Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0384(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0403/2012

Arutelud :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Hääletused :

PV 21/11/2013 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0502

Protokoll
Kolmapäev, 20. november 2013 - Strasbourg

12. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ***I - Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad ***I - Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm * - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilist innovatsioonikava ning EIT panust uuenduslikumasse Euroopasse [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias ja Philippe Lamberts tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja), Máire Geoghegan-Quinn (komisjoni liige) ja Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bill Newton Dunn (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Nils Torvalds (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Nathalie Griesbeck (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Oldřich Vlasák (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis A. Tsoukalas (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Emma McClarkin (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Piotr Borys (JURI komisjoni arvamuse koostaja) ja Alajos Mészáros (JURI komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Antigoni Papadopoulou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis A. Tsoukalas fraktsiooni PPE nimel, Norbert Glante fraktsiooni S&D nimel, Kent Johansson fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij ja Adam Gierek.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy ja Zbigniew Ziobro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho ja Marisa Matias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2013protokoll punkt 6.121.11.2013protokoll punkt 8.121.11.2013protokoll punkt 8.521.11.2013protokoll punkt 8.2 ja 21.11.2013protokoll punkt 8.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika