Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 266kWORD 163k
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ***I - Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely ***I - YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I - Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset ***I (keskustelu)
 5.Komission työohjelma 2014 (keskustelu)
 6.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 8.Äänestykset
  8.1.Talousarviomenettely 2014: yhteinen teksti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.Lisätalousarvio nro 9/2013: EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotto Romanian (kuivuus ja metsäpalot vuonna 2012) sekä Saksan, Itävallan ja Tšekin tasavallan (tulvat touko- ja kesäkuussa 2013) hyväksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen EU:n yleisen talousarvion 2013 täydentämiseksi, jotta voidaan lisätä Euroopan sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle myönnettävää rahoitusta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.7.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.8.Huumausaineiden lähtöaineita koskeva EU:n ja Venäjän välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.9.Kolmannet valtiot ja organisaatiot, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.10.Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon sovellettava oikeudellinen kehys * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.11.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset ***I (äänestys)
  8.12.Euroopan sosiaalirahasto ***I (äänestys)
  8.13.Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite ***I (äänestys)
  8.14.Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ***I (äänestys)
  8.15.Koheesiorahasto ***I (äänestys)
  8.16.Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä ***I (äänestys)
  8.17.Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino ***I (äänestys)
  8.18.Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (äänestys)
  8.19.YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I (äänestys)
  8.20.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ***I (äänestys)
  8.21.Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely ***I (äänestys)
  8.22.YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I (äänestys)
  8.23.Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset ***I (äänestys)
  8.24.Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevat tietyt säännökset sekä maksusitoumusten vapauttamissäännöt tietyissä jäsenvaltioissa ***I (äänestys)
  8.25.Tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävä määräraha ***I (äänestys)
  8.26.EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *** (äänestys)
  8.27.Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Horisontti 2020 - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020) ***I - Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma * - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma ***I - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ***I (keskustelu)
 13.Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (2014–2020) ***I - Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma: Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (keskustelu)
 14.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen - Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta (keskustelu)
 15.Euroopan tilastot ***I (keskustelu)
 16.Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma ***I (keskustelu)
 17.EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syromatsiinin, fenpropidiinin, formetanaatin, oksamyylin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - määräaika: 13/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - määräaika: 08/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - määräaika: 12/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I muuttamisesta (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - määräaika: 26/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - määräaika: 07/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla), IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - määräaika: 05/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta kromi(VI)yhdisteiden osalta (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - määräaika: 07/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - määräaika: 25/12/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, butraliinin, klooritoluronin, daminotsidin, isoproturonin, pikoksistrobiinin, pyrimetaniilin ja trineksapakin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - määräaika: 20/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenatsaatin, klorprofaamin, esfenvaleraatin, fludioksonilin ja tiobenkarbin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - määräaika: 19/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 liettuankielisen toisinnon oikaisemisesta (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - määräaika: 14/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta muiden kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin lämmitysvaikutuskertointen osalta (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - määräaika: 31/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteen III muuttamisesta meluhaittojen osalta (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - määräaika: 08/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kotieläiminä pidettävien sikojen post mortem -tarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - määräaika: 20/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi direktiivin 2012/9/EU muuttamisesta sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetun määräajan ja siirtymäkauden päättymiselle asetetun määräajan osalta (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - määräaika: 19/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rikkidioksidin ja sulfiittien (E 220–228) käytöstä maustetuissa viinipohjaisissa tuotteissa (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - määräaika: 12/01/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) n:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vierasaine sitriniinin enimmäismääristä punahiivalla (Monascus purpureus) fermentoituun riisiin perustuvissa ravintolisissä (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - määräaika: 21/02/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 täydentämisestä kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. lokakuuta 2013

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus edellytyksistä, jotka koskevat rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksen asettamista saataville verkkosivulla (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2013

lähetetty asiasta vastaavaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2013.

lähetetty asiasta vastaavaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 228/2013 täydentämisestä toimijarekisterin, tuotteiden kaupan pitämistä niiden tuotantoalueen ulkopuolella koskevan tuen määrän, graafisen tunnuksen, tiettyjen nautaeläinten tuontitullista vapauttamisen ja unionin syrjäisimpien alueiden maatalousalan erityistoimenpiteitä koskevien tiettyjen toimenpiteiden rahoituksen osalta (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. marraskuuta 2013.

lähetetty asiasta vastaavaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 229/2013 täydentämisestä (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. marraskuuta 2013.

lähetetty asiasta vastaavaan: AGRI.


4. YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ***I - Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely ***I - YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I - Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Albert Deß esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja Dacian Cioloş (komission jäsen).

Puheenvuorot: Peter Jahr (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther de Lange (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Kadenbach (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giommaria Uggias (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Schroedter (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla George Lyon, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà ja Marine Le Pen.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß ja Alain Cadec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons ja Zofija Mazej Kukovič.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Albert Deß.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.19, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.20, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.21, istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.22 ja istunnon pöytäkirja 20.11.2013, kohta 8.23.


5. Komission työohjelma 2014 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2014 (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Mario Borghezio.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Yannick Jadot, viimeksi mainittu ensin mainitun puheenvuorosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Dubravka Šuica käytti puheenvuoron ilmoittaakseen, että istuntosalissa on läsnä kroaattiveteraaneja.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 juhlaistunnon alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.10)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


6. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Klo 12.10–12.30 parlamentti kokoontui juhlaistuntoon Saharov-palkinnon luovuttamiseksi Malala Yousafzaïlle.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI


Puheenvuorot: Suhteista Iraniin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Tarja Cronberg tuomitakseen Iranin Beirutin suurlähetystöön eilen tehdyn terrori-iskun ja Potito Salatto edeltävästä puheenvuorosta.

7. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Oikaisusta P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 7).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Talousarviomenettely 2014: yhteinen teksti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 koskevasta yhteisestä tekstistä [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Yhteisesittelijät: Anne E. Jensen ja Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(tekstin hylkäämiseksi vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0472)

Puheenvuorot:

Äänestysten jälkeen Algimantas Rimkūnas (neuvoston puheenjohtaja) totesi, että parlamentti on vahvistanut 11.-12. marraskuuta 2013 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa aikaansaadun sopimuksen. Hän totesi lisäksi, että neuvosto tukee voimakkaasti sopimukseen liitettyjä yhteisiä lausumia ja että se aikoo kunnioittaa niitä tinkimättä.

Puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

"Sekä neuvosto että parlamentti ovat hyväksyneet sovittelukomiteassa 12. marraskuuta 2013 aikaansaadun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön perussopimusten mukaisesti. Vuoden 2014 talousarviomenettely on näin ollen saatettu päätökseen. Totean Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2014 lopullisesti hyväksytyksi. Parlamentin puhemies allekirjoittaa talousarvion tänään."


8.2. Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0473)


8.3. Lisätalousarvio nro 9/2013: EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotto Romanian (kuivuus ja metsäpalot vuonna 2012) sekä Saksan, Itävallan ja Tšekin tasavallan (tulvat touko- ja kesäkuussa 2013) hyväksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III - Komissio [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0474)

Puheenvuorot:

Äänestyksen jälkeen Algimantas Rimkūnas (neuvoston puheenjohtaja) totesi, että neuvoston hyväksymä tarkistus neuvoston kantaan oli sovittelussa aikaansaadun poliittisen sopimuksen mukainen. Hän vahvisti, että neuvosto hyväksyy parlamentin hyväksymän tarkistuksen neuvoston kantaan esitykseen lisätalousarvioksi nro 9/2013. Hän totesi, että ei ole tarpeen kutsua koolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 5 kohdan mukaista sovittelukomiteaa.


8.4. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0475)


8.5. Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen EU:n yleisen talousarvion 2013 täydentämiseksi, jotta voidaan lisätä Euroopan sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle myönnettävää rahoitusta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0476)


8.6. Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0478)


8.8. Huumausaineiden lähtöaineita koskeva EU:n ja Venäjän välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi huumausaineiden lähtöaineita koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Franck Proust (A7-0342/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0479)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.9. Kolmannet valtiot ja organisaatiot, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luettelon määrittämistä kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, koskevan päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0480)


8.10. Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon sovellettava oikeudellinen kehys * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) N:o 723/2009 muuttamisesta [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0481)


8.11. Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Yhteisesittelijät: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0482)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0482)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Pervenche Berès (EMPL-valiokunnan puheenjohtaja) pyytääkseen, että EMPL-valiokunnassa hyväksytystä tarkistuksesta toimitetaan äänestys ja tästä pyynnöstä João Ferreira, Elisa Ferreira ja Ashley Fox (puhemies ei hyväksynyt pyyntöä).


8.12. Euroopan sosiaalirahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0483)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0483)

Puheenvuorot:

Rebecca Harms edeltäneestä äänestyksestä.


8.13. Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0484)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0484)


8.14. Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0485)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0485)


8.15. Koheesiorahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0486)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0486)


8.16. Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta yhtymien perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0487)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0487)


8.17. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Yhteisesittelijät: Evelyn Regner ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0488)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0488)


8.18. Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (esittelijä) ehdotti, että luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavaa äänestystä lykättäisiin työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön. Asia palautettiin näin ollen asiasta vastaavaan valiokuntaan.


8.19. YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0490)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0490)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Paolo De Castro (AGRI-valiokunnan puheenjohtaja).


8.20. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0491)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0491)


8.21. Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0492)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0492)


8.22. YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0493)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0493)


8.23. Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A7-0326/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0494)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0494)


8.24. Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevat tietyt säännökset sekä maksusitoumusten vapauttamissäännöt tietyissä jäsenvaltioissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten sekä maksusitoumusten vapauttamissääntöjen osalta tietyissä jäsenvaltioissa [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0495)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0495)

Puheenvuorot:

Oldřich Vlasák (esittelijä) ennen äänestystä.


8.25. Tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävä määräraha ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävästä määrärahasta [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0496)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0496)

Puheenvuorot:

Rui Tavares ennen äänestystä Alexander Graf Lambsdorff äänestysten toimittamisesta.


8.26. EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0497)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Puheenvuorot:

Isabella Lövin (esittelijä) ennen äänestystä.


8.27. Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (äänestys)

Mietintintö Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista [2012/2308(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Yhteisesittelijät: Ashley Fox ja Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Anne E. Jensen ja Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis ja Bernd Posselt

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan ja Bernd Posselt

Mietintö Lambert van Nistelrooij ja Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa ja Elisa Ferreira

Mietintö Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu ja Mario Borghezio

Mietintö Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri ja Francesca Barracciu

Mietintö Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut ja Giommaria Uggias

Mietintö Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo ja Elena Băsescu

Mietintö Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut ja Andrej Plenković

Mietintö Evelyn Regner ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock ja Anna Záborská

Mietintö Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković ja Ivana Maletić

Mietintö Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Mietintö Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan ja Ivana Maletić

Mietintö Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Mietintö Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi ja Elena Băsescu

Mietintö Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Mietintö Ashley Fox ja Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Anna Záborská.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Horisontti 2020 - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020) ***I - Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma * - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma ***I - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012).

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A7-0428/2012).

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020"(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013).

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marisa Matias (A7-0422/2012).

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Philippe Lamberts (A7-0403/2012).

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias ja Philippe Lamberts esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja), Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) ja Androulla Vassiliou (komission jäsen).

Puheenvuorot: Bill Newton Dunn (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nils Torvalds (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nathalie Griesbeck (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Oldřich Vlasák (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ioannis A. Tsoukalas (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emma McClarkin (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Piotr Borys (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Alajos Mészáros (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Antigoni Papadopoulou (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ioannis A. Tsoukalas PPE-ryhmän puolesta, Norbert Glante S&D-ryhmän puolesta, Kent Johansson ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij ja Adam Gierek.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy ja Zbigniew Ziobro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka ja Miroslav Mikolášik.

Puheenvuorot: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho ja Marisa Matias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 6.1, istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.1, istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.5, istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.2 ja istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.3.


13. Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (2014–2020) ***I - Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma: Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000110/2013) Paul Rübig ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma - Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann esitteli mietinnön.

Paul Rübig esitteli kysymyksen.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paul Rübig (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emma McClarkin (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marina Yannakoudakis (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bendt Bendtsen PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Magdi Cristiano Allam EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki ja Jan Kozłowski.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Jürgen Creutzmann.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Paul Rübig ITRE-valiokunnan puolesta Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmasta – Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.4 ja istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.13.


14. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen - Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta (keskustelu)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen pohjalta) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Mietintö Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta [2013/2125(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa ja Michael Gahler esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Juozas Olekas (neuvoston puheenjohtaja) ja Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittäivät sinistä korttia nostamalla Andrew Duff, Arnaud Danjean ja Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou ja Cristian Dan Preda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa ja Michael Gahler.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron pahoitellakseen sitä, että Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) käy vain harvoin puhumassa parlamentin jäsenille.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.14 ja istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.15.


15. Euroopan tilastot ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc esitteli mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Ildikó Gáll-Pelczille, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz vastatakseen kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Liberadzki, ja Erik Bánki.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Liem Hoang Ngoc.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.6.


16. Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck esitteli mietinnön.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogusław Liberadzki (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inês Cristina Zuber (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomasz Piotr Poręba (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philippe Boulland PPE-ryhmän puolesta, Frédéric Daerden S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Patricia van der Kammen, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello ja Richard Howitt.

Puheenvuorot: László Andor ja Jutta Steinruck.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.7.


17. EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000122/2013) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto talous- ja rahaliitto EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès esitteli kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sari Essayah, Sylvana Rapti ja Emer Costello.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Edite Estrela.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komission tiedonannosta ”Talous- ja rahaliitolle vahvempi sosiaalinen ulottuvuus” (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.16.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 522.757/OJJE).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö