Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0270(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0241/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0241/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 16
CRE 20/11/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0506

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

16. Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Η Jutta Steinruck παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Liberadzki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Inês Cristina Zuber (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Tomasz Piotr Poręba (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Philippe Boulland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédéric Daerden, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν οι László Andor και Jutta Steinruck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου