Index 
Notulen
PDF 233kWORD 152k
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 12.Verzoekschriften
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Programma "Erasmus voor iedereen" ***I (debat)
 16.Programma Creatief Europa ***I (debat)
 17.Connecting Europe Facility ***I - Trans-Europees vervoersnet ***I (debat)
 18.Programma "Europa voor de burger" *** (debat)
 19.Overeenkomst inzake overheidsopdrachten *** (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2013 - 2014

Vergaderingen van 18 t/m 21 november 2013

STRAATSBURG

NOTULEN

MAANDAG 18 NOVEMBER 2013

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de dramatische situatie die nog steeds in de Filipijnen heerst ten gevolge van de tyfoon Haiyan. Hij herinnert eraan dat de Europese Unie humanitaire steun aan de getroffen personen en hulp ten behoeve van de wederopbouw van het gebied heeft toegezegd. Hij betuigt namens het Parlement zijn solidariteit met de slachtoffers van de ramp.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


3. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt 150 scholieren uit 33 landen die deelnemen aan het programma EuronestScola.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, die eraan herinnert dat 22 jaar geleden de gewelddaden in Vukovar plaatsvonden.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Gabriele Stauner ter vervanging van Anja Weisgerber, met ingang van 30 oktober 2013, en van Hiltrud Breyer ter vervanging van Franziska Katharina Brantner, met ingang van 31 oktober 2013.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement neemt het Parlement kennis van de benoeming van Gabriele Stauner en Hiltrud Breyer met ingang van respectievelijk 30 en 31 oktober 2013.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Gabriele Stauner en Hiltrud Breyer, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben bij de Voorzitter een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Tadeusz Cymański ingediend.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE en EFD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Gabriele Stauner

Commissie PETI: Rolandas Paksas in de plaats van Jaroslav Paška.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 12 september 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld - P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en van de Raad inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap en van knoopcellen met een laag kwikgehalte betreft, en houdende intrekking van Besluit 2009/603/EG van de Commissie (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006 (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad inzake tariefcontingenten voor wijn (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Besluit van het Europees parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 "Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet" (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000110/2013) van Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie over "Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU)" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie;

- protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon.


12. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 14 november 2013

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 handtekeningen) (nr. 1384/2013); Lola Calderón Hernández (nr. 1385/2013); Timo Ackermann (nr. 1386/2013); Ildiko Bădescu (nr. 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (nr. 1388/2013); Irene Lacerenza (nr. 1389/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1390/2013); Dieter Morczinczyk (nr. 1391/2013); Roland Trinkhaus (nr. 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (nr. 1393/2013); Augustin Deaconu (nr. 1394/2013); Viorel Rusu (nr. 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (nr. 1396/2013); Aneta Tymon (nr. 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (nr. 1398/2013); Angel Martín Jaén (nr. 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (nr. 1400/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1401/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (nr. 1403/2013); Vasile Săraci (nr. 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (nr. 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (nr. 1406/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1408/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1409/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1410/2013); Francesc Bars Cortina (nr. 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (nr. 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (nr. 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (nr. 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 handtekeningen) (nr. 1415/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (nr. 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (nr. 1418/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1419/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (nr. 1421/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1422/2013); Ildiko Bădescu (nr. 1423/2013); Víctor López Hernando (nr. 1424/2013); Serena Llull Matemalas (nr. 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (nr. 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (nr. 1427/2013); Emil Lăpădat (nr. 1428/2013); Francisco Lueiro García (nr. 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (nr. 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (nr. 1431/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1432/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1433/2013); Dobrescu Ion (nr. 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (nr. 1435/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1436/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1437/2013); João Ferreira (nr. 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (nr. 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (nr. 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (nr. 1441/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1442/2013); Roberto Costa (nr. 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (nr. 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (nr. 1445/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (nr. 1447/2013); Florian Strat (nr. 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (nr. 1449/2013); Agustín Herrera Romero (nr. 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (nr. 1451/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1452/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1453/2013); Marion Nestorov (nr. 1454/2013); Bernhard Resch (nr. 1455/2013); Bhatia Sudhir (nr. 1456/2013); (naam vertrouwelijk) (5 handtekeningen) (nr. 1457/2013); Horst G. Ansorge (nr. 1458/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1459/2013); Dana Mihai (nr. 1460/2013); Francisco Perales Corrales (nr. 1461/2013); Yalcin Yilmaz (nr. 1462/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1463/2013); (naam vertrouwelijk) (18 handtekeningen) (nr. 1464/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1465/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (nr. 1467/2013); Cristian Secară (nr. 1468/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1469/2013); Daniela Mariana Popa (nr. 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (nr. 1471/2013); Corina Novaconi (nr. 1472/2013); Siegmund Josef Richter (nr. 1473/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (nr. 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (nr. 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (nr. 1477/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (nr. 1479/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1480/2013); Piet Holtrop (nr. 1481/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (nr. 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (nr. 1484/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1485/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (nr. 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 handtekeningen) (nr. 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (nr. 1490/2013); Corina Coman (nr. 1491/2013); Isaac Ibáñez García (nr. 1492/2013); Ildiko Bădescu (nr. 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (nr. 1494/2013); Camelia Fusar (nr. 1495/2013); Mara Zabala Polla (nr. 1496/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1497/2013); Adriana Vanache (nr. 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (nr. 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (nr. 1500/2013); Augustin Constantinescu (nr. 1501/2013); Günter Dillikrath (nr. 1502/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1503/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1504/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1505/2013); Elena Roa Charro (nr. 1506/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1507/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1508/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1509/2013); Juan Gómez (nr. 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (nr. 1511/2013); Ángel Rico Escribano (nr. 1512/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1513/2013); Gheorghe Trifan (nr. 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (nr. 1515/2013); Gheorghe Filote (nr. 1516/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1517/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1518/2013); Ruiz Melgarejo (nr. 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (nr. 1520/2013); José Iglesias Gargallo (nr. 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (nr. 1522/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1523/2013); Javier Anarte Fernández (nr. 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (nr. 1525/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1526/2013); Luis María Taboada González (nr. 1527/2013); Julia Alonso García (nr. 1528/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1529/2013); Paul Guzu (nr. 1530/2013); Karin Aubin (nr. 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (nr. 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (nr. 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1534/2013); Szentkiráalyi Ilka (nr. 1535/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1536/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1537/2013); Maximilian Fuchs (nr. 1538/2013); Janusz Miler (nr. 1539/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1540/2013); Jan Girke (nr. 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (nr. 1542/2013); Sven Laudan (nr. 1543/2013); Maria Grazia Lello (nr. 1544/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1545/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1546/2013); Laila Egensberg (nr. 1547/2013); Petar Velikov (nr. 1548/2013); Gilda Carballo (nr. 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (nr. 1550/2013); Eugene Sapiano (nr. 1551/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (nr. 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (nr. 1554/2013); Mario Pozo Pearce (nr. 1555/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1556/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1557/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1558/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1559/2013); Duncan Anderson (nr. 1560/2013); Breda Maguire (162 handtekeningen) (nr. 1561/2013); Francesco Cascone (nr. 1562/2013); Daniele Annibale (nr. 1563/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1564/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1565/2013); Jeanine Zanetti (nr. 1566/2013); Luisa Pesarin (nr. 1567/2013); Gemma Subirana Arno (nr. 1568/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1569/2013); Claudia Tamellini (nr. 1570/2013); Roberto Zamboni (nr. 1571/2013); Giuseppe Esposito (nr. 1572/2013); José Ramón Gil Benito (nr. 1573/2013); Pasquale Calzetta (nr. 1574/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1575/2013); Marco Caruso (nr. 1576/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1577/2013); Domenico Aquino (nr. 1578/2013); Aurelio Rosini (nr. 1579/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1580/2013); Daniele Beucler (nr. 1581/2013); Rene Simmanck (nr. 1582/2013); Carmel Grima (nr. 1583/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1584/2013); Sabine Leifert (nr. 1585/2013); Brice Lepoutre (nr. 1586/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 1587/2013); Flavio Miccono (nr. 1588/2013); Antonella Valerio (nr. 1589/2013).


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/18/EU in verband met de wijziging van de status van Mayotte (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Besluit van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen betreffende de sluiting van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

AFET, INTA

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 34/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 bij de algemene begroting 2013: standpunt van de Raad van 30 oktober 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 bij de algemene begroting 2013: standpunt van de Raad van 30 oktober 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Protocol van Torremolinos van 1993 inzake het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 te ondertekenen, te bekrachtigen of ertoe toe te treden (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1166/2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw, wat betreft het financiële kader voor de periode 2014-2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval met het oog op de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, ECON, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

DEVE, ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat een standaard btw-aangifte betreft (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vereenvoudiging van de overbrenging van in een andere lidstaat ingeschreven motorvoertuigen binnen de interne markt (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie en houdende vervanging van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 van de Raad (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) Nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Verslag over vrouwen met een handicap (2013/2065(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Verslag over Eco-innovatie – Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid (2012/2294(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Verslag over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (2012/2034(INI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Verslag over het EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart - benutting van de groeimogelijkheden in de ruimtevaartsector (2013/2092(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - Commissie JURI - Commissie FEMM - Rapporteurs: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/004 ES/Bouwmaterialen Comunidad Valenciana, Spanje) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie inzake drugsprecursoren (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Verslag over vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten in Europa (2013/2064(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Verslag over de plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie (2012/2308(INI)) - Commissie AFCO - Rapporteurs: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) wat de data van omzetting, toepassing en intrekking van bepaalde richtlijnen betreft (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot aanvaarding namens de Europese Unie van de wijziging van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2013/2075(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Verslag over de Europese technologische en industriële defensiebasis (2013/2125(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2013/2105(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Verslag over de gemeenschappelijke tekst over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 die door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure is goedgekeurd (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - Commissie BUDE - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november 2013 (PE 522.757/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om een verklaring van de Commissie op de agenda te plaatsen over de wenselijkheid van het voortzetten van de onderhandelingen over een trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen in het licht van het NSA-afluisterschandaal.

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek motiveert, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek steunt, en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Bij HS (79 voor, 184 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die vraagt om tijdens de stemming over het meerjarig financieel kader 2014-2020 de in de commissies goedgekeurde amendementen in stemming te brengen vóór de tekst van de Raad, Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie EMPL) die zich bij de woorden van Daniel Cohn-Bendit aansluit en vraagt dat het amendement van de Commissie EMPL in stemming wordt gebracht, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek van Daniel Cohn-Bendit steunt, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek van Daniel Cohn-Bendit steunt en vraagt dat het fungerend voorzitterschap van de Raad op het moment van de stemming bevestigt dat er een werkgroep op hoog niveau over de eigen middelen wordt ingesteld, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, en Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG) die bevestigt dat er een werkgroep op hoog niveau over de eigen middelen wordt ingesteld.

De Voorzitter licht zijn besluit over de volgorde van de stemming en de redenen hiervoor nader toe.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Rui Tavares en Pervenche Berès.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


15. Programma "Erasmus voor iedereen" ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus voor iedereen" - Het programma van de Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Doris Pack (A7-0405/2012)

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Doris Pack leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Da Graça Carvalho (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie, Katarína Neveďalová, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier en Marco Scurria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă en Hannu Takkula.

Het woord wordt gevoerd door Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness over de "catch-the-eye"-procedure (de Voorzitter wijst op de terzake vigerende bepalingen), Androulla Vassiliou en Doris Pack.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 19.11.2013.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter


16. Programma Creatief Europa ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kinga Göncz (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jean-Marie Cavada, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini en Andrej Plenković.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 19.11.2013.


17. Connecting Europe Facility ***I - Trans-Europees vervoersnet ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet en Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Georgios Koumoutsakos en Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos en Ismail Ertug leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Oldřich Vlasák (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Antonio Cancian, namens de PPE-Fractie, Mario Pirillo, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău en David-Maria Sassoli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Adina-Ioana Vălean.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos en Ismail Ertug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 19.11.2013 en punt 8.10 van de notulen van 19.11.2013.


18. Programma "Europa voor de burger" *** (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Gerald Häfner (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Santiago Fisas Ayxela, namens de PPE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen en Piotr Borys.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Oleg Valjalo, Gerard Batten en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Hannu Takkula.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 19.11.2013.


19. Overeenkomst inzake overheidsopdrachten *** (debat)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Peter Šťastný, namens de PPE-Fractie, Josefa Andrés Barea, namens de S&D-Fractie, en Lara Comi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, João Ferreira en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Helmut Scholz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 19.11.2013.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (de Voorzitter licht de woorden van de spreker toe), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo en Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 522.757/OJMA).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid