Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0117(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0326/2013

Разисквания :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Гласувания :

PV 20/11/2013 - 8.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0494

Протокол
Сряда, 20 ноември 2013 г. - Страсбург

4. Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика ***I - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ***I - Обща организация на пазарите на селскостопански продукти ***I - Директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП ***I - Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014 г. [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin и Albert Deß представиха своите доклади.

Изказаха се: Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) и Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Jahr (докладчик по становището на комисията BUDG), Esther de Lange (докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията CONT), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията ENVI), Giommaria Uggias (докладчик по становището на комисията REGI), Elisabeth Schroedter (докладчик по становището на комисията REGI), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от George Lyon, James Nicholson, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà и Marine Le Pen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Мария Габриел, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß и Alain Cadec.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons и Zofija Mazej Kukovič.

Изказаха се: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin и Albert Deß.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 20.11.2013, точка 8.20 от протокола от 20.11.2013, точка 8.21 от протокола от 20.11.2013, точка 8.22 от протокола от 20.11.2013 и точка 8.23 от протокола от 20.11.2013.

Правна информация - Политика за поверителност