Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0268(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0250/2012

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0483

Protokol
Tirsdag den 19. november 2013 - Strasbourg

12. Fælles bestemmelser for europæiske fonde ***I - Den Europæiske Socialfond ***I - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I - Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde ***I - Samhørighedsfonden ***I - oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen og gennemførelsen af sådanne grupper [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru og Danuta Maria Hübner (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningerne.

Talere: Vytautas Leškevičius (formand for Rådet), Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra BUDG), Jutta Steinruck (ordfører for udtalelse fra BUDG), Andrea Cozzolino (ordfører for udtalelse fra BUDG), Georgios Stavrakakis (ordfører for udtalelse fra CONT), Nikolaos Chountis (ordfører for udtalelse fra ECON), Ádám Kósa (ordfører for udtalelse fra EMPL), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (ordfører for udtalelse fra ENVI), Mario Pirillo (ordfører for udtalelse fra ENVI), Patrizia Toia (ordfører for udtalelse fra ITRE ), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (ordfører for udtalelse fra TRAN), María Irigoyen Pérez (ordfører for udtalelse fra REGI), Salvatore Caronna (ordfører for udtalelse fra AGRI), Malika Benarab-Attou (ordfører for udtalelse fra CULT), Inês Cristina Zuber (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tadeusz Cymański (ordfører for udtalelse fra FEMM), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid for PPE-Gruppen, Kerstin Westphal for S&D-Gruppen, Ivars Godmanis for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Erminia Mazzoni og Wojciech Michał Olejniczak.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Filiz Hakaeva Hyusmenova, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Lambert van Nistelrooij, Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto og Pervenche Berès.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška og Diane Dodds.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach og Jan Kozłowski.

Talere: László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru og Danuta Maria Hübner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 20.11.2013, punkt 8.12 i protokollen af 20.11.2013, punkt 8.13 i protokollen af 20.11.2013, punkt 8.14 i protokollen af 20.11.2013, punkt 8.15 i protokollen af 20.11.2013 og punkt 8.16 i protokollen af 20.11.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik