Index 
Notulen
PDF 276kWORD 165k
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Financiering, beheer en monitoring van het GLB ***I - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ***I - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ***I - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB ***I - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling ***I (debat)
 5.Werkprogramma van de Commissie voor 2014 (debat)
 6.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 7.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 8.Stemmingen
  8.1.Begrotingsprocedure 2014: gemeenschappelijke tekst (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument - financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma’s (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Gewijzigde begroting nr. 9/2013: Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië (droogte en bosbranden in 2012) en voor Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië (overstromingen in mei en juni 2013) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie - droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter aanvulling van de middelen in de algemene begroting van de EU voor 2013 ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje te verhogen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Europese satellietnavigatiesystemen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Overeenkomst EU-Rusland inzake drugsprecursoren *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.9.Derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.10.Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.11.Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen ***I (stemming)
  8.12.Europees Sociaal Fonds ***I (stemming)
  8.13.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" ***I (stemming)
  8.14.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I (stemming)
  8.15.Cohesiefonds ***I (stemming)
  8.16.Europese groepering voor territoriale samenwerking ***I (stemming)
  8.17.Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen ***I (stemming)
  8.18.Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten ***I (stemming)
  8.19.Financiering, beheer en monitoring van het GLB ***I (stemming)
  8.20.Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ***I (stemming)
  8.21.Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ***I (stemming)
  8.22.Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB ***I (stemming)
  8.23.Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling ***I (stemming)
  8.24.Bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten ***I (stemming)
  8.25.Financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds ***I (stemming)
  8.26.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Kiribati *** (stemming)
  8.27.Plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I - Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 ***I - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 * - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I - Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (debat)
 13.Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) ***I - Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (debat)
 14.Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De Europese industriële en technologische defensiebasis (debat)
 15.Europese statistiek ***I (debat)
 16.Programma voor sociale verandering en innovatie ***I (debat)
 17.Versterking van de sociale dimensie van de EMU (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cyromazin, fenpropidin, formetanaat, oxamyl en tebuconazool in of op bepaalde producten (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - termijn: 13/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - termijn: 08/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - termijn: 12/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - termijn: 26/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), wat betreft bijlage XVII (CMR-stoffen) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - termijn: 07/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement), IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming betreft (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - termijn: 05/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat chroomverbindingen (VI) betreft (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - termijn: 07/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine in of op bepaalde producten (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - termijn: 25/12/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, butralin, chloortoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil en trinexapac in of op bepaalde producten (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - termijn: 20/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, chloorprofam, esfenvaleraat, fludioxonil en thiobencarb in of op bepaalde producten (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - termijn: 19/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Litouwse versie van Verordening (EU) nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - termijn: 14/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 wat betreft het aardopwarmingsvermogen voor andere broeikasgassen dan CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - termijn: 31/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de strijd tegen geluidshinder (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - termijn: 08/02/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de specifieke voorschriften voor de postmortemkeuring van varkens (huisdieren) (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - termijn: 20/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2012/9/EU wat de datum van omzetting en de uiterste einddatum van de overgangsperiode betreft (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - termijn: 19/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van zwaveldioxide en sulfieten (E 220-228) in gearomatiseerde wijnproducten (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - termijn: 12/01/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan de verontreiniging citrinine in voedingssupplementen op basis van met rode gist Monascus purpureus gefermenteerde rijst (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - termijn: 21/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (Voor de EER relevante tekst) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 24 oktober 2013

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 30 oktober 2013

Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, II en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 30 oktober 2013

Verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) nr.228/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het register van marktdeelnemers, het steunbedrag voor de afzet van producten buiten het productiegebied, het logo, de vrijstelling van invoerrechten voor bepaalde runderen en de financiering van bepaalde maatregelen in samenhang met specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 november 2013

Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 november 2013

Verwezen naar ten principale: AGRI


4. Financiering, beheer en monitoring van het GLB ***I - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ***I - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ***I - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB ***I - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin en Albert Deß leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Esther de Lange (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Giommaria Uggias (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Elisabeth Schroedter (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van George Lyon, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà en Marine Le Pen.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß en Alain Cadec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons en Zofija Mazej Kukovič.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin en Albert Deß.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.19 van de notulen van 20.11.2013, punt 8.20 van de notulen van 20.11.2013, punt 8.21 van de notulen van 20.11.2013, punt 8.22 van de notulen van 20.11.2013 en punt 8.23 van de notulen van 20.11.2013.


5. Werkprogramma van de Commissie voor 2014 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2014 (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, en Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Yannick Jadot, laatstgenoemde over de woorden van de voorafgaande spreker.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, om te wijzen op de aanwezigheid in de vergaderzaal van Kroatische veteranen.

(De vergadering wordt om 11.50 uur onderbroken in afwachting van de plechtige vergadering en om 12.10 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


6. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.10 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Malala Yousafzaï.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter


Het woord wordt gevoerd door Tarja Cronberg, voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met Iran, om de terroristische aanslag te veroordelen die gisteren tegen de Iraanse ambassade in Beiroet is gepleegd, en Potito Salatto over deze woorden.

7. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) is gisteren tijdens de plenaire vergadering aangekondigd (punt 7 van de notulen van 19.11.2013).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Begrotingsprocedure 2014: gemeenschappelijke tekst (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de gemeenschappelijke tekst over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 die door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure is goedgekeurd [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Anne E. Jensen en Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de verwerping van de tekst)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0472)

Het woord werd gevoerd door:

na de stemming, Algimantas Rimkūnas (fungerend voorzitter van de Raad), die vaststelde dat het akkoord dat tijdens de bijeenkomst van 11 en 12 november 2013 in het bemiddelingscomité was bereikt, door het Parlement is bekrachtigd. Hij gaf bovendien aan dat de Raad de bij het akkoord gevoegde gezamenlijke verklaringen ten stelligste steunt en dat hij zich geheel en al ertoe verbindt deze na te komen.

De Voorzitter legde vervolgens de volgende verklaring af:

"De op 12 november 2013 in het bemiddelingscomité tot stand gekomen tekst is zowel door het Parlement als de Raad goedgekeurd. De begrotingsprocedure is overeenkomstig de Verdragen verlopen. De begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2014 kan dus als afgesloten worden beschouwd. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2014 definitief is vastgesteld. De begroting zal vandaag door de Voorzitter van het Parlement worden ondertekend".


8.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument - financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma’s (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0473)


8.3. Gewijzigde begroting nr. 9/2013: Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië (droogte en bosbranden in 2012) en voor Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië (overstromingen in mei en juni 2013) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0474)

Het woord werd gevoerd door:

na de stemming, Algimantas Rimkūnas (fungerend voorzitter van de Raad), die vaststelde dat het door het Parlement aangenomen amendement op het standpunt van de Raad strookt met het politiek akkoord dat in het kader van de bemiddeling is bereikt. Hij verklaarde dat de Raad instemt met het amendement dat het Parlement heeft aangenomen op het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 voor 2013. Hij concludeerde dat het niet nodig is om het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bijeen te roepen.


8.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie - droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0475)


8.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter aanvulling van de middelen in de algemene begroting van de EU voor 2013 ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje te verhogen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0476)


8.6. Europese satellietnavigatiesystemen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering en exploitatie van de Europese satellietnavigatiesystemen [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0477)


8.7. Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0478)


8.8. Overeenkomst EU-Rusland inzake drugsprecursoren *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie inzake drugsprecursoren [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Franck Proust (A7-0342/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0479)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.9. Derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0480)


8.10. Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0481)


8.11. Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij en Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0482)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0482)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie EMPL) om te verzoeken het in de Commissie EMPL goedgekeurde amendement in stemming te brengen en, over dit verzoek, João Ferreira, Elisa Ferreira en Ashley Fox (de Voorzitter gaf geen gevolg aan dit verzoek).


8.12. Europees Sociaal Fonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0483)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0483)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Harms, over de voorafgaande stemming.


8.13. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0484)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0484)


8.14. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0485)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0485)


8.15. Cohesiefonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0486)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0486)


8.16. Europese groepering voor territoriale samenwerking ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en tenuitvoerlegging van dergelijke groeperingen betreft [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0487)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0487)


8.17. Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Evelyn Regner en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0488)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0488)


8.18. Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (rapporteur) verzoekt overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie.

Het Parlement willigt het verzoek. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


8.19. Financiering, beheer en monitoring van het GLB ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0490)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0490)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Paolo De Castro (voorzitter van de Commissie AGRI).


8.20. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0491)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0491)


8.21. Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0492)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0492)


8.22. Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0493)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0493)


8.23. Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0494)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0494)


8.24. Bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0495)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0495)

Het woord werd gevoerd door:

Oldřich Vlasák (rapporteur) vóór de stemming.


8.25. Financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0496)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0496)

Het woord werd gevoerd door:

Rui Tavares, vóór de stemming, en Alexander Graf Lambsdorff, over het verloop van de stemming.


8.26. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Kiribati *** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0497)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Lövin (rapporteur), vóór de stemming.


8.27. Plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie (stemming)

Verslag over de plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie [2012/2308(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Ashley Fox en Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Anne E. Jensen en Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis en Bernd Posselt

Verslag Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan en Bernd Posselt

Verslag Lambert van Nistelrooij en Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa en Elisa Ferreira

Verslag Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu en Mario Borghezio

Verslag Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri en Francesca Barracciu

Verslag Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut en Giommaria Uggias

Verslag Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo en Elena Băsescu

Verslag Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut en Andrej Plenković

Verslag Evelyn Regner en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock en Anna Záborská

Verslag Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković en Ivana Maletić

Verslag Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan en Ivana Maletić

Verslag Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi en Elena Băsescu

Verslag Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Verslag Ashley Fox en Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt en Anna Záborská.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I - Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 ***I - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 * - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I - Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vastlegging van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias en Philippe Lamberts leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad), Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bill Newton Dunn (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Nils Torvalds (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Oldřich Vlasák (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Ioannis A. Tsoukalas (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Emma McClarkin (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Piotr Borys (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Alajos Mészáros (rapporteur voor advies van de Commissie JURI).

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antigoni Papadopoulou (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ioannis A. Tsoukalas, namens de PPE-Fractie, Norbert Glante, namens de S&D-Fractie, Kent Johansson, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Helmer, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij en Adam Gierek.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy en Zbigniew Ziobro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho en Marisa Matias.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 21.11.2013, punt 8.1 van de notulen van 21.11.2013, punt 8.5 van de notulen van 21.11.2013, punt 8.2 van de notulen van 21.11.2013 en punt 8.3 van de notulen van 21.11.2013.


13. Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) ***I - Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000110/2013) van Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann leidt het verslag in.

Paul Rübig licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Emma McClarkin (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Marina Yannakoudakis (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Bendt Bendtsen, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Magdi Cristiano Allam, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos en Maria Da Graça Carvalho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki en Jan Kozłowski.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Jürgen Creutzmann.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, over het Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 21.11.2013 en punt 8.13 van de notulen van 21.11.2013.


14. Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De Europese industriële en technologische defensiebasis (debat)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Verslag over de Europese technologische en industriële defensiebasis [2013/2125(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa en Michael Gahler leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Juozas Olekas (fungerend voorzitter van de Raad) en Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Andrew Duff, Arnaud Danjean en Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Sampo Terho, namens de EFD-Fractie, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa en Michael Gahler.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy die betreurt dat Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) niet vaker komt om het woord tot de leden te richten.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 21.11.2013 en punt 8.15 van de notulen van 21.11.2013.


15. Europese statistiek ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, namens de PPE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, om in te gaan op de "blauwe kaart"-vraag van Bogusław Liberadzki, en Erik Bánki.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Liem Hoang Ngoc.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 21.11.2013.


16. Programma voor sociale verandering en innovatie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Inês Cristina Zuber (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Tomasz Piotr Poręba (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Philippe Boulland, namens de PPE-Fractie, Frédéric Daerden, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Patricia van der Kammen, niet-fractiegebonden lid, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello en Richard Howitt.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Jutta Steinruck.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 21.11.2013.


17. Versterking van de sociale dimensie van de EMU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000122/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie over "Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU)" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès licht de vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Sari Essayah, Sylvana Rapti en Emer Costello.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Edite Estrela.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, over de mededeling van de Commissie "Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie" (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 21.11.2013.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 522.757/OJJE).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid