Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg

2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syromatsiinin, fenpropidiinin, formetanaatin, oksamyylin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - määräaika: 13/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - määräaika: 08/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - määräaika: 12/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I muuttamisesta (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - määräaika: 26/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - määräaika: 07/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla), IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - määräaika: 05/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta kromi(VI)yhdisteiden osalta (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - määräaika: 07/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - määräaika: 25/12/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, butraliinin, klooritoluronin, daminotsidin, isoproturonin, pikoksistrobiinin, pyrimetaniilin ja trineksapakin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - määräaika: 20/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenatsaatin, klorprofaamin, esfenvaleraatin, fludioksonilin ja tiobenkarbin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - määräaika: 19/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 liettuankielisen toisinnon oikaisemisesta (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - määräaika: 14/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta muiden kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin lämmitysvaikutuskertointen osalta (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - määräaika: 31/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteen III muuttamisesta meluhaittojen osalta (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - määräaika: 08/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - määräaika: 20/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi direktiivin 2012/9/EU muuttamisesta sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetun määräajan ja siirtymäkauden päättymiselle asetetun määräajan osalta (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - määräaika: 19/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rikkidioksidin ja sulfiittien (E 220–228) käytöstä maustetuissa viinipohjaisissa tuotteissa (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - määräaika: 12/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) n:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vierasaine sitriniinin enimmäismääristä punahiivalla (Monascus purpureus) fermentoituun riisiin perustuvissa ravintolisissä (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - määräaika: 21/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö