Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva ke společnému znění návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 schválenému dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Spoluzpravodajové: Anne E. Jensen a Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(pro zamítnutí návrhu požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0472)

Vystoupení

Algimantas Rimkūnas (úřadující předseda Rady) po hlasování konstatoval, že Parlament potvrdil dohodu, které byla dosaženo na schůzi dohodovacího výboru ve dnech 11. a 12. listopadu 2013. Rovněž uvedl, že Rada důrazně podporuje společná prohlášení, která jsou přílohou dohody, a že se zavazuje k jejich plnění.

Předsedající poté učinila toto prohlášení:

„Společný návrh vypracovaný dohodovacím výborem dne 12. listopadu 2013 schválil jak Parlament, tak Rada. Rozpočtový proces proběhl v souladu se Smlouvami. Rozpočtový proces na rok 2014 lze tudíž považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2014 byl přijat s konečnou platností. Zítra rozpočet podepíše předseda Parlamentu“.


8.2. Mobilizace prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z nástroje pružnosti [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0473)


8.3. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko (sucho a lesní požáry v roce 2012) a pro Německo, Rakousko a Českou republiku (záplavy v květnu a červnu roku 2013) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2013 Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III - Komise [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0474)

Vystoupení

Algimantas Rimkūnas (úřadující předseda Rady) po hlasování konstatoval, že pozměňovací návrh k postoji Rady přijatý Parlamentem je v souladu s politickou dohodou, které bylo během dohodovacího řízení dosaženo. Uvedl, že Rada schvaluje pozměňovací návrh přijatý Parlamentem k postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9 na rok 2013. Dodal, že není třeba svolávat schůzi dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie.


8.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0475)


8.5. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro doplnění financování souhrnného rozpočtu EU na rok 2013 pro financování Evropského sociálního fondu za účelem zvýšení příspěvků Francii, Itálii a Španělsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0476)


8.6. Evropské systémy družicové navigace ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využívání [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0478)


8.8. Dohoda EU-Rusko o prekursorech drog *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o prekursorech drog jménem Evropské unie [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Franck Proust (A7-0342/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0479)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.9. Seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0480)


8.10. Právní rámec pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0481)


8.11. Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Spoluzpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0482)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0482)

Vystoupení

Před hlasováním Pervenche Berès (předsedkyně výboru EMPL) s žádostí, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu přijatém ve výboru EMPL, a João Ferreira, Elisa Ferreira a Ashley Fox k této žádosti (předsedající žádosti nevyhověla).


8.12. Evropský sociální fond ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0483)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0483)

Vystoupení

Rebecca Harms k předcházejícímu hlasování.


8.13. Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0484)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0484)


8.14. Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0485)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0485)


8.15. Fond soudržnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0486)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0486)


8.16. Evropské seskupení pro územní spolupráci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0487)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0487)


8.17. Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajové: Evelyn Regner a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0488)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0488)


8.18. Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o legislativním návrhu usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament žádost schválil. Věc je tudíž postoupena věcně příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.19. Financování, řízení a sledování SZP ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0490)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0490)

Vystoupení

Před hlasováním Paolo De Castro (předseda výboru AGRI).


8.20. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0491)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0491)


8.21. Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0492)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0492)


8.22. Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0493)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0493)


8.23. Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se mění nařízení (EU) č. [...] [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení (EU) č. [...] [nařízení o přímých platbách], (EU) č. [...] [horizontální nařízení] a (EU) č. [...] [nařízení o jednotné společné organizaci trhů], pokud jde o jejich použití v roce 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Albert Deß (A7-0326/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0494)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0494)


8.24. Ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0495)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0495)

Vystoupení

Před hlasováním Oldřich Vlasák (zpravodaj).


8.25. Finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2013)0496)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0496)

Vystoupení

Před hlasováním Rui Tavares a Alexander Graf Lambsdorff k vedení hlasování.


8.26. Dohoda mezi ES a Kiribati o partnerství v odvětví rybolovu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Kiribati na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0497)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Vystoupení

Před hlasováním Isabella Lövin (zpravodajka).


8.27. Umístění sídel orgánů Evropské unie (hlasování)

Zpráva o umístění sídel orgánů Evropské unie [2012/2308(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Spoluzpravodajové: Ashley Fox a Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA-PROV(2013)0498)

Právní upozornění - Ochrana soukromí