Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0117(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0326/2013

Debatter :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0494

Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

4. Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr [...] [DP], (EU) nr [...] [HZ] och (EU) nr [...] [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin och Albert Deß redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Esther de Lange (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Giommaria Uggias (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Elisabeth Schroedter (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från George Lyon, James Nicholson för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà och Marine Le Pen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß och Alain Cadec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons och Zofija Mazej Kukovič.

Talare: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin och Albert Deß.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.19 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.20 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.21 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.22 i protokollet av den 20.11.2013 och punkt 8.23 i protokollet av den 20.11.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy