Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0117(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0326/2013

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0494

Zápisnica
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg

4. Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP ***I - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ***I - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami ***I - Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP ***I - Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. [DP], (EÚ) č. [HZ] a (EÚ) č. [SOT], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Albert Deß uviedli svoje správy.

Vystúpili: Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) a Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Jahr (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Esther de Lange (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Karin Kadenbach (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Giommaria Uggias (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elisabeth Schroedter (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, George Lyon v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil George Lyon, James Nicholson v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà a Marine Le Pen.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß a Alain Cadec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons a Zofija Mazej Kukovič.

Vystúpili: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Albert Deß.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.19 zápisnice zo dňa 20.11.2013, bod 8.20 zápisnice zo dňa 20.11.2013, bod 8.21 zápisnice zo dňa 20.11.2013, bod 8.22 zápisnice zo dňa 20.11.2013 a bod 8.23 zápisnice zo dňa 20.11.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia