Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I - Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I - Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I - Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I (debata)
 5.Program prac Komisji na 2014 r. (debata)
 6.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 7.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 8.Głosowanie
  
8.1.Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności - finansowanie cypryjskich programów funduszy strukturalnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Budżet korygujący nr 9/2013: Uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii (susza i pożary lasów w 2012 r.) oraz Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej (powódź w maju i czerwcu 2013 r.) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - susza i pożary lasów w Rumunii, powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Umowa UE-Rosja w sprawie prekursorów narkotyków *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich ***I (głosowanie)
  
8.12.Europejski Fundusz Społeczny ***I (głosowanie)
  
8.13.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” ***I (głosowanie)
  
8.14.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” ***I (głosowanie)
  
8.15.Fundusz Spójności ***I (głosowanie)
  
8.16.Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ***I (głosowanie)
  
8.17.Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie ***I (głosowanie)
  
8.18.Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych ***I (głosowanie)
  
8.19.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I (głosowanie)
  
8.20.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I (głosowanie)
  
8.21.Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I (głosowanie)
  
8.22.Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I (głosowanie)
  
8.23.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I (głosowanie)
  
8.24.Przepisy dotyczące zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich ***I (głosowanie)
  
8.25.Alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego ***I (głosowanie)
  
8.26.Protokół między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiający partnerstwo w sprawie połowów *** (głosowanie)
  
8.27.Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.„Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I - Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” ***I - Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” * - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ***I - Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I (debata)
 13.Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I - Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (debata)
 14.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (debata)
 15.Statystyka europejska ***I (debata)
 16.Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ***I (debata)
 17.Wymiar społeczny UGW (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (224 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (4991 kb) 
 
Protokół (212 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (507 kb) Wyniki głosowań imiennych (2013 kb) 
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (804 kb) Wyniki głosowań imiennych (4413 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności