Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0117(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0326/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0494

Protokol
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg

4. Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) ***I - Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) ***I - Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ***I - Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HZ] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin og Albert Deß forelagde betænkningerne.

Talere: Vytautas Leškevičius (formand for Rådet) og Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra BUDG), Esther de Lange (ordfører for udtalelse fra CONT), Tamás Deutsch (ordfører for udtalelse fra CONT), Karin Kadenbach (ordfører for udtalelse fra ENVI), Giommaria Uggias (ordfører for udtalelse fra REGI), Elisabeth Schroedter (ordfører for udtalelse fra REGI), Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra REGI), Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, George Lyon for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra George Lyon, James Nicholson for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà og Marine Le Pen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß og Alain Cadec.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons og Zofija Mazej Kukovič.

Talere: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin og Albert Deß.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.19 i protokollen af 20.11.2013, punkt 8.20 i protokollen af 20.11.2013, punkt 8.21 i protokollen af 20.11.2013, punkt 8.22 i protokollen af 20.11.2013 og punkt 8.23 i protokollen af 20.11.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik