Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0117(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0326/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0326/2013

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0494

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8.23. Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[…] [ΑΑ] όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΕ], (ΕΕ) αριθ. […] [Ο] και (ΕΕ) αριθ. […] [εΚΟΑ] όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0494)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0494)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου