Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0117(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0326/2013

Debatten :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.23
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0494

Notulen
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg

4. Financiering, beheer en monitoring van het GLB ***I - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ***I - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ***I - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB ***I - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin en Albert Deß leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Esther de Lange (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Giommaria Uggias (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Elisabeth Schroedter (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van George Lyon, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà en Marine Le Pen.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß en Alain Cadec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons en Zofija Mazej Kukovič.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin en Albert Deß.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.19 van de notulen van 20.11.2013, punt 8.20 van de notulen van 20.11.2013, punt 8.21 van de notulen van 20.11.2013, punt 8.22 van de notulen van 20.11.2013 en punt 8.23 van de notulen van 20.11.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid