Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0268(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0250/2012

Razprave :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0483

Zapisnik
Torek, 19. november 2013 - Strasbourg

12. Splošne določbe o Evropskih skladih ***I - Evropski socialni sklad ***I - Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta ***I - Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje ***I - Kohezijski sklad ***I - Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ***I (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Lambert van Nistelrooij in Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru in Danuta Maria Hübner (namestnica poročevalca) so predstavili svoja poročila.

Govorili so Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu), Johannes Hahn (član Komisije) in László Andor (član Komisije).

Govorili so Derek Vaughan (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Jutta Steinruck (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Andrea Cozzolino (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Georgios Stavrakakis (pripravljavec mnenja odbora CONT), Nikolaos Chountis (pripravljavec mnenja odbora ECON), Ádám Kósa (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Mario Pirillo (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Patrizia Toia (pripravljavka mnenja odbora ITRE), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (pripravljavec mnenja odbora TRAN), María Irigoyen Pérez (pripravljavka mnenja odbora REGI), Salvatore Caronna (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Malika Benarab-Attou (pripravljavka mnenja odbora CULT), Inês Cristina Zuber (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Tadeusz Cymański (pripravljavec mnenja odbora FEMM), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid v imenu skupine PPE, Kerstin Westphal v imenu skupine S&D, Ivars Godmanis v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, Erminia Mazzoni in Wojciech Michał Olejniczak.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Filiz Hakaeva Hyusmenova, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lambert van Nistelrooij, Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška in Diane Dodds.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach in Jan Kozłowski.

Govorili so László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru in Danuta Maria Hübner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.12 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.13 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.14 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.15 zapisnika z dne 20.11.2013 in točka 8.16 zapisnika z dne 20.11.2013

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov