 1522/2013); (bizalmas név) (n° 1523/2013); Javier Anarte Fernández (n° 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (n° 1525/2013); (bizalmas név) (n° 1526/2013); Luis María Taboada González (n° 1527/2013); Julia Alonso García (n° 1528/2013); (bizalmas név) (n° 1529/2013); Paul Guzu (n° 1530/2013); Karin Aubin (n° 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (n° 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (n° 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (n° 1534/2013); Szentkirályi Ilka (n° 1535/2013); (bizalmas név) (n° 1536/2013); (bizalmas név) (n° 1537/2013); Maximilian Fuchs (n° 1538/2013); Janusz Miler (n° 1539/2013); (bizalmas név) (n° 1540/2013); Jan Girke (n° 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (n° 1542/2013); Sven Laudan (n° 1543/2013); Maria Grazia Lello (n° 1544/2013); (bizalmas név) (n° 1545/2013); (bizalmas név) (n° 1546/2013); Laila Egensberg (n° 1547/2013); Petar Velikov (n° 1548/2013); Gilda Carballo (n° 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (n° 1550/2013); Eugene Sapiano (n° 1551/2013); (bizalmas név) (n° 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (n° 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (n° 1554/2013); Mario Pozo Pearce (n° 1555/2013); (bizalmas név) (n° 1556/2013); (bizalmas név) (n° 1557/2013); (bizalmas név) (n° 1558/2013); (bizalmas név) (n° 1559/2013); Duncan Anderson (n° 1560/2013); Breda Maguire (162 aláírás) (n° 1561/2013); Francesco Cascone (n° 1562/2013); Daniele Annibale (n° 1563/2013); (bizalmas név) (n° 1564/2013); (bizalmas név) (n° 1565/2013); Jeanine Zanetti (n° 1566/2013); Luisa Pesarin (n° 1567/2013); Gemma Subirana Arno (n° 1568/2013); (bizalmas név) (n° 1569/2013); Claudia Tamellini (n° 1570/2013); Roberto Zamboni (n° 1571/2013); Giuseppe Esposito (n° 1572/2013); José Ramón Gil Benito (n° 1573/2013); Pasquale Calzetta (n° 1574/2013); (bizalmas név) (n° 1575/2013); Marco Caruso (n° 1576/2013); (bizalmas név) (n° 1577/2013); Domenico Aquino (n° 1578/2013); Aurelio Rosini (n° 1579/2013); (bizalmas név) (n° 1580/2013); Daniele Beucler (n° 1581/2013); Rene Simmanck (n° 1582/2013); Carmel Grima (n° 1583/2013); (bizalmas név) (n° 1584/2013); Sabine Leifert (n° 1585/2013); Brice Lepoutre (n° 1586/2013); (bizalmas név) (n° 1587/2013); Flavio Miccono (n° 1588/2013); Antonella Valerio (n° 1589/2013).


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló tanácsi irányelvre (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, JURI (az eljárási szabályzat 37. cikke)

- Ajánlás Horvátországnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló, a Tanácsnak és a tagállamok kormányai tanács keretében ülésező képviselőinek határozatára (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

AFET, INTA

- Javaslat a DEC 33/2013. számú előirányzat-átcsoportosítására – III. szakasz - Bizottság (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 34/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/EURATOM irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Javaslat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő igazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- 8. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2013. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2013. október 30-i álláspontja (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- 9. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2013. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2013. október 30-i álláspontja (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a tagállamoknak a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi egyezményhez csatolt torremolinosi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

PECH

- Javaslat a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 1166/2008/EK rendeletnek a 2014–2018 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

BUDG

- Javaslat a DEC 36/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke rendelkezéseinek értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, ECON, IMCO

- Javaslat az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

DEVE, ITRE

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az egységes héabevallás tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Jelentés a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó sajátos követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a határokon átnyúló követelésbehajtás megkönnyítése érdekében ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Jelentés a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Jelentés a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Jelentés a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk és a kötelezettségvállalás visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Jelentés az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint a …/…/EU rendeletnek [RD] a 2014. évi források és elosztásuk tekintetében történő módosításáról, továbbá a 73/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról és a …/…/EU rendeletnek [DP], a …/…/EU rendeletnek [HZ] és a …/…/EU rendeletnek [sCMO] a 2014. évben történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelete irányuló javaslatról (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Jelentés a fogyatékossággal élő nőkről (2013/2065(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- * Jelentés az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló 723/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Jelentés az ökoinnovációról – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül (2012/2294(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Jelentés az Európai Parlament és a nemzeti kormányokat képviselő intézmények közötti kapcsolatokról (2012/2034(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - AFCO bizottság - Előadó: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Jelentés az Európai Unió űripari politikájáról – az űrágazatban rejlő gazdasági növekedési potenciál kibontakoztatásáról (2013/2092(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Ajánlás a közbeszerzésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Jelentés a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - JURI bizottság - FEMM bizottság - Előadók: Evelyn Regner - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a kábítószer-perkurzorokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Jelentés az önkéntességről és az önkéntes tevékenységről Európában (2013/2064(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Jelentés az európai uniós intézmények székhelyeinek elhelyezéséről (2012/2308(INI)) - AFCO bizottság - Előadók: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Jelentés a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Jelentés a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés és alkalmazás határideje, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Ajánlás a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezmény 25. és 26. cikke módosításának Európai Unió általi elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2013/2075(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Jelentés az európai védelmi technológiai és ipari bázisról (2013/2125(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (2013/2105(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Jelentés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre) irányuló javaslatról (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 7/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (aszály és erdőtüzek Romániában és áradások Németországban, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 8/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Jelentés a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDE bizottság - Előadók: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Ajánlás a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - BUDG bizottság - Előadók: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 9/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2013. novemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 522.757/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirendbe vegyék fel a Bizottság arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy időszerű-e folytatni a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről folytatott tárgyalásokat az NSA által folytatott lehallgatások miatt kipattant botrány fényében.

Felszólal: Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki támogatja a kérelmet, és Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki ellenzi a kérelmet.

A Parlament név szerinti szavazással elutasítja a kérelmet (79 mellette, 184 ellene, 10 tartózkodás).

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Felszólal: Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keretről tartandó szavazás során a bizottságokban elfogadott módosításokról a tanácsi szöveg előtt szavazzanak, Pervenche Berès (az EMPL bizottság elnöke), aki egyetért Daniel Cohn-Bendit javaslatával, és kéri, hogy az EMPL bizottság módosításáról szavazzanak, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki támogatja Daniel Cohn-Bendit kérését, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki támogatja Daniel Cohn-Bendit kérését, és kéri, hogy a Tanács soros elnöksége a szavazáskor erősítse meg a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport létrehozását, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Alain Lamassoure (a BUDG bizottság elnöke), aki megerősíti a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport létrehozását.

Az elnök kifejti a szavazás sorrendjével kapcsolatos döntését és ennek indokait.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Felszólal: Rui Tavares és Pervenche Berès.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


15. Az „Erasmus mindenkinek” program ***I (vita)

Jelentés az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az „Erasmus mindenkinek” létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0788 – C7-0436/2011– 2011/0371(COD)] – Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Doris Pack (A7-0405/2012)

ELNÖKÖL:
SURJÁN László alelnök

Doris Pack előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maria Da Graça Carvalho (a BUDG bizottság véleményének előadója), Vilija Blinkevičiūtė (az EMPL bizottság véleményének előadója), Silvia-Adriana Ţicău (az ITRE bizottság véleményének előadója), Joanna Katarzyna Skrzydlewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Katarína Neveďalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lorenzo Fontana, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier és Marco Scurria.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Sógor Csaba, Vasilica Viorica Dăncilă és Hannu Takkula.

Felszólal: Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness a „catch-the-eye” eljárással kapcsolatban (az elnök emlékeztet a hatályban lévő vonatkozó rendelkezésekre), Androulla Vassiliou és Doris Pack.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.6. pont

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök


16. A Kreatív Európa program ***I (vita)

Jelentés a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)] – Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Göncz Kinga (az EMPL bizottság véleményének előadója), Silvia-Adriana Ţicău (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jean-Marie Cavada, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bagó Zoltán, Sergio Gaetano Cofferati, Morvai Krisztina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini és Andrej Plenković.

Felszólal: Androulla Vassiliou és Silvia Costa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


17. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***I – Transzeurópai közlekedési hálózat ***I (vita)

Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Társelőadók: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet és Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD)] – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Társelőadók: Georgios Koumoutsakos és Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos és Ismail Ertug előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Göran Färm (a BUDG bizottság véleményének előadója), Sergio Gaetano Cofferati (az IMCO bizottság véleményének előadója), Oldřich Vlasák (a REGI bizottság véleményének előadója), Antonio Cancian, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mario Pirillo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău és David-Maria Sassoli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo és Ruža Tomašić.

Felszólal: Siim Kallas és Adina-Ioana Vălean.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos és Ismail Ertug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.9. pont és 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


18. Az „Európa a polgárokért” program *** (vita)

Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP)] – Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Sógor Csaba (a LIBE bizottság véleményének előadója), Gerald Häfner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Santiago Fisas Ayxela, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen és Piotr Borys.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Oleg Valjalo, Gerard Batten és Franz Obermayr.

Felszólal: Siim Kallas és Hannu Takkula.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


19. Megállapodás a közbeszerzésről *** (vita)

Ajánlás a közbeszerzésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] – Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Filip Kaczmarek (a DEVE bizottság véleményének előadója), Peter Šťastný, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josefa Andrés Barea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Lara Comi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, João Ferreira és Franz Obermayr.

Felszólal: Siim Kallas és Helmut Scholz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (Az elnök pontos adatokkal szolgál a felszólalással kapcsolatban), Mészáros Alajos, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Tabajdi Csaba Sándor, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Sógor Csaba, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo és Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 522.757/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Isabelle Durant

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat