Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg

2. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciromazin, fenpropidin, formetanat, oksamil i tebukonazol u ili na određenim proizvodima (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - : 13/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - : rok: 08/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - :rok : 12/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - : 26/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezina Priloga XVII. (kancerogene, mutagene, reproduktivno toksične tvari — CMR tvari) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - rok: 07/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika), IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - rok: 05/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu spojeva kroma VI (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - : 07/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije оd XXX o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za dimetomorf, indoksakarb i piraklostrobin u ili na određenim proizvodima (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - : 25/12/2013)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, izoproturon, pikoksistrobin, pirimetanil te trineksapak u ili na određenim proizvodima (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - rok : 20/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil i tiobenkarb u ili na određenim proizvodima (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - rok: 19/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku litavske jezične inačice Uredbe (EU) br. 432/2012 o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - rok: 14/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 601/2012 u pogledu potencijala globalnog zagrijavanja stakleničkih plinova osim CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - rok: 31/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zagađenja bukom (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - rok: 08/02/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za post mortem pregled domaćih svinja (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - rok: 20/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni direktive 2012/9/EU u pogledu datuma njezina prenošenja i roku isteka prijelaznog razdoblja (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - rok : 19/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sumpornog dioksida i sulfita (E 220 – E 228) u aromatiziranim proizvodima na bazi vina (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - rok: 12/01/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 s obzirom na najveće dopuštene količine kontaminanta citrinina u dodacima prehrani na osnovi riže fermentirane crvenim kvascem Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - rok: 21/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti