Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0384(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0403/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0502

Zápisnica
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg

12. Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) ***I - Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 ***I - Špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 * - Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I - Európsky inovačný a technologický inštitút ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias a Philippe Lamberts uviedli svoje správy.

Vystúpili: Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady), Máire Geoghegan-Quinn (členka Komisie) a Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bill Newton Dunn (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Nils Torvalds (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Nathalie Griesbeck (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Oldřich Vlasák (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Ioannis A. Tsoukalas (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Emma McClarkin (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Piotr Borys (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) a Alajos Mészáros (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Antigoni Papadopoulou (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ioannis A. Tsoukalas v mene skupiny PPE, Norbert Glante v mene skupiny S&D, Kent Johansson v mene skupiny ALDE, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Roger Helmer v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij a Adam Gierek.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy a Zbigniew Ziobro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka a Miroslav Mikolášik.

Vystúpili: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho a Marisa Matias.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 21.11.2013, bod 8.1 zápisnice zo dňa 21.11.2013, bod 8.5 zápisnice zo dňa 21.11.2013, bod 8.2 zápisnice zo dňa 21.11.2013 a bod 8.3 zápisnice zo dňa 21.11.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia