Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0117(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0326/2013

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Hlasování :

PV 20/11/2013 - 8.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0494

Zápis
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk

4. Financování, řízení a sledování SZP ***I – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I – Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I – Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I – Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se mění nařízení (EU) č. [...] [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení (EU) č. [...] [nařízení o přímých platbách], (EU) č. [...] [horizontální nařízení] a (EU) č. [...] [nařízení o jednotné společné organizaci trhů], pokud jde o jejich použití v roce 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Albert Deß uvedli zprávy.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: Peter Jahr (navrhovatel výboru BUDG), Esther de Lange (navrhovatelka výboru CONT), Tamás Deutsch (navrhovatel výboru CONT), Karin Kadenbach (navrhovatelka výboru ENVI), Giommaria Uggias (navrhovatel výboru REGI), Elisabeth Schroedter (navrhovatelka výboru REGI), Younous Omarjee (navrhovatel výboru REGI), Mairead McGuinness za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil George Lyon, James Nicholson za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà a Marine Le Pen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß a Alain Cadec.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons a Zofija Mazej Kukovič.

Vystoupili: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Albert Deß.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.19 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.20 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.21 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.22 zápisu ze dne 20.11.2013 a bod 8.23 zápisu ze dne 20.11.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí