Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg

2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyromazyny, fenpropidyny, formetanatu, oksamylu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - termin: 13/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - termin: 08/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - termin: 12/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - termin: 26/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - termin: 07/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu), IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - termin: 05/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - termin: 07/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - termin: 25/12/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, butralinu, chlortoluronu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu, pirymetalinu oraz trineksepaku w określonych produktach lub na ich powierzchni (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - termin: 20/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, fludioksonilu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - termin: 19/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania litewskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 432/2012 ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - termin: 14/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do współczynników ocieplenia globalnego dla gazów innych niż CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - termin: 31/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, jeżeli chodzi o poziom hałasu (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - termin: 08/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowego świń domowych (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - termin: 20/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2012/9/UE w odniesieniu do terminu jej transpozycji i terminu zakończenia okresu przejściowego (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - termin: 19/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki – siarczynów (E 220-228) w aromatyzowanych produktach na bazie wina (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - termin: 12/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia „cytrynina” w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - termin: 21/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności