Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0268(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0250/2012

Debatai :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0483

Protokolas
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d. - Strasbūras

12. Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos ***I – Europos socialinis fondas ***I – Europos regioninės plėtros fondas ir investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ***I – Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas ***I – Sanglaudos fondas ***I – Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Lambert van Nistelrooij ir Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veiksmų įgyvendinimo sąlygas [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru ir Danuta Maria Hübner (pavaduojanti pranešėja) pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Johannes Hahn (Komisijos narys) ir László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Derek Vaughan (BUDG komiteto nuomonės referentas), Jutta Steinruck (BUDG komiteto nuomonės referentė), Andrea Cozzolino (BUDG komiteto nuomonės referentas), Georgios Stavrakakis (CONT komiteto nuomonės referentas), Nikolaos Chountis (ECON komiteto nuomonės referentas), Ádám Kósa (EMPL komiteto nuomonės referentas), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (ENVI komiteto nuomonės referentė), Mario Pirillo (ENVI komiteto nuomonės referentas), Patrizia Toia (ITRE komiteto nuomonės referentė) (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Lambert van Nistelrooij), Jaromír Kohlíček (TRAN komiteto nuomonės referentas), María Irigoyen Pérez (REGI komiteto nuomonės referentė), Salvatore Caronna (AGRI komiteto nuomonės referentas), Malika Benarab-Attou (CULT komiteto nuomonės referentė), Inês Cristina Zuber (FEMM komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Cymański (FEMM komiteto nuomonės referentas), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE frakcijos vardu, Kerstin Westphal S&D frakcijos vardu, Ivars Godmanis ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Lambert van Nistelrooij), Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Nicole Sinclaire, Erminia Mazzoni ir Wojciech Michał Olejniczak.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Filiz Hakaeva Hyusmenova (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Dimitar Stoyanov), Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Lambert van Nistelrooij), Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška ir Diane Dodds.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach ir Jan Kozłowski.

Kalbėjo: László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru ir Danuta Maria Hübner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.11 punktas, 8.12 punktas, 8.13 punktas, 8.14 punktas, 8.15 punktas ir 8.16 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika