Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 262kWORD 158k
Kolmapäev, 20. november 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 4.Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve ***I - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ***I - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus ***I - ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused ***I - Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta ***I (arutelu)
 5.Komisjoni 2014. aasta tööprogramm (arutelu)
 6.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 8.Hääletused
  
8.1.2014. aasta eelarvemenetlus – ühine tekst (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Paranduseelarve projekt nr 9/2013: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine Rumeenia toetuseks (põud ja metsatulekahjud 2012. aastal) ning Saksamaa, Austria ja Tšehhi Vabariigi toetuseks (üleujutused 2013. aasta mais ja juunis) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: põud ja metsatulekahjud Rumeenias ning üleujutused Saksamaal, Austrias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täiendavaks rahastamiseks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et suurendada Euroopa Sotsiaalfondist Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale eraldatavaid assigneeringuid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Makromajanduslik finantsabi Jordaaniale ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.ELi ja Venemaa vaheline narkootikumide lähteaineid käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.9.Kolmandad riigid ja organisatsioonid, kellega Europol sõlmib kokkulepped * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.10.Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi käsitlev õiguslik raamistik * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.11.Euroopa fonde käsitlevad ühissätted ***I (hääletus)
  
8.12.Euroopa Sotsiaalfond ***I (hääletus)
  
8.13.Erisätted Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärk ***I (hääletus)
  
8.14.Euroopa Regionaalarengu Fond ja eesmärk „Euroopa territoriaalne koostöö” ***I (hääletus)
  
8.15.Ühtekuuluvusfond ***I (hääletus)
  
8.16.Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus ***I (hääletus)
  
8.17.Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ***I (hääletus)
  
8.18.Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid ***I (hääletus)
  
8.19.Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve ***I (hääletus)
  
8.20.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ***I (hääletus)
  
8.21.Põllumajandustoodete ühine turukorraldus ***I (hääletus)
  
8.22.ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused ***I (hääletus)
  
8.23.Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta ***I (hääletus)
  
8.24.Finantsjuhtimist käsitlevad sätted selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja kulukohustustest vabastamise eeskirjad teatavate liikmesriikide puhul ***I (hääletus)
  
8.25.Teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavad rahalised vahendid ***I (hääletus)
  
8.26.EÜ ja Kiribati vaheline kalandusalane partnerluslepingug *** (hääletus)
  
8.27.Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ***I - Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad ***I - Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm * - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I (arutelu)
 13.Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime (2014–2020) ***I - Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (arutelu)
 14.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (arutelu)
 15.Euroopa statistika ***I (arutelu)
 16.Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm ***I (arutelu)
 17.Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.35.


2. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses tsüromasiini, fenpropidiini, formetanaadi, oksamüüli ja tebukonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - tähtaeg: 13/01/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega ei lubata toidu kohta esitada teatavaid tervisealaseid väiteid, mis ei ole haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - tähtaeg: 08/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - tähtaeg: 12/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - tähtaeg: 26/01/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - tähtaeg: 07/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50), IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - tähtaeg: 05/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses kroom(VI) ühenditega (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - tähtaeg: 07/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses dimetomorfi, indoksakarbi ja püraklostrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - tähtaeg: 25/12/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses atseetamipriidi, butraliini, klorotolurooni, daminosiidi, isoproturooni, pikoksüstrobiini, pürimetaniili ja trineksapaki jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - tähtaeg: 20/01/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses bifenasaadi, kloroprofaami, esfenvaleraadi, fludioksoniili ja tiobenkarbi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - tähtaeg: 19/01/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) nr 432/2012 (millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited) leedukeelset versiooni (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - tähtaeg: 14/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 601/2012 seoses muude kasvuhoonegaaside kui CO2 globaalse soojendamise potentsiaaliga (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - tähtaeg: 31/01/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ III lisa seoses mürareostusega (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - tähtaeg: 08/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa koduloomadena peetavate sigade tapajärgse kontrolli erinõuete osas (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - tähtaeg: 20/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/9/EL seoses selle ülevõtmise kuupäeva ja üleminekuperioodi lõppemise tähtajaga (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - tähtaeg: 19/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses vääveldioksiidi ja sulfitite (E 220–228) kasutamisega aromatiseeritud veinipõhistes toodetes (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - tähtaeg: 12/01/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses saasteaine tsitriniini piirnormidega punase pärmi Monascus purpureusega kääritatud riisil põhinevates toidulisandites (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - tähtaeg: 21/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 168/2013 kahe- ja kolmerattalistele ning väikestele neljarattalistele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutusnõuete osas (EMPs kohaldatav tekst) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. oktoobrist 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimuste kohta (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. oktoobrist 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. oktoobrilst 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 228/2013 seoses ettevõtjate registriga, toodete piirkonnast väljaspool turustamiseks antava toetuse suurusega, logoga, teatavate veiste imporditollimaksudest vabastamisega ning põllumajanduse jaoks ettenähtud erimeetmetega seotud teatavate meetmete rahastamisega liidu äärepoolseimates piirkondades (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 7. novembrist 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks C(2013)07259 - 2013/2939(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 7. novembrist 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI


4. Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve ***I - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ***I - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus ***I - ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused ***I - Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (ÜTK määrus) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Raport ettepaneku kohta võta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse määrust (EL) nr [RD] (vahendite ja nende jaotamise kohta) 2014. aasta suhtes ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti määrusi (EL) nr [DP], (EL) nr [HZ] ja (EL) nr [sCMO] seoses nende kohaldamisega aastal 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Albert Deß tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) ja Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Peter Jahr (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Esther de Lange (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Tamás Deutsch (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Karin Kadenbach (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Giommaria Uggias (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Schroedter (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Younous Omarjee (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas George Lyon, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà ja Marine Le Pen.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß ja Alain Cadec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons ja Zofija Mazej Kukovič.

Sõna võtsid Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Albert Deß.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.11.2013protokoll punkt 8.1920.11.2013protokoll punkt 8.2020.11.2013protokoll punkt 8.2120.11.2013protokoll punkt 8.22 ja 20.11.2013protokoll punkt 8.23.


5. Komisjoni 2014. aasta tööprogramm (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2014. aasta tööprogramm (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, ja Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Yannick Jadot, kes võttis sõna eelnenud sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Dubravka Šuica, et anda teada Horvaadi veteranide viibimisest istungitesaalis.

(Piduliku istungi eel kell 11.50 peatatud istung jätkus kell 12.10.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


6. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.10 kuni 12.30 toimus parlamendi ametlik istung Sahharovi auhinna üleandmiseks Malala Yousafzaïle.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident


Sõna võtsid Iraaniga suhtlemise delegatsiooni esimees Tarja Cronberg, kes mõistis hukka teispäeval Iraani Beiruti saatkonna vastu korraldatud terroriakti, ja Potito Salatto selle sõnavõtu kohta.

7. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Parandus P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (19.11.2013protokoll punkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse parandus heakskiidetuks.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. 2014. aasta eelarvemenetlus – ühine tekst (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(Teksti tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0472)

Sõnavõtud

Algimantas Rimkūnas (nõukogu eesistuja) märkis pärast hääletust, et Euroopa Parlament kinnitas lepituskomitee 11. ja 12. novembri 2013. aasta koosolekul saavutatud kokkuleppe. Ta ütles ühtlasi, et nõukogu toetab igati kokkuleppele lisatud ühisdeklaratsioone ja võtab endale kindla kohustuse neid täita.

Seejärel tegi juhataja järgmise avalduse:

„Parlament ja nõukogu on mõlemad heaks kiitnud lepituskomitees 12. novembril 2013 kokku lepitud ühise teksti. Eelarvemenetlus teostati vastavalt aluslepingutele. Seega võib eelarveaasta 2014 eelarvemenetluse lugeda lõpule viiduks. Kuulutan Euroopa Liidu 2014. aasta eelarve lõplikult vastu võetuks. Parlamendi president kirjutab täna eelarvele alla.”


8.2. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0473)


8.3. Paranduseelarve projekt nr 9/2013: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine Rumeenia toetuseks (põud ja metsatulekahjud 2012. aastal) ning Saksamaa, Austria ja Tšehhi Vabariigi toetuseks (üleujutused 2013. aasta mais ja juunis) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 9/2013 kohta, III jagu – Komisjon [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0474)

Sõnavõtud

Algimantas Rimkūnas (nõukogu eesistuja) märkis pärast hääletust, et parlamendis nõukogu seisukoha suhtes vastu võetud muudatusettepanek oli kooskõlas lepitusmenetluse käigus saavutatud poliitilise kokkuleppega. Ta ütles, et nõukogu kiitis heaks parlamendis vastu võetud muudatusettepaneku, mis käsitles nõukogu seisukohta 2013. aasta paranduseelarve nr 9 kohta. Seetõttu ei olnud vaja kutsuda kokku Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 5 kohast lepituskomitee koosolekut.


8.4. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: põud ja metsatulekahjud Rumeenias ning üleujutused Saksamaal, Austrias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 (põud ja metsatulekahjud Rumeenias ning üleujutused Saksamaal, Austrias ja Tšehhi Vabariigis) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0475)


8.5. Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täiendavaks rahastamiseks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et suurendada Euroopa Sotsiaalfondist Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale eraldatavaid assigneeringuid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0476)


8.6. Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makromajanduslik finantsabi Jordaaniale ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukoguotsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0478)


8.8. ELi ja Venemaa vaheline narkootikumide lähteaineid käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise narkootikumide lähteaineid käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Franck Proust (A7-0342/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0479)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.9. Kolmandad riigid ja organisatsioonid, kellega Europol sõlmib kokkulepped * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0480)


8.10. Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi käsitlev õiguslik raamistik * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0481)


8.11. Euroopa fonde käsitlevad ühissätted ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Kaasraportöörid: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0482)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0482)

Sõnavõtud

Pervenche Berès (EMPL komisjoni esimees) enne hääletust, et nõuda EMPL komisjonis vastu võetud muudatusettepaneku hääletusele panemist, ning João Ferreira, Elisa Ferreira ja Ashley Fox selle taotluse kohta (juhataja ei rahuldanud taotlust).


8.12. Euroopa Sotsiaalfond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0483)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0483)

Sõnavõtud

Rebecca Harms eelnenud hääletuse kohta.


8.13. Erisätted Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärk ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0484)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0484)


8.14. Euroopa Regionaalarengu Fond ja eesmärk „Euroopa territoriaalne koostöö” ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö” [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0485)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0485)


8.15. Ühtekuuluvusfond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0486)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0486)


8.16. Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja kasutamist [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0487)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0487)


8.17. Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Evelyn Regner ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0488)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0488)


8.18. Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (raportöör) tegi ettepaneku seadusandliku resolutsiooni projekti hääletuse edasilükkamiseks vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2.

Parlament kiitis taotluse heaks. Küsimus loetakse vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasi saadetuks.


8.19. Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0490)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0490)

Sõnavõtud

Paolo De Castro (AGRI komisjoni esimees) enne hääletust.


8.20. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0491)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0491)


8.21. Põllumajandustoodete ühine turukorraldus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (ÜTK määrus) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0492)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0492)


8.22. ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0493)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0493)


8.23. Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse määrust (EL) nr [RD] (vahendite ja nende jaotamise kohta) 2014. aasta suhtes ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti määrusi (EL) nr [DP], (EL) nr [HZ] ja (EL) nr [sCMO] seoses nende kohaldamisega aastal 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0494)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0494)


8.24. Finantsjuhtimist käsitlevad sätted selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja kulukohustustest vabastamise eeskirjad teatavate liikmesriikide puhul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja seoses kulukohustustest vabastamise eeskirjadega teatavate liikmesriikide puhul [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK et MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0495)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0495)

Sõnavõtud

Oldřich Vlasák (raportöör) enne hääletust.


8.25. Teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavad rahalised vahendid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavate rahaliste vahenditega [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P7_TA(2013)0496)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0496)

Sõnavõtud

Rui Tavares enne hääletust ja Alexander Graf Lambsdorff hääletuse läbiviimise kohta.


8.26. EÜ ja Kiribati vaheline kalandusalane partnerluslepingug *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Kiribati Vabariigi vahel sõlmitud kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, sõlmimise kohta [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0497)

Parlament andis protokolli sõlmimiseks nõusoleku.

Sõnavõtud

Isabella Lövin (raportöör) enne hääletust.


8.27. Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (hääletus)

Raport Euroopa Liidu institutsioonide asukohtade kohta [2012/2308(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Ashley Fox ja Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Anne E. Jensen ja Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis ja Bernd Posselt

Raport: Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan ja Bernd Posselt

Raport: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa ja Elisa Ferreira

Raport: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu ja Mario Borghezio

Raport: Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri ja Francesca Barracciu

Raport: Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut ja Giommaria Uggias

Raport: Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo ja Elena Băsescu

Raport: Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut ja Andrej Plenković

Raport: Evelyn Regner ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock ja Anna Záborská

Raport: Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković ja Ivana Maletić

Raport: Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Raport: Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan ja Ivana Maletić

Raport: Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Raport: Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi ja Elena Băsescu

Raport: Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Raport: Ashley Fox ja Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Anna Záborská.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ***I - Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad ***I - Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm * - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilist innovatsioonikava ning EIT panust uuenduslikumasse Euroopasse [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias ja Philippe Lamberts tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja), Máire Geoghegan-Quinn (komisjoni liige) ja Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bill Newton Dunn (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Nils Torvalds (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Nathalie Griesbeck (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Oldřich Vlasák (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis A. Tsoukalas (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Emma McClarkin (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Piotr Borys (JURI komisjoni arvamuse koostaja) ja Alajos Mészáros (JURI komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Antigoni Papadopoulou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis A. Tsoukalas fraktsiooni PPE nimel, Norbert Glante fraktsiooni S&D nimel, Kent Johansson fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij ja Adam Gierek.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy ja Zbigniew Ziobro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho ja Marisa Matias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2013protokoll punkt 6.121.11.2013protokoll punkt 8.121.11.2013protokoll punkt 8.521.11.2013protokoll punkt 8.2 ja 21.11.2013protokoll punkt 8.3.


13. Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime (2014–2020) ***I - Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000110/2013), mille esitas(id) Paul Rübig ITRE komisjoni nimel komisjonile: Tegevuskava "Ettevõtlus 2020" - Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann tutvustas raportit.

Paul Rübig esitas küsimuse.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Paul Rübig (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Emma McClarkin (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Marina Yannakoudakis (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Bendt Bendtsen fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Magdi Cristiano Allam fraktsiooni EFD nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos ja Maria Da Graça Carvalho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki ja Jan Kozłowski.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Jürgen Creutzmann.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Paul Rübig, ITRE komisjoni nimel, Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2013protokoll punkt 8.4 ja 21.11.2013protokoll punkt 8.13.


14. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (arutelu)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Väliskomisjon. Raportöör: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Raport Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi kohta [2013/2125(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa ja Michael Gahler tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Juozas Olekas (nõukogu eesistuja) ja Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrew Duff, Arnaud Danjean ja Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sampo Terho fraktsiooni EFD nimel, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa ja Michael Gahler.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, kes väljendas kahetsust selle üle, et Herman Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu eesistuja) peab harva parlamendiliikmetega arutelusid.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2013protokoll punkt 8.14 ja 21.11.2013protokoll punkt 8.15.


15. Euroopa statistika ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võttis Ildikó Gáll-Pelcz fraktsiooni PPE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ildikó Gáll-Pelczile, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, kes vastas Bogusław Liberadzki küsimusele, ja Erik Bánki.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Liem Hoang Ngoc.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2013protokoll punkt 8.6.


16. Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck tutvustas raportit.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogusław Liberadzki (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Inês Cristina Zuber (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Tomasz Piotr Poręba (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Philippe Boulland fraktsiooni PPE nimel, Frédéric Daerden fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello ja Richard Howitt.

Sõna võtsid László Andor ja Jutta Steinruck.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2013protokoll punkt 8.7.


17. Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000122/2013), mille esitas(id) Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel komisjonile: Komisjoni teatis "Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès esitas küsimuse.

László Andor (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Csaba Őry fraktsiooni PPE nimel, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sari Essayah, Sylvana Rapti ja Emer Costello.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Edite Estrela.

Sõna võttis László Andor.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel: Komisjoni teatis majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamise kohta (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2013protokoll punkt 8.16.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 522.757/OJJE).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika