Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0384(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0403/2012

Debatten :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Stemmingen :

PV 21/11/2013 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0502

Notulen
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg

12. Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I - Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 ***I - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 * - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I - Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vastlegging van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias en Philippe Lamberts leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad), Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bill Newton Dunn (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Nils Torvalds (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Oldřich Vlasák (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Ioannis A. Tsoukalas (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Emma McClarkin (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Piotr Borys (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Alajos Mészáros (rapporteur voor advies van de Commissie JURI).

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antigoni Papadopoulou (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ioannis A. Tsoukalas, namens de PPE-Fractie, Norbert Glante, namens de S&D-Fractie, Kent Johansson, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Helmer, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij en Adam Gierek.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy en Zbigniew Ziobro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho en Marisa Matias.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 21.11.2013, punt 8.1 van de notulen van 21.11.2013, punt 8.5 van de notulen van 21.11.2013, punt 8.2 van de notulen van 21.11.2013 en punt 8.3 van de notulen van 21.11.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid