Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (Text av betydelse för EES) (C(2013)06950 2013/2926(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 24 oktober 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 30 oktober 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 30 oktober 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 vad gäller aktörsregistret, stödbelopp för saluföring utanför produktionsregionen, den grafiska symbolen, befrielse från importtullar för vissa nötkreatur och finansiering av vissa särskilda åtgärder på jordbruksområdet i unionens yttersta randområden (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 7 november 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 7 november 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy