Indeks 
Protokół
PDF 241kWORD 184k
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Oficjalne powitanie
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 12.Petycje
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Program Erasmus dla wszystkich ***I (debata)
 16.Program „Kreatywna Europa” ***I (debata)
 17.Instrument „Łącząc Europę” ***I - Transeuropejska sieć transportowa ***I (debata)
 18.Program „Europa dla obywateli” *** (debata)
 19.Porozumienie w sprawie zamówień rządowych *** (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie dramatycznej sytuacji panującej wciąż na Filipinach po przejściu tajfunu Haiya. Przypomniał, że Unia Europejska zobowiązała się do dostarczenia pomocy humanitarnej ofiarom oraz w zakresie odbudowy regionu. Przekazał wyrazy solidarności Parlamentu z ofiarami katastrofy.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


3. Oficjalne powitanie

Przewodniczący powitał 150 uczniów z 33 krajów uczestniczących w programie EuronestScola, którzy byli obecni na galerii dla publiczności.

°
° ° °

Głos zabrał Davor Ivo Stier w celu przypomnienia o 22. rocznicy aktów przemocy w Vukovarze.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Skład Parlamentu

Właściwe władze niemieckie poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Gabriele Stauner w zastępstwie Anji Weisgerber ze skutkiem od dnia 30 października 2013 r. i Hiltrud Breyer w zastępstwie Franziski Kathariny Brantner ze skutkiem od dnia 31 października 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. oraz z art. 4 ust. 1 i 4 regulaminu Parlament odnotował wybór Gabriele Stauner i Hiltrud Breyer ze skutkiem od dni 30 i 31 października 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Gabriele Stauner i Hiltrud Breyer biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


6. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe władze polskie przekazały przewodniczącemu wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Tadeusza Cymańskiego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i EFD wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja EMPL: Gabriele Stauner

komisja PETI: Rolandas Paksas zamiast Jaroslava Paški.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


8. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 12 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu - P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne w czasie obecnej sesji na stronie internetowej Séance en direct.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci, oraz uchylająca decyzję Komisji 2009/603/WE (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na wino (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000110/2013), które skierował Paul Rübig w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. - pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013), które skierowała Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Komunikat Komisji w sprawie wzmocnienia wymiaru społecznego unii gospodarczej i walutowej (UGW) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej;

- Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Gabońską.


12. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 14 listopada 2013 r.

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 podpisy) (nr 1384/2013); Lola Calderón Hernández (nr 1385/2013); Timo Ackermann (nr 1386/2013); Ildiko Bădescu (nr 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (nr 1388/2013); Irene Lacerenza (nr 1389/2013); (nazwisko poufne) (nr 1390/2013); Dieter Morczinczyk (nr 1391/2013); Roland Trinkhaus (nr 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (nr 1393/2013); Augustin Deaconu (nr 1394/2013); Viorel Rusu (nr 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (nr 1396/2013); Aneta Tymon (nr 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (nr 1398/2013); Angel Martín Jaén (nr 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (nr 1400/2013); (nazwisko poufne) (nr 1401/2013); (nazwisko poufne) (nr 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (nr 1403/2013); Vasile Săraci (nr 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (nr 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (nr 1406/2013); (nazwisko poufne) (nr 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr 1408/2013); (nazwisko poufne) (nr 1409/2013); (nazwisko poufne) (nr 1410/2013); Francesc Bars Cortina (nr 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (nr 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (nr 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (nr 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 podpisy) (nr 1415/2013); (nazwisko poufne) (nr 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (nr 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (nr 1418/2013); (nazwisko poufne) (nr 1419/2013); (nazwisko poufne) (nr 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (nr 1421/2013); (nazwisko poufne) (nr 1422/2013); Ildiko Bădescu (nr 1423/2013); Víctor López Hernando (nr 1424/2013); Serena Llull Matemalas (nr 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (nr 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (nr 1427/2013); Emil Lăpădat (nr 1428/2013); Francisco Lueiro García (nr 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (nr 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (nr 1431/2013); (nazwisko poufne) (nr 1432/2013); (nazwisko poufne) (nr 1433/2013); Dobrescu Ion (nr 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (nr 1435/2013); (nazwisko poufne) (nr 1436/2013); (nazwisko poufne) (nr 1437/2013); João Ferreira (nr 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (nr 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (nr 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (nr 1441/2013); (nazwisko poufne) (nr 1442/2013); Roberto Costa (nr 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (nr 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (nr 1445/2013); (nazwisko poufne) (nr 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (nr 1447/2013); Florian Strat (nr 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (nr 1449/2013); Agustín Herrera Romero (nr 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (nr 1451/2013); (nazwisko poufne) (nr 1452/2013); (nazwisko poufne) (nr 1453/2013); Marion Nestorov (nr 1454/2013); Bernhard Resch (nr 1455/2013); Bhatia Sudhir (nr 1456/2013); (nazwisko poufne) (5 podpisów) (nr 1457/2013); Horst G. Ansorge (nr 1458/2013); (nazwisko poufne) (nr 1459/2013); Dana Mihai (nr 1460/2013); Francisco Perales Corrales (nr 1461/2013); Yalcin Yilmaz (nr 1462/2013); (nazwisko poufne) (nr 1463/2013); (nazwisko poufne) (18 podpisów) (nr 1464/2013); (nazwisko poufne) (nr 1465/2013); (nazwisko poufne) (nr 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (nr 1467/2013); Cristian Secară (nr 1468/2013); (nazwisko poufne) (nr 1469/2013); Daniela Mariana Popa (nr 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (nr 1471/2013); Corina Novaconi (nr 1472/2013); Siegmund Josef Richter (nr 1473/2013); (nazwisko poufne) (nr 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (nr 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (nr 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (nr 1477/2013); (nazwisko poufne) (nr 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (nr 1479/2013); (nazwisko poufne) (nr 1480/2013); Piet Holtrop (nr 1481/2013); (nazwisko poufne) (nr 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (nr 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (nr 1484/2013); (nazwisko poufne) (nr 1485/2013); (nazwisko poufne) (nr 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (nr 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 podpisów) (nr 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (nr 1490/2013); Corina Coman (nr 1491/2013); Isaac Ibáñez García (nr 1492/2013); Ildiko Bădescu (nr 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (nr 1494/2013); Camelia Fusar (nr 1495/2013); Mara Zabala Polla (nr 1496/2013); (nazwisko poufne) (nr 1497/2013); Adriana Vanache (nr 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (nr 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (nr 1500/2013); Augustin Constantinescu (nr 1501/2013); Günter Dillikrath (nr 1502/2013); (nazwisko poufne) (nr 1503/2013); (nazwisko poufne) (nr 1504/2013); (nazwisko poufne) (nr 1505/2013); Elena Roa Charro (nr 1506/2013); (nazwisko poufne) (nr 1507/2013); (nazwisko poufne) (nr 1508/2013); (nazwisko poufne) (nr 1509/2013); Juan Gómez (nr 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (nr 1511/2013); Ángel Rico Escribano (nr 1512/2013); (nazwisko poufne) (nr 1513/2013); Gheorghe Trifan (nr 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (nr 1515/2013); Gheorghe Filote (nr 1516/2013); (nazwisko poufne) (nr 1517/2013); (nazwisko poufne) (nr 1518/2013); Ruiz Melgarejo (nr 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (nr 1520/2013); José Iglesias Gargallo (nr 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (nr 1522/2013); (nazwisko poufne) (nr 1523/2013); Javier Anarte Fernández (nr 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (nr 1525/2013); (nazwisko poufne) (nr 1526/2013); Luis María Taboada González (nr 1527/2013); Julia Alonso García (nr 1528/2013); (nazwisko poufne) (nr 1529/2013); Paul Guzu (nr 1530/2013); Karin Aubin (nr 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (nr 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (nr 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr 1534/2013); Szentkiráalyi Ilka (nr 1535/2013); (nazwisko poufne) (nr 1536/2013); (nazwisko poufne) (nr 1537/2013); Maximilian Fuchs (nr 1538/2013); Janusz Miler (nr 1539/2013); (nazwisko poufne) (nr 1540/2013); Jan Girke (nr 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (nr 1542/2013); Sven Laudan (nr 1543/2013); Maria Grazia Lello (nr 1544/2013); (nazwisko poufne) (nr 1545/2013); (nazwisko poufne) (nr 1546/2013); Laila Egensberg (nr 1547/2013); Petar Velikov (nr 1548/2013); Gilda Carballo (nr 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (nr 1550/2013); Eugene Sapiano (nr 1551/2013); (nazwisko poufne) (nr 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (nr 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (nr 1554/2013); Mario Pozo Pearce (nr 1555/2013); (nazwisko poufne) (nr 1556/2013); (nazwisko poufne) (nr 1557/2013); (nazwisko poufne) (nr 1558/2013); (nazwisko poufne) (nr 1559/2013); Duncan Anderson (nr 1560/2013); Breda Maguire (162 podpisy) (nr 1561/2013); Francesco Cascone (nr 1562/2013); Daniele Annibale (nr 1563/2013); (nazwisko poufne) (nr 1564/2013); (nazwisko poufne) (nr 1565/2013); Jeanine Zanetti (nr 1566/2013); Luisa Pesarin (nr 1567/2013); Gemma Subirana Arno (nr 1568/2013); (nazwisko poufne) (nr 1569/2013); Claudia Tamellini (nr 1570/2013); Roberto Zamboni (nr 1571/2013); Giuseppe Esposito (nr 1572/2013); José Ramón Gil Benito (nr 1573/2013); Pasquale Calzetta (nr 1574/2013); (nazwisko poufne) (nr 1575/2013); Marco Caruso (nr 1576/2013); (nazwisko poufne) (nr 1577/2013); Domenico Aquino (nr 1578/2013); Aurelio Rosini (nr 1579/2013); (nazwisko poufne) (nr 1580/2013); Daniele Beucler (nr 1581/2013); Rene Simmanck (nr 1582/2013); Carmel Grima (nr 1583/2013); (nazwisko poufne) (nr 1584/2013); Sabine Leifert (nr 1585/2013); Brice Lepoutre (nr 1586/2013); (nazwisko poufne) (nr 1587/2013); Flavio Miccono (nr 1588/2013); Antonella Valerio (nr 1589/2013).


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2010/18/UE w związku ze zmianą statusu Majotty (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

EMPL

opinia :

FEMM, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Zalecenie dotyczące decyzji Rady w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

odesłano

przedm. właśc.komisja przedm. właśc. :

ECON

- Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie w sprawie zawarcia Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Państwa Izrael z drugiej strony (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

TRAN

opinia :

AFET, INTA

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2009/71/EURATOM ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

ITRE

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szereg aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

JURI

opinia :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu ogólnego na rok 2013: stanowisko Rady z dnia 30 października 2013 r. (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

BUDG

opinia :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Projekt budżetu korygującego nr 9 do budżetu ogólnego na rok 2013: stanowisko Rady z dnia 30 października 2013 r. (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania Porozumienia kapsztadzkiego z 2012 r. w sprawie wdrożenia postanowień protokołu z Torremolinos z 1993 r. odnoszącego się do Międzynarodowej konwencji z Torremolinos o bezpieczeństwie statków rybackich z 1977 r. lub do przystąpienia do tego porozumienia (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

TRAN

opinia :

PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

AGRI

opinia :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2013 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu ograniczenia korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 307 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

ITRE, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

DEVE, ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji VAT (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. właśc.:

ECON

opinia :

ITRE, JURI

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz zastępującego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr [...] [DP], (UE) nr [...] [HZ] i (UE) nr [...] [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Sprawozdanie w sprawie kobiet niepełnosprawnych (2013/2065(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Sprawozdanie w sprawie ekoinnowacji – tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu dzięki polityce ochrony środowiska (2012/2294(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe (2012/2034(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Sprawozdanie w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Sprawozdanie w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej EU – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym (2013/2092(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - komisja JURI - komisja FEMM - Sprawozdawczynie: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/004 ES/ Comunidad Valenciana building materials, z Hiszpanii) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie prekursorów narkotyków (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wolontariatu i działalności wolontariackiej w Europie (2013/2064(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Sprawozdanie w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej (2012/2308(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawcy: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej załącznik do decyzji 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminów transpozycji i stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki do art. 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE (2013/2075(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (2013/2125(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2013/2105(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej; (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE, zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (susza i pożary lasów w Rumuni oraz powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do alokacji finansowej dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - komisja BUDE - Sprawozdawczynie: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawczynie: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w listopadzie 2013 r. (PE 522.757/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu wpisanie do porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie możliwości kontynuowania negocjacji dotyczących «partnerstwa transatlantyckiego w dziedzinie handlu i inwestycji» w kontekście skandali podsłuchowych prowadzonych przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego.

Głos zabrali: Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, uzasadniając wniosek, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, popierając wniosek, i Manfred Weber w imieniu grupy PPE, sprzeciwiając się wnioskowi.

W głosowaniu imiennym (79 głosów za, 184 przeciw, 10 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Brak propozycji zmian.

Środa

Głos zabrali: Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, zwracając się z postulatem, by podczas głosowania nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 poprawki przyjęte przez komisje zostały poddane pod głosowanie przed tekstem Rady, Pervenche Berès (przewodnicząca komisji EMPL), popierając postulat Daniela Cohn-Bendita i wnioskując o poddanie pod głosowanie poprawki komisji EMPL, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, popierając postulat Daniela Cohn-Bendita, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, popierając postulat Daniela Cohn-Bendita i zwracając się do urzędującej prezydencji Rady z prośbą o potwierdzenie w chwili głosowania, że powstanie grupa robocza wysokiego szczebla ds. zasobów własnych, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD.

Głos zabrał Alain Lamassoure (przewodniczący komisji BUDG), potwierdzając utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zasobów własnych.

Przewodniczący wyjaśnił szczegółowo swoją decyzję dotyczącą porządku głosowania i uzasadniające ją powody.

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Głos zabrali: Rui Tavares i Pervenche Berès.

°
° ° °

Porządek prac został tym samym ustalony.


15. Program Erasmus dla wszystkich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „ERASMUS DLA WSZYSTKICH” Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Doris Pack (A7-0405/2012)

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Doris Pack przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maria Da Graça Carvalho (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE, Katarína Neveďalová w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier i Marco Scurria.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă i Hannu Takkula.

Głos zabrali: Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness w sprawie procedury pytań z sali (przewodniczący przypomniał przepisy obowiązujące w tym zakresie), Androulla Vassiliou i Doris Pack.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 19.11.2013 r.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący


16. Program „Kreatywna Europa” ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kinga Göncz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Jean-Marie Cavada w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini i Andrej Plenković.

Głos zabrały: Androulla Vassiliou i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 19.11.2013 r.


17. Instrument „Łącząc Europę” ***I - Transeuropejska sieć transportowa ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawczynie: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet i Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawcy: Georgios Koumoutsakos i Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos i Ismail Ertug przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Göran Färm (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Antonio Cancian w imieniu grupy PPE, Mario Pirillo w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luisa de Grandes Pascuala, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău i David-Maria Sassoli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Siim Kallas i Adina-Ioana Vălean.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos i Ismail Ertug.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 19.11.2013 i pkt 8.10 protokołu z dnia 19.11.2013 r.


18. Program „Europa dla obywateli” *** (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Csaba Sógor (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Gerald Häfner (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Santiago Fisas Ayxela w imieniu grupy PPE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen i Piotr Borys.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Oleg Valjalo, Gerard Batten i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Siim Kallas i Hannu Takkula.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 19.11.2013 r.


19. Porozumienie w sprawie zamówień rządowych *** (debata)

Zalecenie do wniosku dotyczącego projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego porozumienie w sprawie zamówień rządowych [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Filip Kaczmarek (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Peter Šťastný w imieniu grupy PPE, Josefa Andrés Barea w imieniu grupy S&D i Lara Comi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, João Ferreira i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Siim Kallas i Helmut Scholz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 19.11.2013 r.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (przewodniczący udzielił informacji w sprawie wystąpienia tego mówcy), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo i Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 522.757/OJMA).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności