Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0117(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0326/2013

Debaty :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Głosowanie :

PV 20/11/2013 - 8.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0494

Protokół
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg

4. Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I - Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I - Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I - Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr [...] [DP], (UE) nr [HZ] i (UE) nr [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Esther de Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Giommaria Uggias (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elisabeth Schroedter (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez George'a Lyona, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà i Marine Le Pen.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß i Alain Cadec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons i Zofija Mazej Kukovič.

Głos zabrali: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.19 protokołu z dnia 20.11.2013, pkt 8.20 protokołu z dnia 20.11.2013, pkt 8.21 protokołu z dnia 20.11.2013, pkt 8.22 protokołu z dnia 20.11.2013 i pkt 8.23 protokołu z dnia 20.11.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności