Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0117(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0326/2013

Keskustelut :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Äänestykset :

PV 20/11/2013 - 8.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0494

Pöytäkirja
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg

4. YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ***I - Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely ***I - YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I - Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Albert Deß esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja Dacian Cioloş (komission jäsen).

Puheenvuorot: Peter Jahr (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther de Lange (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Kadenbach (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giommaria Uggias (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Schroedter (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla George Lyon, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà ja Marine Le Pen.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß ja Alain Cadec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons ja Zofija Mazej Kukovič.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Albert Deß.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.19, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.20, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.21, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.22 ja istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö