Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 20 ноември 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика ***I - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ***I - Обща организация на пазарите на селскостопански продукти ***I - Директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП ***I - Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони ***I (разискване)
 5.Работна програма на Комисията за 2014 г. (разискване)
 6.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 7.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година: целия текст (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Mобилизиране на инструмента за гъвкавост — финансиране на програмите на структурните фондове за Кипър (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Коригиращ бюджет № 9/2013 г.: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на Румъния (суша и горски пожари през 2012 г. ) и на Германия, Австрия и Чешката република (наводнения през май и юни 2013 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС — суша и горски пожари в Румъния и наводнения в Германия, Австрия и Чешката република (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Мобилизиране на инструмента за гъвкавост с цел допълване на финансирането в общия бюджет на ЕС за 2013 г. за финансиране на Европейския социален фонд с оглед увеличаване на средствата за Франция, Италия и Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Европейски системи за спътникова навигация ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Макрофинансова помощ за Йордания ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите на наркотични вещества *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Общоприложими разпоредби за европейските фондове ***I (гласуване)
  
8.12.Европейски социален фонд ***I (гласуване)
  
8.13.Европейски фонд за регионално развитие и цел "Инвестиции за растеж и работни места" ***I (гласуване)
  
8.14.Европейски фонд за регионално развитие и цел "Европейско териториално сътрудничество" ***I (гласуване)
  
8.15.Кохезионен фонд ***I (гласуване)
  
8.16.Европейска група за териториално сътрудничество ***I (гласуване)
  
8.17.Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия ***I (гласуване)
  
8.18.Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I (гласуване)
  
8.19.Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика ***I (гласуване)
  
8.20.Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ***I (гласуване)
  
8.21.Обща организация на пазарите на селскостопански продукти ***I (гласуване)
  
8.22.Директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП ***I (гласуване)
  
8.23.Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони ***I (гласуване)
  
8.24.Разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност и относно правилата за освобождаване от задължение за някои държави членки ***I (гласуване)
  
8.25.Финансови средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд ***I (гласуване)
  
8.26.Протокол между ЕС и Кирибати в областта на рибарството *** (гласуване)
  
8.27.Местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) ***I - Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ ***I - Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ * - Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии ***I - Европейски институт за иновации и технологии ***I (разискване)
 13.Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) ***I - План за действие „Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух в Европа (разискване)
 14.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Техническа и промишлена база на европейската отбрана (разискване)
 15.Европейската статистика ***I (разискване)
 16.Програма за социална промяна и социални иновации ***I (разискване)
 17.Социално измерение на Икономическия и паричен съюз (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (261 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (4991 kb) 
 
Протокол (214 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (372 kb) Резултати от поименно гласуване (2041 kb) 
 
Протокол (298 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (849 kb) Резултати от поименно гласуване (4501 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност