Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg

9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Anne E. Jensen i Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis i Bernd Posselt

Izvješće Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan i Bernd Posselt

Izvješće Lambert van Nistelrooij i Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa i Elisa Ferreira

Izvješće Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu i Mario Borghezio

Izvješće Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri i Francesca Barracciu

Izvješće Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut i Giommaria Uggias

Izvješće Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo i Elena Băsescu

Izvješće Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut i Andrej Plenković

Izvješće Evelyn Regner i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock i Anna Záborská

Izvješće Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković i Ivana Maletić

Izvješće Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Izvješće Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan i Ivana Maletić

Izvješće Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Izvješće Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi i Elena Băsescu

Izvješće Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Izvješće Ashley Fox i Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt i Anna Záborská.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti