Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för cyromazin, fenpropidin, formetanat, oxamyl och tebukonazol i eller på vissa produkter (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - tidsfrist: 13/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - tidsfrist: 08/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - tidsfrist: 12/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - tidsfrist: 26/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - tidsfrist: 07/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen) och IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - tidsfrist: 05/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller krom(VI)föreningar (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - tidsfrist: 07/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för dimetomorf, indoxakarb och pyraklostrobin i eller på vissa produkter (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - tidsfrist: 25/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, isoproturon, pikoxistrobin, pyrimetanil och trinexapak i eller på vissa produkter (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - tidsfrist: 20/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioxonil och tiobenkarb i eller på vissa produkter (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - tidsfrist: 19/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den litauiska språkversionen av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - tidsfrist: 14/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 601/2012 vad gäller den globala uppvärmningspotentialen hos växthusgaser andra än koldioxid (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - tidsfrist: 31/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga III till Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/57/EG vad gäller buller (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - tidsfrist: 08/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller de särskilda kraven för besiktning efter slakt av tamsvin (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - tidsfrist: 20/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av direktiv 2012/9/EU vad gäller datum för dess införlivande och datum för övergångsperiodens utgång (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - tidsfrist: 19/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) i aromatiserade vinbaserade produkter (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - tidsfrist: 12/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för det främmande ämnet citrinin i kosttillskott baserade på ris som fermenterats med röd jäst (Monascus purpureus) (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - tidsfrist: 21/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy