Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0268(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0250/2012

Debates :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Balsojumi :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0483

Protokols
Otrdiena, 2013. gada 19. novembris - Strasbūra

12. Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem ***I - Eiropas Sociālais fonds ***I - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mērķis „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” ***I - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ***I - Kohēzijas fonds ***I - Eiropas teritoriālās sadarbības grupas ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Lambert van Nistelrooij un Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 atcelšanu [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Jan Olbrycht (A7-0268/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kohēzijas fondu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Victor Boştinaru (A7-0270/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un ieviešanas precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Joachim Zeller (A7-0309/2013).

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru un Danuta Maria Hübner (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Vytautas Leškevičius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Johannes Hahn (Komisijas loceklis) un László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Derek Vaughan (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Jutta Steinruck (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Andrea Cozzolino (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgios Stavrakakis (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Nikolaos Chountis (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Ádám Kósa (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Mario Pirillo (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Patrizia Toia (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), María Irigoyen Pérez (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Salvatore Caronna (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Malika Benarab-Attou (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Inês Cristina Zuber (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Cymański (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE grupas vārdā, Kerstin Westphal S&D grupas vārdā, Ivars Godmanis ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Erminia Mazzoni un Wojciech Michał Olejniczak.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Filiz Hakaeva Hyusmenova, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška un Diane Dodds.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach un Jan Kozłowski.

Uzstājās László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru un Danuta Maria Hübner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 20. novembra protokola 8.11. punkts, 2013. gada 20. novembra protokola 8.12. punkts, 2013. gada 20. novembra protokola 8.13. punkts, 2013. gada 20. novembra protokola 8.14. punkts, 2013. gada 20. novembra protokola 8.15. punkts un 2013. gada 20. novembra protokola 8.16. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika