Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0268(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0250/2012

Viták :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Szavazatok :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0483

Jegyzőkönyv
2013. november 19., Kedd - Strasbourg

12. Az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések ***I – Európai Szociális Alap ***I – Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzése ***I – Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az „európai területi együttműködés” célkitűzés ***I – Kohéziós Alap ***I – Az európai területi együttműködési csoportosulás ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a közös stratégiai kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Társelőadók: Lambert van Nistelrooij és Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Jelentés az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)] – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Jelentés a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Jelentés az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („EGTC-rendelet”) a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0610 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD)] – Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru és Danuta Maria Hübner (az előadó helyettese) előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Vytautas Leškevičius (a Tanács soros elnöke), Johannes Hahn (a Bizottság tagja) és Andor László (a Bizottság tagja).

Felszólal: Derek Vaughan (a BUDG bizottság véleményének előadója), Jutta Steinruck (a BUDG bizottság véleményének előadója), Andrea Cozzolino (a BUDG bizottság véleményének előadója), Georgios Stavrakakis (a CONT bizottság véleményének előadója), Nikolaos Chountis (az ECON bizottság véleményének előadója), Kósa Ádám (az EMPL bizottság véleményének előadója), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (az ENVI bizottság véleményének előadója), Mario Pirillo (az ENVI bizottság véleményének előadója), Patrizia Toia (az ITRE bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (a TRAN bizottság véleményének előadója), María Irigoyen Pérez (a REGI bizottság véleményének előadója), Salvatore Caronna (az AGRI bizottság véleményének előadója), Malika Benarab-Attou (a CULT bizottság véleményének előadója), Inês Cristina Zuber (a FEMM bizottság véleményének előadója), Tadeusz Cymański (a FEMM bizottság véleményének előadója), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kerstin Westphal, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivars Godmanis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Erminia Mazzoni és Wojciech Michał Olejniczak.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Filiz Hakaeva Hyusmenova, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lambert van Nistelrooij, Őry Csaba, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Göncz Kinga, Sergio Gutiérrez Prieto és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bánki Erik, Phil Prendergast, Jaroslav Paška és Diane Dodds.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach és Jan Kozłowski.

Felszólal: Andor László, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru és Danuta Maria Hübner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.11. pont , 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.12. pont , 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.13. pont , 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.14. pont , 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.15. pont és 2013.11.20-i jegyzőkönyv, 8.16. pont

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat