Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0250/2012

Debatter :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0483

Protokoll
Tisdagen den 19 november 2013 - Strasbourg

12. Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder ***I - Europeiska socialfonden ***I - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" ***I - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" ***I - Sammanhållningsfonden ***I - Europeisk gruppering för territoriellt samarbete ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Utskottet för regional utveckling. medföredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investering för tillväxt och sysselsättning" samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet "europeiskt territoriellt samarbete" [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru och Danuta Maria Hübner (som ersatte föredraganden) redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande), Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) och László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jutta Steinruck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Andrea Cozzolino (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Georgios Stavrakakis (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Nikolaos Chountis (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Mario Pirillo (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Patrizia Toia (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), María Irigoyen Pérez (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Salvatore Caronna (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Malika Benarab-Attou (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Inês Cristina Zuber (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tadeusz Cymański (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid för PPE-gruppen, Kerstin Westphal för S&D-gruppen, Ivars Godmanis för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Erminia Mazzoni och Wojciech Michał Olejniczak.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Filiz Hakaeva Hyusmenova, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lambert van Nistelrooij, Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška och Diane Dodds.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach och Jan Kozłowski.

Talare: László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru och Danuta Maria Hübner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.12 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.13 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.14 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.15 i protokollet av den 20.11.2013 och punkt 8.16 i protokollet av den 20.11.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy