Seznam 
Zápis
PDF 263kWORD 239k
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Financování, řízení a sledování SZP ***I – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I – Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I – Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I – Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (rozprava)
 5.Pracovní program Komise na rok 2014 (rozprava)
 6.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 8.Hlasování
  
8.1.Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Mobilizace prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko (sucho a lesní požáry v roce 2012) a pro Německo, Rakousko a Českou republiku (záplavy v květnu a červnu roku 2013) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro doplnění financování souhrnného rozpočtu EU na rok 2013 pro financování Evropského sociálního fondu za účelem zvýšení příspěvků Francii, Itálii a Španělsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Evropské systémy družicové navigace ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Dohoda EU-Rusko o prekursorech drog *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Právní rámec pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I (hlasování)
  
8.12.Evropský sociální fond ***I (hlasování)
  
8.13.Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ ***I (hlasování)
  
8.14.Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ ***I (hlasování)
  
8.15.Fond soudržnosti ***I (hlasování)
  
8.16.Evropské seskupení pro územní spolupráci ***I (hlasování)
  
8.17.Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách ***I (hlasování)
  
8.18.Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů ***I (hlasování)
  
8.19.Financování, řízení a sledování SZP ***I (hlasování)
  
8.20.Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I (hlasování)
  
8.21.Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I (hlasování)
  
8.22.Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I (hlasování)
  
8.23.Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (hlasování)
  
8.24.Ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy ***I (hlasování)
  
8.25.Finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy ***I (hlasování)
  
8.26.Dohoda mezi ES a Kiribati o partnerství v odvětví rybolovu *** (hlasování)
  
8.27.Umístění sídel orgánů Evropské unie (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I – Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 ***I – Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 * – Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I – Evropský inovační a technologický institut ***I (rozprava)
 13.Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) ***I – Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (rozprava)
 14.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Evropská technologická a průmyslová základna obrany (rozprava)
 15.Evropská statistika ***I (rozprava)
 16.Program pro sociální změny a inovace ***I (rozprava)
 17.Posilování sociálního rozměru HMU (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 20. LISTOPADU 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde maximální limity reziduí pro cyromazin, fenpropidin, formetanát, oxamyl a tebukonazol v některých výrobcích nebo na jejich povrchu (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - lhůta: 13/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení odkazujících na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - lhůta: 08/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - lhůta: 12/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - lhůta: 26/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - lhůta: 07/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu), IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - lhůta: 05/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny šestivazného chromu (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - lhůta: 07/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - lhůta: 25/12/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, butralin, chlortoluron, daminozid, isoproturon, pikoxystrobin, pyrimethanil a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - lhůta: 20/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, chlorprofam, esfenvalerát, fludioxonil a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - lhůta: 19/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje litevské jazykové znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - lhůta: 14/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o potenciál globálního oteplování pro skleníkové plyny jiné než CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - lhůta: 31/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - lhůta: 08/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na prohlídky po porážce prasat domácích (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - lhůta: 20/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2012/9/EU, pokud jde o den jejího provedení a lhůtu pro ukončení přechodného období (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - lhůta: 19/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - lhůta: 12/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kontaminující látky citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - lhůta: 21/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI.


3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Text svýznamem pro EHP) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 24. října 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků nai nternetové stránce (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, pokud jde o rejstřík hospodářských subjektů, výši podpory pro uvádění produktů na trh mimo oblast produkce, grafický symbol, osvobození některého skotu od dovozního cla a financování některých opatření týkajících se zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. listopadu 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o doplnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. listopadu 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: AGRI.


4. Financování, řízení a sledování SZP ***I – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I – Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I – Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I – Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se mění nařízení (EU) č. [...] [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení (EU) č. [...] [nařízení o přímých platbách], (EU) č. [...] [horizontální nařízení] a (EU) č. [...] [nařízení o jednotné společné organizaci trhů], pokud jde o jejich použití v roce 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Albert Deß uvedli zprávy.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: Peter Jahr (navrhovatel výboru BUDG), Esther de Lange (navrhovatelka výboru CONT), Tamás Deutsch (navrhovatel výboru CONT), Karin Kadenbach (navrhovatelka výboru ENVI), Giommaria Uggias (navrhovatel výboru REGI), Elisabeth Schroedter (navrhovatelka výboru REGI), Younous Omarjee (navrhovatel výboru REGI), Mairead McGuinness za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil George Lyon, James Nicholson za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà a Marine Le Pen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß a Alain Cadec.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons a Zofija Mazej Kukovič.

Vystoupili: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Albert Deß.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.19 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.20 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.21 zápisu ze dne 20.11.2013, bod 8.22 zápisu ze dne 20.11.2013 a bod 8.23 zápisu ze dne 20.11.2013.


5. Pracovní program Komise na rok 2014 (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2014 (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Rolandas Paksas za skupinu EFD, a Mario Borghezio nezařazený.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Yannick Jadot, posledně jmenovaný k vystoupení předcházejícího řečníka.

Rozprava skončila.

Vystoupila Dubravka Šuica, aby upozornila na skutečnost, že v jednacím sále jsou přítomni chorvatští veteráni.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:50 před slavnostním zasedáním, pokračovalo ve 12:10.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


6. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:10 do 12:30 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny Malalaj Júsufzaiové.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně


Vystoupili: předsedkyně delegace pro vztahy s Íránem Tarja Cronberg, aby odsoudila včerejší teroristický útok na íránskou amabasádu v Bejrútu, a Potito Salatto k tomuto vystoupení.

7. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Oprava P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 7 zápisu ze dne 19.11.2013).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva ke společnému znění návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 schválenému dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Spoluzpravodajové: Anne E. Jensen a Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(pro zamítnutí návrhu požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0472)

Vystoupení

Algimantas Rimkūnas (úřadující předseda Rady) po hlasování konstatoval, že Parlament potvrdil dohodu, které byla dosaženo na schůzi dohodovacího výboru ve dnech 11. a 12. listopadu 2013. Rovněž uvedl, že Rada důrazně podporuje společná prohlášení, která jsou přílohou dohody, a že se zavazuje k jejich plnění.

Předsedající poté učinila toto prohlášení:

„Společný návrh vypracovaný dohodovacím výborem dne 12. listopadu 2013 schválil jak Parlament, tak Rada. Rozpočtový proces proběhl v souladu se Smlouvami. Rozpočtový proces na rok 2014 lze tudíž považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2014 byl přijat s konečnou platností. Zítra rozpočet podepíše předseda Parlamentu“.


8.2. Mobilizace prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z nástroje pružnosti [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0473)


8.3. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko (sucho a lesní požáry v roce 2012) a pro Německo, Rakousko a Českou republiku (záplavy v květnu a červnu roku 2013) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2013 Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III - Komise [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0474)

Vystoupení

Algimantas Rimkūnas (úřadující předseda Rady) po hlasování konstatoval, že pozměňovací návrh k postoji Rady přijatý Parlamentem je v souladu s politickou dohodou, které bylo během dohodovacího řízení dosaženo. Uvedl, že Rada schvaluje pozměňovací návrh přijatý Parlamentem k postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9 na rok 2013. Dodal, že není třeba svolávat schůzi dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie.


8.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0475)


8.5. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro doplnění financování souhrnného rozpočtu EU na rok 2013 pro financování Evropského sociálního fondu za účelem zvýšení příspěvků Francii, Itálii a Španělsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0476)


8.6. Evropské systémy družicové navigace ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využívání [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0478)


8.8. Dohoda EU-Rusko o prekursorech drog *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o prekursorech drog jménem Evropské unie [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Franck Proust (A7-0342/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0479)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.9. Seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0480)


8.10. Právní rámec pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0481)


8.11. Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Spoluzpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0482)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0482)

Vystoupení

Před hlasováním Pervenche Berès (předsedkyně výboru EMPL) s žádostí, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu přijatém ve výboru EMPL, a João Ferreira, Elisa Ferreira a Ashley Fox k této žádosti (předsedající žádosti nevyhověla).


8.12. Evropský sociální fond ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0483)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0483)

Vystoupení

Rebecca Harms k předcházejícímu hlasování.


8.13. Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0484)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0484)


8.14. Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0485)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0485)


8.15. Fond soudržnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0486)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0486)


8.16. Evropské seskupení pro územní spolupráci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0487)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0487)


8.17. Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajové: Evelyn Regner a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0488)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0488)


8.18. Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o legislativním návrhu usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament žádost schválil. Věc je tudíž postoupena věcně příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.19. Financování, řízení a sledování SZP ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0490)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0490)

Vystoupení

Před hlasováním Paolo De Castro (předseda výboru AGRI).


8.20. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0491)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0491)


8.21. Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0492)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0492)


8.22. Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0493)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0493)


8.23. Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se mění nařízení (EU) č. [...] [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení (EU) č. [...] [nařízení o přímých platbách], (EU) č. [...] [horizontální nařízení] a (EU) č. [...] [nařízení o jednotné společné organizaci trhů], pokud jde o jejich použití v roce 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Albert Deß (A7-0326/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0494)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0494)


8.24. Ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0495)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0495)

Vystoupení

Před hlasováním Oldřich Vlasák (zpravodaj).


8.25. Finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2013)0496)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0496)

Vystoupení

Před hlasováním Rui Tavares a Alexander Graf Lambsdorff k vedení hlasování.


8.26. Dohoda mezi ES a Kiribati o partnerství v odvětví rybolovu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Kiribati na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0497)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Vystoupení

Před hlasováním Isabella Lövin (zpravodajka).


8.27. Umístění sídel orgánů Evropské unie (hlasování)

Zpráva o umístění sídel orgánů Evropské unie [2012/2308(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Spoluzpravodajové: Ashley Fox a Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Anne E. Jensen a Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis a Bernd Posselt

zpráva Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan a Bernd Posselt

zpráva Lambert van Nistelrooij a Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa a Elisa Ferreira

zpráva Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu a Mario Borghezio

zpráva Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri a Francesca Barracciu

zpráva Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut a Giommaria Uggias

zpráva Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo a Elena Băsescu

zpráva Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut a Andrej Plenković

zpráva Evelyn Regner a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock a Anna Záborská

zpráva Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković a Ivana Maletić

zpráva Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

zpráva Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan a Ivana Maletić

zpráva Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

zpráva Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi a Elena Băsescu

zpráva Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

zpráva Ashley Fox a Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt a Anna Záborská.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I – Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 ***I – Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 * – Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I – Evropský inovační a technologický institut ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias a Philippe Lamberts uvedli zprávy.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady), Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise) a Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Bill Newton Dunn (navrhovatel výboru DEVE), Nils Torvalds (navrhovatel výboru BUDG), Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru TRAN), Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru REGI), Ioannis A. Tsoukalas (navrhovatel výboru PECH), Emma McClarkin (navrhovatelka výboru CULT), Piotr Borys (navrhovatel výboru JURI) a Alajos Mészáros (navrhovatel výboru JURI).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Antigoni Papadopoulou (navrhovatelka výboru FEMM), Ioannis A. Tsoukalas za skupinu PPE, Norbert Glante za skupinu S&D, Kent Johansson za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Roger Helmer za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij a Adam Gierek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy a Zbigniew Ziobro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho a Marisa Matias.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 21.11.2013, bod 8.1 zápisu ze dne 21.11.2013, bod 8.5 zápisu ze dne 21.11.2013, bod 8.2 zápisu ze dne 21.11.2013 a bod 8.3 zápisu ze dne 21.11.2013.


13. Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) ***I – Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000110/2013), kterou pokládá Paul Rübig za výbor ITRE Komisi: Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann uvedl zprávu.

Paul Rübig rozvinul otázku.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Paul Rübig (navrhovatel výboru BUDG), Emma McClarkin (navrhovatelka výboru IMCO), Marina Yannakoudakis (navrhovatelka výboru FEMM), Bendt Bendtsen za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Patrizia Toia za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos a Maria Da Graça Carvalho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki a Jan Kozłowski.

Vystoupili: Antonio Tajani a Jürgen Creutzmann.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Paul Rübig za výbor ITRE k akčnímu plánu Podnikání 2020 – opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 21.11.2013 a bod 8.13 zápisu ze dne 21.11.2013.


14. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Evropská technologická a průmyslová základna obrany (rozprava)

Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Zpráva o evropské technologické a průmyslové základně obrany [2013/2125(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa a Michael Gahler uvedli zprávy.

Vystoupili: Juozas Olekas (úřadující předseda Rady) a Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jean-Pierre Audy (navrhovatel výboru ITRE), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO), Arnaud Danjean za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Tarja Cronberg za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Andrew Duff, Arnaud Danjean a Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Sampo Terho za skupinu EFD, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou a Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy a Seán Kelly.

Vystoupili: Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa a Michael Gahler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupil Jean-Pierre Audy, který vyjádřil politování nad skutečností, že Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) nevystupuje před poslanci častěji.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 21.11.2013 a bod 8.15 zápisu ze dne 21.11.2013.


15. Evropská statistika ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupila Ildikó Gáll-Pelcz za skupinu PPE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, aby zvednutím modré karty položil otázku Ildikó Gáll-Pelczové, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogusław Liberadzki, a Erik Bánki.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Liem Hoang Ngoc.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 21.11.2013.


16. Program pro sociální změny a inovace ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck uvedla zprávu.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Bogusław Liberadzki (navrhovatel výboru CONT), Inês Cristina Zuber (navrhovatelka výboru ITRE), Tomasz Piotr Poręba (navrhovatel výboru REGI), Philippe Boulland za skupinu PPE, Frédéric Daerden za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Patricia van der Kammen nezařazená, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello a Richard Howitt.

Vystoupili? László Andor a Jutta Steinruck.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 21.11.2013.


17. Posilování sociálního rozměru HMU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000122/2013), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor EMPL Komisi: Sdělení Komise k „Posilování sociálního rozměru hospodářské a měnové unie (HMU)“ (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès rozvinula otázku.

László Andor (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Csaba Őry za skupinu PPE, Alejandro Cercas za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Sari Essayah, Sylvana Rapti a Emer Costello.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Edite Estrela.

Vystoupil László Andor.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor EMPL ke sdělení Komise nazvanému „Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie (HMU)“ (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 21.11.2013.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 522.757/OJJE).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí