Seznam 
Zápis
PDF 252kWORD 211k
Úterý, 19. listopadu 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** – Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (rozprava)
 5.Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 8.Hlasování
  
8.1.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** (hlasování)
  
8.2.Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (hlasování)
  
8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posílení Evropského sociálního fondu (ESF) pro snížení nezaměstnanosti mládeže, chudoby a sociálního vyloučení ve Francii, Itálii a Španělsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR 2a) – navýšení plateb podle okruhů VFR a nedostatek prostředků na platby v rozpočtu na rok 2013 (hlasování)
  
8.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Program Erasmus pro všechny ***I (hlasování)
  
8.7.Program Tvůrčí Evropa ***I (hlasování)
  
8.8.Program Evropa pro občany *** (hlasování)
  
8.9.Nástroj pro propojení Evropy ***I (hlasování)
  
8.10.Transevropská dopravní síť ***I (hlasování)
  
8.11.Zemědělská statistika a statistika rybolovu ***I (hlasování)
  
8.12.Dohoda o vládních zakázkách *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Ochrana a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Doplňkový výzkumný program pro projekt ITER (2014–2018) * (hlasování)
  
8.15.Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu * (hlasování)
  
8.16.Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti * (hlasování)
  
8.17.Programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu * (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I – Evropský sociální fond ***I – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ ***I – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ ***I – Fond soudržnosti ***I – Evropské seskupení pro územní spolupráci ***I (rozprava)
 13.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 14.Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách ***I (rozprava)
 15.Umístění sídel orgánů Evropské unie (rozprava)
 16.Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (rozprava)
 17.Evropské systémy družicové navigace ***I (rozprava)
 18.Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů ***I (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 19. LISTOPADU 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

2) společný návrh týkající se rozpočtu

Společný návrh – dokument z dohodovacího řízení – rozpočtový proces na rok 2014 – (16106/2013 – C7-0413/2013 – 2013/2145(BUD))

3) od poslanců

3.1) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi a Patrizia Toia. Návrh usnesení o boji proti plýtvání (B7-0489/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Agnès Le Brun. Návrh usnesení o označování původu masa obsaženého v hotových pokrmech (B7-0490/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

3.2) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Tarja Cronberg, Jean Lambert, Barbara Lochbihler a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE. Návrh doporučení Radě o používání ozbrojených bezpilotních letounů (B7-0491/2013)
předáno věcně příslušný výbor: AFET


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby (2013/2951(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou a Marc Tarabella za skupinu S&D o lidských právech a nadcházejících volbách v Bangladéši (B7-0497/2013);

- Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sari Essayah a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o Bangladéši: lidská práva a nadcházející volby (B7-0500/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR o Bangladéši: lidská práva a nadcházející volby (B7-0531/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee a Thomas Händel za skupinu GUE/NGL o Bangladéši: lidská práva a nadcházející volby (B7-0539/2013);

- Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o Bangladéši: lidská práva a nadcházející volby (B7-0541/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Bangladéši (B7-0544/2013).

II.   Katar: situace migrujících pracovníků (2013/2952(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou a Marc Tarabella za skupinu S&D o právech migrujících pracovníků v Kataru (B7-0498/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bernd Posselt, Ivo Belet, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o Kataru: situace migrujících pracovníků (B7-0532/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR o Kataru: situace migrujících pracovníků (B7-0533/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee a Thomas Händel za skupinu GUE/NGL o Kataru: situace migrujících pracovníků (B7-0534/2013);

- Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin a Robert Rochefort za skupinu ALDE o Kataru: situace migrujících pracovníků (B7-0535/2013);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Kataru: situace migrujících pracovníků (B7-0536/2013).

III.   Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadice (2013/2953(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a Marc Tarabella za skupinu S&D o spravedlivé justici v Bolívii, zejména případech Előd Tóásóa a Maria Tadice (B7-0499/2013);

- Kinga Gál, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o spravedlivé justici v Bolívii, zejména případech Előd Tóásóa a Maria Tadice (B7-0537/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Ruža Tomašić za skupinu ECR o spravedlivé justici v Bolívii, zejména případech Előd Tóásóa a Maria Tadice (B7-0538/2013);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL o Bolívii, zejména případech Előd Tóásóa a Maria Tadice (B7-0540/2013);

- Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Robert Rochefort za skupinu ALDE o spravedlivé justici v Bolívii, zejména případech Előd Tóásóa a Maria Tadice (B7-0542/2013);

- Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller, Jean Lambert a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE o spravedlivé justici v Bolívii, zejména případech Előd Tóásóa a Maria Tadice (B7-0543/2013).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


4. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** – Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (rozprava)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [11791/2013 - C7-0238/2013- 2011/0177(APP)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin (A7-0389/2013)

Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení [COM(2011)0403 - C7-0186/2011- 2011/2152(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin uvedli doporučení.

Rafał Trzaskowski uvedl zprávu.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Andrey Kovatchev (navrhovatel výboru REGI), Alain Lamassoure za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Alain Lamassoure k vystoupení, které učinil Daniel Cohn-Bendit, Martin Callanan za skupinu ECR, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, Salvador Garriga Polledo, Patrizia Toia, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Göran Färm, Lajos Bokros, João Ferreira, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Giovanni La Via, Edit Herczog, George Lyon, Isabelle Durant, Paul Nuttall, Jutta Haug, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Andrew Duff, François Alfonsi, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Liem Hoang Ngoc, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, José Manuel Fernandes, Frédéric Daerden, Esther de Lange, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Anni Podimata, Elisa Ferreira, Andreas Mölzer a Monika Hohlmeier (navrhovatelka výboru BUDG).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Andrej Plenković, Mojca Kleva Kekuš, Jan Olbrycht, Silvia Costa, Angelika Werthmann, Ivana Maletić, Paul Murphy a Christian Ehler.

Vystoupil Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Vytautas Leškevičius, Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 19.11.2013 a bod 8.2 zápisu ze dne 19.11.2013.


5. Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (rozprava)

Zpráva ke společnému znění návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 schválenému dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Zpravodajky: Anne E. Jensen a Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

Vystoupil Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG).

Anne E. Jensen a Monika Hohlmeier uvedly zprávu.

Vystoupili: Algimantas Rimkūnas (úřadující předseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Dominique Riquet za skupinu PPE, Ivailo Kalfin za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Mölzer, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, George Lyon, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Juan Andrés Naranjo Escobar a Giovanni La Via.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Angelika Werthmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrej Plenković a Zofija Mazej Kukovič.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas a Alain Lamassoure.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 20.11.2013.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:45 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


6. Prohlášení předsednictví

Vystoupili:

- Hannes Swoboda, který uctil památku bývalého kyperského prezidenta Glafcose Cleridese, který zemřel v pátek;

- Giommaria Uggias, Francesca Barracciu, Claudio Morganti a Claude Turmes k záplavám na Sardinii způsobeným cyklonem Kleopatra;

- Jean-Marie Cavada, který uctil památku dvou francouzských novinářů, Ghislaine Dupontové a Clauda Verlona, zavražděných v Mali.

Předseda učinil prohlášení k zavraždění dvou francouzských novinářů v Mali. Vzdal čest novinářům, kteří jsou všude ve světě oběťmi války, pronásledování, útlaku a terorismu. Vyjádřil solidaritu Parlamentu s rodinami obou novinářů.

Předseda se připojil k předcházejícím výrokům o situaci na Sardinii a vyjádřil solidaritu Parlamentu s rodinami obětí záplav na Sardinii.

Parlament držel minutu ticha.


7. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 – (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2013 k přijetí výše uvedeného nařízeníP7_TA-PROV(2013)0115(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)).

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto zasedání k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [11791/2013 - C7-0238/2013- 2011/0177(APP)] Spoluzpravodajové: Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin (A7-0389/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0455)

Parlament schválil návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020.


8.2. Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (hlasování)

Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení [COM(2011)0403 - C7-0186/2011- 2011/2152(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2013)0456)


8.3. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posílení Evropského sociálního fondu (ESF) pro snížení nezaměstnanosti mládeže, chudoby a sociálního vyloučení ve Francii, Itálii a Španělsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise [14180/2013 - C7-0350/2013- 2013/2160(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0457)


8.4. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR 2a) – navýšení plateb podle okruhů VFR a nedostatek prostředků na platby v rozpočtu na rok 2013 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013 Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise [14871/2013 - C7-0387/2013- 2013/2227(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0458)


8.5. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) [COM(2013)0635 - C7-0269/2013- 2013/2192(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

Andrej Plenković (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0459)


8.6. Program Erasmus pro všechny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „ERASMUS PRO VŠECHNY“ - Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Doris Pack (A7-0405/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0460)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0460)


8.7. Program Tvůrčí Evropa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Tvůrčí Evropa [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0011/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0461)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0461)


8.8. Program Evropa pro občany *** (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0462)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.

Vystoupení

Hannu Takkula (zpravodaj) k navrženému právnímu základu.


8.9. Nástroj pro propojení Evropy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Spoluzpravodajové: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet a Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0463)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0463)


8.10. Transevropská dopravní síť ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Spoluzpravodajové: Georgios Koumoutsakos a Ismail Ertug (A7-0012/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0464)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0464)

Vystoupení

Georgios Koumoutsakos (zpravodaj).


8.11. Zemědělská statistika a statistika rybolovu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění určité legislativní akty v oblasti zemědělské statistiky a statistiky rybolovu [COM(2012)0724 - C7-0397/2012- 2012/0343(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0148/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0465)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0465)


8.12. Dohoda o vládních zakázkách *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o vládních zakázkách [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0466)

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.13. Ochrana a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí jménem Evropské unie změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer [12713/2013 - C7-0304/2013- 2013/0127(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0356/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0467)

Parlament schválil přijetí jménem Evropské unie změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer.


8.14. Doplňkový výzkumný program pro projekt ITER (2014–2018) * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt ITER (2014–2018) [COM(2011)0931 - C7-0032/2012- 2011/0460(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Vladimír Remek (A7-0211/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0468)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0468)


8.15. Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace [COM(2011)0812 - C7-0009/2012- 2011/0400(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Peter Skinner (A7-0407/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0469)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0469)


8.16. Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti [COM(2011)0841 - C7-0014/2012- 2011/0414(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Holger Krahmer (A7-0327/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0470)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0470)


8.17. Programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu [COM(2011)0783 - C7-0514/2011- 2011/0363(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Giles Chichester (A7-0119/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0471)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0471)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin - A7-0389/2013
Seán Kelly, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alda Sousa, Peter Jahr, Oleg Valjalo, Zofija Mazej Kukovič, Miroslav Mikolášik, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Charles Tannock, Piotr Borys, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Elena Băsescu

zpráva Rafał Trzaskowski - A7-0337/2013
Ivana Maletić

doporučení Helmut Scholz - A7-0339/2013
Diane Dodds

zpráva Doris Pack - A7-0405/2012
Joseph Cuschieri, Biljana Borzan, Claudette Abela Baldacchino, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikola Vuljanić, Phil Bennion, Marlene Mizzi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Mitro Repo, Paul Murphy, Diane Dodds, Francesca Barracciu, Piotr Borys, Danuta Jazłowiecka, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Charles Tannock

zpráva Silvia Costa - A7-0011/2013
Adam Bielan, Marusya Lyubcheva, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Seán Kelly, Mitro Repo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Danuta Jazłowiecka

zpráva Hannu Takkula - A7-0424/2012
Claudette Abela Baldacchino, Andrej Plenković, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anna Záborská a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

zpráva Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet a Inés Ayala Sender - A7-0021/2013
Adam Bielan, Giommaria Uggias, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Piotr Borys, Anna Záborská a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

zpráva Georgios Koumoutsakos a Ismail Ertug - A7-0012/2013
Franco Frigo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Bielan, Seán Kelly, Giommaria Uggias, Dubravka Šuica, Nikola Vuljanić, Andrej Plenković, Gabriel Mato Adrover, Diane Dodds, Francesca Barracciu a Piotr Borys


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:15, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I – Evropský sociální fond ***I – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ ***I – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ ***I – Fond soudržnosti ***I – Evropské seskupení pro územní spolupráci ***I (rozprava)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Spoluzpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru a Danuta Maria Hübner (zastupující zpravodaje) uvedli zprávy.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady), Johannes Hahn (člen Komise) a László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Derek Vaughan (navrhovatel výboru BUDG), Jutta Steinruck (navrhovatelka výboru BUDG), Andrea Cozzolino (navrhovatel výboru BUDG), Georgios Stavrakakis (navrhovatel výboru CONT), Nikolaos Chountis (navrhovatel výboru ECON), Ádám Kósa (navrhovatel výboru EMPL), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (navrhovatelka výboru ENVI), Mario Pirillo (navrhovatel výboru ENVI), Patrizia Toia (navrhovatelka výboru ITRE), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (navrhovatel výboru TRAN), María Irigoyen Pérez (navrhovatelka výboru REGI), Salvatore Caronna (navrhovatel výboru AGRI), Malika Benarab-Attou (navrhovatelka výboru CULT), Inês Cristina Zuber (navrhovatelka výboru FEMM), Tadeusz Cymański (navrhovatel výboru FEMM), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid za skupinu PPE, Kerstin Westphal za skupinu S&D, Ivars Godmanis za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Nicole Sinclaire nezařazená, Erminia Mazzoni a Wojciech Michał Olejniczak.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Filiz Hakaeva Hyusmenova, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lambert van Nistelrooij, Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška a Diane Dodds.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach a Jan Kozłowski.

Vystoupili: László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru a Danuta Maria Hübner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.12 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.13 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.14 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.15 zápisu ze dne 20.11.2013 a bod 8.16 zápisu ze dne 20.11.2013.


13. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Oprava P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 18.11.2013).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


14. Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajky: Evelyn Regner a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

Evelyn Regner a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou uvedly zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Olle Schmidt (navrhovatel výboru ECON), Marije Cornelissen (navrhovatelka výboru EMPL), Antonyia Parvanova (navrhovatelka výboru IMCO), Angelika Niebler za skupinu PPE, Britta Thomsen za skupinu S&D, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Eva Lichtenberger a Marije Cornelissen, John Stuart Agnew za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Marc Tarabella, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Tadeusz Zwiefka, a Laurence J.A.J. Stassen nezařazená.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Mariya Gabriel, Anna Hedh, Cecilia Wikström, Andrea Češková, Tadeusz Zwiefka, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, Constance Le Grip, Zita Gurmai, Regina Bastos, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sylvie Guillaume, Barbara Matera, Sergio Gaetano Cofferati a Astrid Lulling.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Antigoni Papadopoulou, Elena Băsescu, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić a Nicole Sinclaire.

Vystoupily: Viviane Reding, Evelyn Regner a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vystoupil Seán Kelly k vystoupení na základě přihlášené se zvednutím ruky.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 20.11.2013.


15. Umístění sídel orgánů Evropské unie (rozprava)

Zpráva o umístění sídel orgánů Evropské unie [2012/2308(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Spoluzpravodajové: Ashley Fox a Gerald Häfner (A7-0350/2013)

Ashley Fox a Gerald Häfner uvedli zprávu.

Vystoupili: Jan Mulder (navrhovatel výboru BUDG), Giles Chichester (navrhovatel výboru PETI), Constance Le Grip za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Stanimir Ilchev za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Paulo Rangel, Evelyn Regner, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Sampo Terho, Constance Le Grip, aby zvednutím modré karty položila otázku Marině Yannakoudakisové, na kterou odpověděl Ashley Fox (jelikož Marina Yannakoudakis opustila jednací sál), Diane Dodds, Philippe Boulland, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerald Häfner, Catherine Trautmann, Seán Kelly a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Claudio Morganti, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, a Jaroslav Paška.

Vystoupili: Ashley Fox a Gerald Häfner, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Daniel Caspary a Catherine Trautmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.27 zápisu ze dne 20.11.2013.


16. Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (rozprava)

Prohlášení Komise: Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (2013/2740(RSP))

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Vital Moreira za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Daniel Caspary, Mairead McGuinness, Inese Vaidere, Elisabeth Köstinger a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig a Franziska Keller.

Vystoupila Viviane Reding.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Franziska Keller, Eva Joly a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o aktuální situaci, pokud jde o rozvojový program z Dohá a přípravy na deváté zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace 2013/2740(RSP) (B7-0492/2013)

- Helmut Scholz, Alda Sousa, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o aktuální situaci, pokud jde o rozvojový program z Dohá a přípravy na deváté zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (2013/2740(RSP)) (B7-0493/2013)

- Vital Moreira a Pablo Zalba Bidegain za Výbor pro mezinárodní obchod o aktuální situaci, pokud jde o rozvojový program z Dohá a přípravy na deváté zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (2013/2740(RSP)) (B7-0494/2013)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 21.11.2013.


17. Evropské systémy družicové navigace ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využívání [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

Marian-Jean Marinescu uvedl zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Maria Da Graça Carvalho (navrhovatelka výboru BUDG), Angelika Niebler za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, a Jolanta Emilia Hibner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Paul Rübig.

Vystoupili: Antonio Tajani a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 20.11.2013.


18. Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Pervenche Berès uvedla zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri (navrhovatel výboru IMCO), Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Werner Langen a Othmar Karas.

Vystoupili: Michel Barnier a Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.18 zápisu ze dne 20.11.2013.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 522.757/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:00.

Klaus Welle

László Surján

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí