Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0302(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0021/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0021/2013

Συζήτηση :

PV 18/11/2013 - 17
CRE 18/11/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2013 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0463

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8.9. Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνεισηγητές: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet και Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0463)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0463)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου