Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0268(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0250/2012

Keskustelut :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Äänestykset :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0483

Pöytäkirja
Tiistai 19. marraskuuta 2013 - Strasbourg

12. Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset ***I - Euroopan sosiaalirahasto ***I - Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite ***I - Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ***I - Koheesiorahasto ***I - Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Yhteisesittelijät: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta yhtymien perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru ja Danuta Maria Hübner (esittelijän sijainen) esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja), Johannes Hahn (komission jäsen) ja László Andor (komission jäsen).

Puheenvuorot: Derek Vaughan (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Steinruck (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrea Cozzolino (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Stavrakakis (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nikolaos Chountis (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ádám Kósa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mario Pirillo (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patrizia Toia (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), María Irigoyen Pérez (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Salvatore Caronna (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malika Benarab-Attou (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inês Cristina Zuber (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Cymański (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE-ryhmän puolesta, Kerstin Westphal S&D-ryhmän puolesta, Ivars Godmanis ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Erminia Mazzoni ja Wojciech Michał Olejniczak.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Filiz Hakaeva Hyusmenova, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij, Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška ja Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach ja Jan Kozłowski.

Puheenvuorot: László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru ja Danuta Maria Hübner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.11, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.12, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.13, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.14, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.15 ja istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö