Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 290kWORD 258k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 4.Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ ***I - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I - Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ***I - Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ ***I - Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ***I (συζήτηση)
 5.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (συζήτηση)
 6.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας - χρηματοδότηση των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές το 2012) και για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013). (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.9.Τρίτα κράτη και οργανισμοί με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.10.Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.11.Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ***I (ψηφοφορία)
  
8.12.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I (ψηφοφορία)
  
8.14.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Ταμείο Συνοχής ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.17.Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***I (ψηφοφορία)
  
8.18.Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
8.19.Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ ***I (ψηφοφορία)
  
8.20.Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I (ψηφοφορία)
  
8.21.Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  
8.22.Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ ***I (ψηφοφορία)
  
8.23.Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ***I (ψηφοφορία)
  
8.24.Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)
  
8.25.Χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I (ψηφοφορία)
  
8.26.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ - Κιριμπάτι *** (ψηφοφορία)
  
8.27.Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.«Ορίζοντας 2020» - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) ***I - Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020» ***I - Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (*) * - Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I (συζήτηση)
 13.Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) ***I - Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020: Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη (συζήτηση)
 14.Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία ***I (συζήτηση)
 17.Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35.


2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες cyromazine, fenpropidin, formetanate, oxamyl και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - προθεσμία: 13/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - προθεσμία: 08/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - προθεσμία: 12/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - προθεσμία: 26/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - προθεσμία: 07/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - προθεσμία: 05/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις ενώσεις του χρωμίου (VI) (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - προθεσμία: 07/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dimethomorph, indoxacarb και pyraclostrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - προθεσμία: 25/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acetamiprid, butralin, chlorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil και trinexapac μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - προθεσμία: 20/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των bifenazate, chlorpropham, esfenvalerate, fludioxonil και thiobencarb μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - προθεσμία: 19/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του λιθουανικού κειμένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - προθεσμία: 14/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 όσον αφορά το δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης για αέρια θερμοκηπίου εκτός από το CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - προθεσμία: 31/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ηχορρύπανση (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - προθεσμία: 08/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των κατοικίδιων χοίρων (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - προθεσμία: 20/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/9/ΕΕ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - προθεσμία: 19/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση διοξειδίου του θείου – θειωδών αλάτων (Ε 220-228) σε αρωματισμένα προϊόντα με βάση τον οίνο (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - προθεσμία: 12/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα κιτρινίνης στα πρόσθετα τροφίμων με βάση το ρύζι που έχει υποστεί ζύμωση με τον ερυθρό μύκητα Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - προθεσμία: 21/02/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων για την έγκριση δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) C(2013)06950 - 2013/2926(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 24 Οκτωβρίου 2013
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής σχετικά με τους όρους δημοσίευσης σε δικτυακό τόπο δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόντα δομικών κατασκευών C(2013)07086 - 2013/2928(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2013

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων C(2013)07167 - 2013/2929(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2013
αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των επιχειρήσεων στο μητρώο, το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται για την εμπορία προϊόντων εκτός της περιοχής, το γραφικό σύμβολο, την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για ορισμένα βοοειδή και τη χρηματοδότηση ορισμένων μέτρων που αφορούν ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης C(2013)07257 - 2013/2940(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Νοεμβρίου 2013
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου C(2013)07259 - 2013/2939(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Νοεμβρίου 2013
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI


4. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ ***I - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I - Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ***I - Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ ***I - Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[…] [ΑΑ] όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΕ], (ΕΕ) αριθ. […] [Ο] και (ΕΕ) αριθ. […] [εΚΟΑ] όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Albert Deß (A7-0326/2013)

Οι Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin και Albert Deß παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Vytautas Leškevičius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Jahr (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Esther de Lange (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Tamás Deutsch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Karin Kadenbach (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Giommaria Uggias (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elisabeth Schroedter (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του George Lyon, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà και Marine Le Pen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Σπύρος Δανέλλης, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß και Alain Cadec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons και Zofija Mazej Kukovič.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin και Albert Deß.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2013, σημείο 8.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2013, σημείο 8.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2013, σημείο 8.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2013 και σημείο 8.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2013


5. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (2013/2838(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Mario Borghezio, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Yannick Jadot, ο τελευταίος σχετικά με την παρέμβαση του προηγούμενου ομιλητή.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει η Dubravka Šuica, για να επισημάνει την παρουσία Κροατών βετεράνων στο Ημικύκλιο.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50, εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης, και επαναλαμβάνεται στις 12.10)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


6. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)

Από τις 12.10 έως τις 12.30, το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση με την ευκαιρία της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ στην Malala Yousafzaï.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος


Παρεμβαίνουν η Tarja Cronberg, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράν, η οποία καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες εναντίον της πρεσβείας του Ιράν στην Βηρυτό, και Potito Salatto σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση.

7. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2013).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό κείμενο όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνενόησης στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγήτριες: Anne E. Jensen και Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη του κειμένου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0472)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, Algimantas Rimkūnas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), ο οποίος διαπιστώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την συμφωνία που επετεύχθη στην επιτροπή συνδιαλλαγής κατά τη συνεδρίαση της στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2013. Δηλώνει επίσης ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει σθεναρά τις κοινές δηλώσεις που προσαρτώνται στη συμφωνία και ότι δεσμεύεται πλήρως να τις εφαρμόσει.

Η Πρόεδρος προβαίνει στην εξής δήλωση:

"Το κοινό κείμενο στο οποίο κατέληξε η επιτροπή συνδιαλλαγής κατά τη συνεδρίαση της στις 12 Νοεμβρίου 2013 εγκρίθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί περατωθείσα. Διακηρύσσω ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 έχει οριστικώς εκδοθεί. Ο προϋπολογισμός θα υπογραφεί σήμερα από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".


8.2. Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας - χρηματοδότηση των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0473)


8.3. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές το 2012) και για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013). (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσηε για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα III – Επιτροπή [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0474)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, Algimantas Rimkūnas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), ο οποίος διαπιστώνει ότι η τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάδει με την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στο στάδιο της συνδιαλλαγής. Δηλώνει ότι το Συμβούλιο αποδέχεται την τροποποίηση της θέσης του που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.° 9 για το 2013 και συμπεραίνει ότι δεν συντρέχει λόγος σύγκλησης της επιτροπής συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος, 5 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


8.4. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία). [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0475)


8.5. Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0476)


8.6. Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0477)


8.7. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0478)


8.8. Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με τη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Franck Proust (A7-0342/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0479)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.9. Τρίτα κράτη και οργανισμοί με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0480)


8.10. Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0481)


8.11. Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Lambert van Nistelrooij και Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0482)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0482)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Pervenche Berès (πρόεδρος de la επιτροπή EMPL), η οποία ζητεί να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία που ενέκρινε η επιτροπή EMPL και, σχετικά με αυτήν την αίτηση, João Ferreira, Elisa Ferreira και Ashley Fox (Η Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια στην αίτηση).


8.12. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0483)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0483)

Παρεμβάσεις

Rebecca Harms, σχετικά με την προηγούμενη ψηφοφορία.


8.13. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0484)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0484)


8.14. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0485)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0485)


8.15. Ταμείο Συνοχής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0486)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0486)


8.16. Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και εφαρμογής αυτών των ομίλων [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0487)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0487)


8.17. Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Evelyn Regner και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0340/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0488)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0488)


8.18. Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0489)

Η Pervenche Berès (εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση. Το θέμα λογίζεται συνεπώς ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


8.19. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0490)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0490)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Paolo De Castro (πρόεδρος της επιτροπής AGRI).


8.20. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0491)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0491)


8.21. Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0492)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0492)


8.22. Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0493)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0493)


8.23. Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[…] [ΑΑ] όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΕ], (ΕΕ) αριθ. […] [Ο] και (ΕΕ) αριθ. […] [εΚΟΑ] όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0494)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0494)


8.24. Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0495)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0495)

Παρεμβάσεις

Oldřich Vlasák (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία.


8.25. Χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0496)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0496)

Παρεμβάσεις

Rui Tavares, πριν την ψηφοφορία, και Alexander Graf Lambsdorff, σχετικά με την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


8.26. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ - Κιριμπάτι *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι, αφετέρου [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0497)

Το Σώμα εγκρίνει την σύναψη του πρωτοκόλλου.

Παρεμβάσεις

Isabella Lövin (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία.


8.27. Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2012/2308(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Ashley Fox και Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Anne E. Jensen και Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis και Bernd Posselt

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan και Bernd Posselt

Έκθεση Lambert van Nistelrooij και Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa και Elisa Ferreira

Έκθεση Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu και Mario Borghezio

Έκθεση Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri και Francesca Barracciu

Έκθεση Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut και Giommaria Uggias

Έκθεση Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo και Elena Băsescu

Έκθεση Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut και Andrej Plenković

Έκθεση Evelyn Regner και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock και Anna Záborská

Έκθεση Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković και Ivana Maletić

Έκθεση Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan και Ivana Maletić

Έκθεση Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi και Elena Băsescu

Έκθεση Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Έκθεση Ashley Fox και Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt και Anna Záborská.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. «Ορίζοντας 2020» - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) ***I - Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020» ***I - Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (*) * - Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» - Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 - 2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του ΕΙΤ σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Οι Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias και Philippe Lamberts παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Vytautas Leškevičius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bill Newton Dunn (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Nils Torvalds (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Nathalie Griesbeck (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Oldřich Vlasák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Ιωάννης Α. Τσουκαλάς (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Emma McClarkin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Piotr Borys (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Alajos Mészáros (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Αντιγόνη Παπαδοπούλου (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kent Johansson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij και Adam Gierek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνουν οι Máire Geoghegan-Quinn, Ανδρούλλα Βασιλείου, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho και Marisa Matias.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013, σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013, σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013, σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013 και σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013


13. Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) ***I - Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020: Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000110/2013) που κατέθεσε ο Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 - Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Ο Jürgen Creutzmann παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Paul Rübig αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Emma McClarkin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Marina Yannakoudakis (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Bendt Bendtsen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos και Maria Da Graça Carvalho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Γεώργιος Παπανικολάου, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki και Jan Kozłowski.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Jürgen Creutzmann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με το πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 – Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013 και σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013


14. Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (συζήτηση)

Έκθεση για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία-Ελένη Κοππά (A7-0360/2013)

Έκθεση για την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας [2013/2125(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Οι Μαρία-Ελένη Κοππά και Michael Gahler παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Juozas Olekas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν Jean-Pierre Audy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Andrew Duff, Arnaud Danjean και Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sampo Terho, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Νικόλαος Σαλαβράκος, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Μαριέττα Γιαννάκου και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, Juozas Olekas, Μαρία-Ελένη Κοππά και Michael Gahler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του διότι ο Herman Van Rompuy (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) δεν παρίσταται συχνότερα στις συνόδους του Σώματος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013 και σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013


15. Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Ο Liem Hoang Ngoc παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, για να απαντήσει στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogusław Liberadzki, και Erik Bánki.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Liem Hoang Ngoc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013


16. Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Η Jutta Steinruck παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Liberadzki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Inês Cristina Zuber (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Tomasz Piotr Poręba (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Philippe Boulland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédéric Daerden, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν οι László Andor και Jutta Steinruck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013


17. Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000122/2013) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sari Essayah, Συλβάνα Ράπτη και Emer Costello.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Edite Estrela.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)» (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2013


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 522.757/OJJE).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου