Kazalo 
Zapisnik
PDF 226kWORD 175k
Ponedeljek, 18. november 2013 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Dobrodošlica
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 12.Peticije
 13.Predložitev dokumentov
 14.Razpored dela
 15.Program Erasmus za vse ***I (razprava)
 16.Program Ustvarjalna Evropa ***I (razprava)
 17.Instrument za povezovanje Evrope ***I - Vseevropsko prometno omrežje ***I (razprava)
 18.Program Evropa za državljane *** (razprava)
 19.Sporazum o vladnih nabavah *** (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o še vedno dramatičnih razmerah na Filipinih po prehodu tajfuna Haiyan. Spomnil je, da se je Evropska unija obvezala, da bo poslala humanitarno pomoč za ljudi in obnovo regije. Žrtvam katastrofe je izrazil solidarnost Parlamenta.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Dobrodošlica

Predsednik je izrekel dobrodošlico 150 šolarjem iz 33 držav, ki sodelujejo v programu EuronestScola in ki so bili prisotni na tribuni.

°
° ° °

Govoril je Davor Ivo Stier, ki je spomnil na 22. obletnico nasilja v Vukovarju.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Sestava Parlamenta

Nemške pristojne oblasti so sporočile, da je bila Gabriele Stauner izvoljena za poslanko namesto Anje Weisgerber z začetkom veljavnosti 30. oktobra 2013, in Hiltrud Breyer namesto Franziske Katharine Brantner z začetkom veljavnosti 31. oktobra 2013.

V skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4(1) in (4) Poslovnika se Parlament seznani z izvolitvijo Gabriele Stauner in Hiltrud Breyer z začetkom veljavnosti 30. in 31. oktobra 2013.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslank oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanki Gabriele Stauner in Hiltrud Breyer polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Poljske pristojne oblasti so predsedniku posredovale zahtevo po odvzemu parlamentarne imunitete poslancu Tadeuszu Cymańskemu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(2) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE in EFD prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor EMPL: Gabriele Stauner

odbor PETI: Rolandas Paksas namesto Jaroslava Paška.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Pristojni odbor je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 12. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve - P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

V skladu s členom 216(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je do konca tega delnega zasedanja na razpolago na spletni strani Séance en direct.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o evropski demografski statistiki (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij, namenjenih za brezžično električno orodje, in gumbastih celic z nizko vsebnostjo živega srebra ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2009/603/ES (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe št. (EU) 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih odgovornostih države zastave za zagotovitev skladnosti s Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 in njenega izvrševanja (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s tarifnimi kvotami za vino (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 "Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta" (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000110/2013), ki ga je postavil Paul Rübig v imenu odbora ITRE Komisiji: Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - oživitev podjetniškega duha v Evropi (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora EMPL Komisiji: Sporočilo Komisije o krepitvi socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji;

- Protokol med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.


12. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

14. november 2013

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 podpisa) (št. 1384/2013); Lola Calderón Hernández (št. 1385/2013); Timo Ackermann (št. 1386/2013); Ildiko Bădescu (št. 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (št. 1388/2013); Irene Lacerenza (št. 1389/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1390/2013); Dieter Morczinczyk (št. 1391/2013); Roland Trinkhaus (št. 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (št. 1393/2013); Augustin Deaconu (št. 1394/2013); Viorel Rusu (št. 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (št. 1396/2013); Aneta Tymon (št. 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (št. 1398/2013); Angel Martín Jaén (št. 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (št. 1400/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1401/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (št. 1403/2013); Vasile Săraci (št. 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (št. 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (št. 1406/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (št. 1408/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1409/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1410/2013); Francesc Bars Cortina (št. 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (št. 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (št. 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (št. 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 podpisi) (št. 1415/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (št. 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (št. 1418/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1419/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (št. 1421/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1422/2013); Ildiko Bădescu (št. 1423/2013); Víctor López Hernando (št. 1424/2013); Serena Llull Matemalas (št. 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (št. 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (št. 1427/2013); Emil Lăpădat (št. 1428/2013); Francisco Lueiro García (št. 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (št. 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (št. 1431/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1432/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1433/2013); Dobrescu Ion (št. 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (št. 1435/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1436/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1437/2013); João Ferreira (št. 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (št. 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (št. 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (št. 1441/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1442/2013); Roberto Costa (št. 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (št. 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (št. 1445/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (št. 1447/2013); Florian Strat (št. 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (št. 1449/2013); Agustín Herrera Romero (št. 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (št. 1451/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1452/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1453/2013); Marion Nestorov (št. 1454/2013); Bernhard Resch (št. 1455/2013); Bhatia Sudhir (št. 1456/2013); (ime vlagatelja zaupno) (5 podpisov) (št. 1457/2013); Horst G. Ansorge (št. 1458/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1459/2013); Dana Mihai (št. 1460/2013); Francisco Perales Corrales (št. 1461/2013); Yalcin Yilmaz (št. 1462/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1463/2013); (ime vlagatelja zaupno) (18 podpisov) (št. 1464/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1465/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (št. 1467/2013); Cristian Secară (št. 1468/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1469/2013); Daniela Mariana Popa (št. 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (št. 1471/2013); Corina Novaconi (št. 1472/2013); Siegmund Josef Richter (št. 1473/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (št. 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (št. 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (št. 1477/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (št. 1479/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1480/2013); Piet Holtrop (št. 1481/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (št. 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (št. 1484/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1485/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (št. 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 podpisov) (št. 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (št. 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (št. 1490/2013); Corina Coman (št. 1491/2013); Isaac Ibáñez García (št. 1492/2013); Ildiko Bădescu (št. 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (št. 1494/2013); Camelia Fusar (št. 1495/2013); Mara Zabala Polla (št. 1496/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1497/2013); Adriana Vanache (št. 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (št. 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (št. 1500/2013); Augustin Constantinescu (št. 1501/2013); Günter Dillikrath (št. 1502/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1503/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1504/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1505/2013); Elena Roa Charro (št. 1506/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1507/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1508/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1509/2013); Juan Gómez (št. 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (št. 1511/2013); Ángel Rico Escribano (št. 1512/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1513/2013); Gheorghe Trifan (št. 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (št. 1515/2013); Gheorghe Filote (št. 1516/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1517/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1518/2013); Ruiz Melgarejo (št. 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (št. 1520/2013); José Iglesias Gargallo (št. 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (št. 1522/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1523/2013); Javier Anarte Fernández (št. 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (št. 1525/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1526/2013); Luis María Taboada González (št. 1527/2013); Julia Alonso García (št. 1528/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1529/2013); Paul Guzu (št. 1530/2013); Karin Aubin (št. 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (št. 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (št. 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (št. 1534/2013); Szentkiráalyi Ilka (št. 1535/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1536/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1537/2013); Maximilian Fuchs (št. 1538/2013); Janusz Miler (št. 1539/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1540/2013); Jan Girke (št. 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (št. 1542/2013); Sven Laudan (št. 1543/2013); Maria Grazia Lello (št. 1544/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1545/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1546/2013); Laila Egensberg (št. 1547/2013); Petar Velikov (št. 1548/2013); Gilda Carballo (št. 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (št. 1550/2013); Eugene Sapiano (št. 1551/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (št. 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (št. 1554/2013); Mario Pozo Pearce (št. 1555/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1556/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1557/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1558/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1559/2013); Duncan Anderson (št. 1560/2013); Breda Maguire (162 podpisov) (št. 1561/2013); Francesco Cascone (št. 1562/2013); Daniele Annibale (št. 1563/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1564/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1565/2013); Jeanine Zanetti (št. 1566/2013); Luisa Pesarin (št. 1567/2013); Gemma Subirana Arno (št. 1568/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1569/2013); Claudia Tamellini (št. 1570/2013); Roberto Zamboni (št. 1571/2013); Giuseppe Esposito (št. 1572/2013); José Ramón Gil Benito (št. 1573/2013); Pasquale Calzetta (št. 1574/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1575/2013); Marco Caruso (št. 1576/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1577/2013); Domenico Aquino (št. 1578/2013); Aurelio Rosini (št. 1579/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1580/2013); Daniele Beucler (št. 1581/2013); Rene Simmanck (št. 1582/2013); Carmel Grima (št. 1583/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1584/2013); Sabine Leifert (št. 1585/2013); Brice Lepoutre (št. 1586/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1587/2013); Flavio Miccono (št. 1588/2013); Antonella Valerio (št. 1589/2013).


13. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM, JURI (člen 37 Poslovnika)

- Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 23.julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

AFET, INTA

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 33/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 34/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Predlog spremembe proračuna št. 8 k splošnemu proračunu za leto 2013: stališče Sveta z dne 30. oktobra 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 9 k splošnemu proračunu za leto 2013: stališče Sveta z dne 30. oktobra 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da podpišejo, ratificirajo ali pristopijo k Capetownskemu sporazumu iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz Torremolinosa iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

PECH

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 36/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, ECON, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 v zvezi s tehničnim izvajanjem Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

DEVE, ITRE

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede standardnega obračuna DDV (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska omrežja in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in glede pravil o prenehanju obveznosti za nekatere države članice (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - Odbor REGI - Poročevalec: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št. […] [RP] glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014, Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. […] [NP], (EU) št. […] [HZU] in (EU) št. […] [enotna SUT] v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Poročilo o invalidkah (2013/2065(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- *Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 723/2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Poročilo o ekoloških inovacijah – delovna mesta in rast z okoljsko politiko (2012/2294(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Poročilo o odnosih Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (2012/2034(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Poročilo o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Poročilo o vesoljski industrijski politiki EU – sprostitev potenciala za gospodarsko rast v vesoljskem sektorju (2013/2092(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola o spremembi sporazuma o vladnih nabavah (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - Odbor JURI - Odbor FEMM - Poročevalki: Evelyn Regne, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, gradbeni material, Španija) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Rusko federacijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge v imenu Evropske unije (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalka: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Poročilo prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti v Evropi (2013/2064(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Poročilo o določitvi sedežev institucij Evropske unije (2012/2308(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalke: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ v zvezi z določitvijo seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) glede datumov za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer v imenu Evropske unije (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU (2013/2075(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Poročilo o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe (2013/2125(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (2013/2105(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2013 za proračunsko leto 2013, Oddelek III – Komisija (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (suša in gozdni požari v Romuniji, poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2013 za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede finančnih sredstev za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - Odbor REGI - Poročevalec: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - Odbor BUDE - Poročevalke: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - Odbor BUDG - Poročevalke: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2013 za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delni zasedanji november in 2013 (PE 522.757/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine Verts/ALE, da se na dnevni red vključi izjava Komisije o možnostih za nadaljevanje pogajanj za „čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb“ glede na škandal v zvezi s prisluškovanji Agencije ZDA za nacionalno varnost.

Govorili so Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljil, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki jo je podprla, in Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (79 za, 184 proti, 10 vzdržanih) zahtevo zavrnil.

Torek

Ni predlaganih sprememb.

Sreda

Govorili so Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahteval, da se na glasovanju o večletnem finančnem okviru 2014-2020 glasuje o predlogih sprememb, sprejetih v odborih, pred glasovanjem o besedilu Sveta, Pervenche Berès (predsednica odbora EMPL), ki se je pridružila zahtevi Daniela Cohn-Bendita in zahtevala, da se glasuje o predlogu spremembe odbora EMPL, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je podprla zahtevo Daniela Cohn-Bendita, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je podprl zahtevo Daniela Cohn-Bendita in zahteval, da predsedujoči Svetu na glasovanju potrdi, da je bila ustanovljena delovna skupina na visoki ravni o lastnih sredstvih, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, in Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD.

Govoril je Alain Lamassoure (predsednik odbora BUDG), ki je potrdil, da je bila ustanovljena delovna skupina na visoki ravni o lastnih sredstvih.

Predsednik je dodatno pojasnil odločitev v zvezi z razporedom glasovanja in razloge zanjo.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

Govorila sta Rui Tavares in Pervenche Berès.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


15. Program Erasmus za vse ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „ERASMUS ZA VSE“: Program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Doris Pack (A7-0405/2012)

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Doris Pack je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Govorili so Maria Da Graça Carvalho (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska v imenu skupine PPE, Katarína Neveďalová v imenu skupine S&D, Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE, Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Lorenzo Fontana v imenu skupine EFD, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier in Marco Scurria.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă in Hannu Takkula.

Govorili so Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness o postopku "catch-the-eye" (predsednik je spomnil na veljavne določbe v zvezi s tem), Androulla Vassiliou in Doris Pack.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 19.11.2013

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik


16. Program Ustvarjalna Evropa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Govorili so Kinga Göncz (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Jean-Marie Cavada v imenu skupine PPE, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini in Andrej Plenković.

Govorili sta Androulla Vassiliou in Silvia Costa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 19.11.2013


17. Instrument za povezovanje Evrope ***I - Vseevropsko prometno omrežje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet in Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Georgios Koumoutsakos in Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos in Ismail Ertug so predstavili svoja poročila.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Göran Färm (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Oldřich Vlasák (pripravljavec mnenja odbora REGI), Antonio Cancian v imenu skupine PPE, Mario Pirillo v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, in Roberts Zīle v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău in David-Maria Sassoli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo in Ruža Tomašić.

Govorila sta Siim Kallas in Adina-Ioana Vălean.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos in Ismail Ertug.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 19.11.2013 in točka 8.10 zapisnika z dne 19.11.2013


18. Program Evropa za državljane *** (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula je predstavil poročilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Csaba Sógor (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Gerald Häfner (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Santiago Fisas Ayxela v imenu skupine PPE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen in Piotr Borys.

Po postopku "catch the eye" so govorili Oleg Valjalo, Gerard Batten in Franz Obermayr.

Govorila sta Siim Kallas in Hannu Takkula.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 19.11.2013


19. Sporazum o vladnih nabavah *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi sporazuma o vladnih nabavah [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz je predstavil priporočilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Filip Kaczmarek (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Peter Šťastný v imenu skupine PPE, Josefa Andrés Barea v imenu skupine S&D, in Lara Comi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, João Ferreira in Franz Obermayr.

Govorila sta Siim Kallas in Helmut Scholz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 19.11.2013


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (predsednik je dal nekaj pojasnil h govoru) Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo in Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 522.757/OJMA).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov