Index 
Protokoll
PDF 238kWORD 186k
Måndagen den 18 november 2013 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Avtalstexter översända av rådet
 12.Framställningar
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.Programmet Erasmus för alla ***I (debatt)
 16.Programmet Kreativa Europa ***I (debatt)
 17.Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I - Transeuropeiska transportnätet ***I (debatt)
 18.Programmet Ett Europa för medborgarna *** (debatt)
 19.Avtalet om offentlig upphandling *** (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om den dramatiska situation som fortfarande råder på Filippinerna efter tyfonen Haiyan. Han påminde om att Europeiska unionen har engagerat sig för att ge humanitär hjälp åt de drabbade och för att återuppbygga regionen. Han framförde parlamentets solidaritet med katastrofens offer.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade de 150 skolelever från 33 länder på åhörarläktaren, som deltar i programmet EuronestScola.

°
° ° °

Talare: Davor Ivo Stier, som påminde om att det var den 22:a årsdagen av de våldsdåd som begicks i Vukovar.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Gabriele Stauner hade utsetts som ersättare för Anja Weisgerber med verkan från och med den 30 oktober 2013, och att Hiltrud Breyer hade utsetts som ersättare för Franziska Katharina Brantner med verkan från och med den 31 oktober 2013.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val till Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, noterade parlamentet att Gabriele Stauner och Hiltrud Breyer hade utsetts till ledamöter från och med den 30 oktober respektive den 31 oktober 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Gabriele Stauner och Hiltrud Breyer fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran till talmannen om att Tadeusz Cymańskis parlamentariska immunitet skulle upphävas.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och EFD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Gabriele Stauner

PETI-utskottet: Rolandas Paksas i stället för Jaroslav Paška.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


8. Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning )EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav - P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct under innevarande sammanträdesperiod.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg och knappceller med låg kvicksilverhalt och om upphävande av kommissionens beslut 2009/603/EG (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000110/2013) från Paul Rübig, för utskottet ITRE, till kommissionen: Handlingsplan för företagande 2020 - stärka företagarandan i EU (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013)

- (O-000122/2013) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Kommissionens meddelande Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna xxiv.6 och xxviii i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

- protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon.


12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 14 november 2013

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 underskrifter) (nr 1384/2013), Lola Calderón Hernández (nr 1385/2013), Timo Ackermann (nr 1386/2013), Ildiko Bădescu (nr 1387/2013), María Rosario San Román Herranz (nr 1388/2013), Irene Lacerenza (nr 1389/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1390/2013), Dieter Morczinczyk (nr 1391/2013), Roland Trinkhaus (nr 1392/2013), María Iruña Urruticoechea Ríos (nr 1393/2013), Augustin Deaconu (nr 1394/2013), Viorel Rusu (nr 1395/2013), Carmen María Sánchez Mateu (nr 1396/2013), Aneta Tymon (nr 1397/2013), Anne Tvede-Jensen (nr 1398/2013), Angel Martín Jaén (nr 1399/2013), Sofía Patiño Fontán (nr 1400/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1401/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1402/2013), Juan Antonio Criado Maldonado (nr 1403/2013), Vasile Săraci (nr 1404/2013), Luis Cabrera Trujillo (nr 1405/2013), Alin Ovidiu Preda (nr 1406/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1407/2013), José Manuel Martín Álvarez (nr 1408/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1409/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1410/2013), Francesc Bars Cortina (nr 1411/2013), Lazăr Adrian Vasile (nr 1412/2013), María Josefa Blanco Ternero (nr 1413/2013), Carlos Hernández Espinosa (nr 1414/2013), Josefa Redondo Solís (4 underskrifter) (nr 1415/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1416/2013), Celia Rodríguez Sobrino (nr 1417/2013), Juan Emilio Durán Barquilla (nr 1418/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1419/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1420/2013), Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (nr 1421/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1422/2013), Ildiko Bădescu (nr 1423/2013), Víctor López Hernando (nr 1424/2013), Serena Llull Matemalas (nr 1425/2013), Gabriel Cristian Mihai (nr 1426/2013), Helena Nandin de Carvalho (nr 1427/2013), Emil Lăpădat (nr 1428/2013), Francisco Lueiro García (nr 1429/2013), Daniela-Doriana Jahn-Radu (nr 1430/2013), Mary Carmen Sánchez Bolaños (nr 1431/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1432/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1433/2013), Dobrescu Ion (nr 1434/2013), Edith-Alexandra Brojba (nr 1435/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1436/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1437/2013), João Ferreira (nr 1438/2013), Santiago Carlos Barroso Ruiz (nr 1439/2013), Sandu Ionuț Motran (nr 1440/2013), Enrique Sánchez Tárrago (nr 1441/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1442/2013), Roberto Costa (nr 1443/2013), Bartomeu Baqué Muntané (nr 1444/2013), María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (nr 1445/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1446/2013), Ioannis Grigoriadis (nr 1447/2013), Florian Strat (nr 1448/2013), Gabriel Cristian Mihai (nr 1449/2013), Agustín Herrera Romero (nr 1450/2013), Celia Andrés Ferrer (nr 1451/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1452/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1453/2013), Marion Nestorov (nr 1454/2013), Bernhard Resch (nr 1455/2013), Bhatia Sudhir (nr 1456/2013), (namnet konfidentiellt) (5 underskrifter) (nr 1457/2013), Horst G. Ansorge (nr 1458/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1459/2013), Dana Mihai (nr 1460/2013), Francisco Perales Corrales (nr 1461/2013), Yalcin Yilmaz (nr 1462/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1463/2013), (namnet konfidentiellt) (18 underskrifter) (nr 1464/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1465/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1466/2013), Sandra Fajardo Wetzel (nr 1467/2013), Cristian Secară (nr 1468/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1469/2013), Daniela Mariana Popa (nr 1470/2013), Jorge Díaz Muñoz (nr 1471/2013), Corina Novaconi (nr 1472/2013), Siegmund Josef Richter (nr 1473/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1474/2013), Alfonso Pérez Puerto (nr 1475/2013), Carmelo Cánovas Bernabé (nr 1476/2013), Lázaro del Amor Castaño (nr 1477/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1478/2013), Marioara Mioara Dumitrescu (nr 1479/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1480/2013), Piet Holtrop (nr 1481/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1482/2013), Nicodim Eugen Lupea (nr 1483/2013), Argelio Rosabal Sotomayor (nr 1484/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1485/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1486/2013), José Gregorio Hernández Sánchez (nr 1487/2013), Barchiesi Andrea (5 underskrifter) (nr 1488/2013), José Manuel Martín Álvarez (nr 1489/2013), Juan Carlos Alonso García (nr 1490/2013), Corina Coman (nr 1491/2013), Isaac Ibáñez García (nr 1492/2013), Ildiko Bădescu (nr 1493/2013), José Carlos Hueso Granados (nr 1494/2013), Camelia Fusar (nr 1495/2013), Mara Zabala Polla (nr 1496/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1497/2013), Adriana Vanache (nr 1498/2013), Gabriela Luoana Leonida Ciochina (nr 1499/2013), Pablo Lorente Zapatería (nr 1500/2013), Augustin Constantinescu (nr 1501/2013), Günter Dillikrath (nr 1502/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1503/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1504/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1505/2013), Elena Roa Charro (nr 1506/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1507/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1508/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1509/2013), Juan Gómez (nr 1510/2013), Hindealberto Durán Rojas (nr 1511/2013), Ángel Rico Escribano (nr 1512/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1513/2013), Gheorghe Trifan (nr 1514/2013), Francisco Tordesillas Fernández (nr 1515/2013), Gheorghe Filote (nr 1516/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1517/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1518/2013), Ruiz Melgarejo (nr 1519/2013), Fernando Alberto García Vieites (nr 1520/2013), José Iglesias Gargallo (nr 1521/2013), Nicolae Andrei Goaima (nr 1522/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1523/2013), Javier Anarte Fernández (nr 1524/2013), Miguel Ángel Esteban Cánovas (nr 1525/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1526/2013), Luis María Taboada González (nr 1527/2013), Julia Alonso García (nr 1528/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1529/2013), Paul Guzu (nr 1530/2013), Karin Aubin (nr 1531/2013), Enrique Antonio Fernández (nr 1532/2013), Miguel Ramírez Exojo (nr 1533/2013), José Manuel Martín Álvarez (nr 1534/2013), Szentkiráalyi Ilka (nr 1535/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1536/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1537/2013), Maximilian Fuchs (nr 1538/2013), Janusz Miler (nr 1539/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1540/2013), Jan Girke (nr 1541/2013), María del Mar Rodríguez Cabrera (nr 1542/2013), Sven Laudan (nr 1543/2013), Maria Grazia Lello (nr 1544/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1545/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1546/2013), Laila Egensberg (nr 1547/2013), Petar Velikov (nr 1548/2013), Gilda Carballo (nr 1549/2013), Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (nr 1550/2013), Eugene Sapiano (nr 1551/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1552/2013), Diana Patricia Giraldo Tejada (nr 1553/2013), Mattia Davide della Rocca (nr 1554/2013), Mario Pozo Pearce (nr 1555/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1556/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1557/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1558/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1559/2013), Duncan Anderson (nr 1560/2013), Breda Maguire (162 underskrifter) (nr 1561/2013), Francesco Cascone (nr 1562/2013), Daniele Annibale (nr 1563/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1564/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1565/2013), Jeanine Zanetti (nr 1566/2013), Luisa Pesarin (nr 1567/2013), Gemma Subirana Arno (nr 1568/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1569/2013), Claudia Tamellini (nr 1570/2013), Roberto Zamboni (nr 1571/2013), Giuseppe Esposito (nr 1572/2013), José Ramón Gil Benito (nr 1573/2013), Pasquale Calzetta (nr 1574/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1575/2013), Marco Caruso (nr 1576/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1577/2013), Domenico Aquino (nr 1578/2013), Aurelio Rosini (nr 1579/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1580/2013), Daniele Beucler (nr 1581/2013), Rene Simmanck (nr 1582/2013), Carmel Grima (nr 1583/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1584/2013), Sabine Leifert (nr 1585/2013), Brice Lepoutre (nr 1586/2013), (namnet konfidentiellt) (nr 1587/2013), Flavio Miccono (nr 1588/2013), Antonella Valerio (nr 1589/2013).


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU till följd av ändringen av Mayottes ställning (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

FEMM, JURI (artikel 37 i arbetsordningen)

- Rekommendation till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 23juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Förslag till beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet om ingående av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

AFET, INTA

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 34/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Förslag till ändringsbudget nr 8 till 2013 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 30 oktober 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 9 till 2013 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 30 oktober 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till rådets beslut om att bemyndiga medlemsstaterna att underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2012 års Kapstadenavtal om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års Torremolinosprotokoll om internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket, vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018. (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 36/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, ECON, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

DEVE, ITRE

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE, JURI

2) från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen och om ersättning av förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No […][RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr […] [DP], (EU) No […] [HZ] och (EU) No […] [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Betänkande om kvinnor med funktionsnedsättning (2013/2065(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- *Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Betänkande om miljöinnovation – sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (2012/2294(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Betänkande over förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Betänkande om Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (2012/2034(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Betänkande Ingåendet av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Betänkande om EU:s rymdindustripolitik: rymdbranschens potential för ekonomisk tillväxt (2013/2092(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- ***Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - utskottet JURI - utskottet FEMM - Föredragande: Evelyn Regner - Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådet beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials från Spanien) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Franck Proust (A7-0342/2013)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Betänkande om volontär- och frivilligarbete i Europa (2013/2064(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Betänkande om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- *Betänkande om utkastet till rådets beslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) vad gäller datumen för dess införlivande och tillämpning och datumet för när vissa direktiv upphör att gälla (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av artiklarna 25 och 26 i konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar. (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2013/2075(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Betänkande om det europeiska försvarets industriella och tekniska bas (2013/2125(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (2013/2105(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - utskottet BUDE - Föredragande: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens flexibilitetsmekanismen (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Rekommendation om utkastet till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i november 2013 (PE 522.757/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Verts/ALE-gruppen hade begärt att att man på föredragningslistan skulle ta upp ett uttalande från kommissionen om lämpligheten av att fortsätta förhandlingarna om ett ”transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar” mot bakgrund av de avlyssningsskandaler som NSA varit inblandat i.

Talare: Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som motiverade denna begäran, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som stödde den, och Manfred Weber för PPE-gruppen, som motsatte sig den.

Genom omröstning med namnupprop (79 för, 184 mot, 10 nedlagda röster), avslog parlamentet denna begäran.


Tisdag

Inga förslag till ändringar.


Onsdag

Talare: Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som begärde att man vid omröstningen om den fleråriga budgetramen 2014-2020 skulle rösta om de ändringsförslag som antagits av utskotten innan man röstade om rådets text, Pervenche Berès (ordförande för EMPL-utskottet), som anslöt sig till Daniel Cohn-Bendits förslag och begärde att ändringsförslagen från EMPL-utskottet skulle tas upp till omröstning, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som stödde Daniel Cohn-Bendits begäran, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som stödde Daniel Cohn-Bendits begäran och begärde att rådets tjänstgörande ordförandeskap inför omröstningen skulle bekräfta att en högnivåarbetsgrupp för egna medel skulle inrättas, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen.

Talare: Alain Lamassoure (ordförande för budgetutskottet), som bekräftade att en högnivåarbetsgrupp för egna medel skulle inrättas.

Talmannen preciserade sitt beslut rörande omröstningens genomförande och de skäl som han grundat sitt beslut på.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Talare: Rui Tavares och Pervenche Berès.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


15. Programmet Erasmus för alla ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Erasmus för alla - Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Doris Pack (A7-0405/2012)

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Doris Pack redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Da Graça Carvalho (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska för PPE-gruppen, Katarína Neveďalová för S&D-gruppen, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier och Marco Scurria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă och Hannu Takkula.

Talare: Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness om ögonkontaktsförfarandet (Talmannen påminde om de regler som gäller för detta), Androulla Vassiliou och Doris Pack.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 19.11.2013

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman


16. Programmet Kreativa Europa ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Kinga Göncz (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jean-Marie Cavada för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini och Andrej Plenković.

Talare: Androulla Vassiliou och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 19.11.2013


17. Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I - Transeuropeiska transportnätet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. medföredragande: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet och Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Utskottet för transport och turism. medföredragande: Georgios Koumoutsakos och Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos och Ismail Ertug redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Göran Färm (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Antonio Cancian för PPE-gruppen, Mario Pirillo för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, och Roberts Zīle för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău och David-Maria Sassoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo och Ruža Tomašić.

Talare: Siim Kallas och Adina-Ioana Vălean.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 19.11.2013 och punkt 8.10 i protokollet av den 19.11.2013


18. Programmet Ett Europa för medborgarna *** (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för perioden 2014–2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Csaba Sógor (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Gerald Häfner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Santiago Fisas Ayxela för PPE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen och Piotr Borys.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Oleg Valjalo, Gerard Batten och Franz Obermayr.

Talare: Siim Kallas och Hannu Takkula.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 19.11.2013


19. Avtalet om offentlig upphandling *** (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz redogjorde för rekommendationen.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Filip Kaczmarek (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Peter Šťastný för PPE-gruppen, Josefa Andrés Barea för S&D-gruppen, och Lara Comi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, João Ferreira och Franz Obermayr.

Talare: Siim Kallas och Helmut Scholz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 19.11.2013


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (Talmannen preciserade talarens inlägg), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo och Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 522.757/OJMA).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy