Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2841(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000122/2013 (B7-0524/2013)

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

17. Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000122/2013) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sari Essayah, Συλβάνα Ράπτη και Emer Costello.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Edite Estrela.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)» (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου