Indeks 
Protokół
PDF 280kWORD 212k
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I - Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I - Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I - Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I (debata)
 5.Program prac Komisji na 2014 r. (debata)
 6.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 7.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 8.Głosowanie
  8.1.Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności - finansowanie cypryjskich programów funduszy strukturalnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Budżet korygujący nr 9/2013: Uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii (susza i pożary lasów w 2012 r.) oraz Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej (powódź w maju i czerwcu 2013 r.) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - susza i pożary lasów w Rumunii, powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.7.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.8.Umowa UE-Rosja w sprawie prekursorów narkotyków *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.9.Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.10.Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.11.Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich ***I (głosowanie)
  8.12.Europejski Fundusz Społeczny ***I (głosowanie)
  8.13.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” ***I (głosowanie)
  8.14.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” ***I (głosowanie)
  8.15.Fundusz Spójności ***I (głosowanie)
  8.16.Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ***I (głosowanie)
  8.17.Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie ***I (głosowanie)
  8.18.Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych ***I (głosowanie)
  8.19.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I (głosowanie)
  8.20.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I (głosowanie)
  8.21.Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I (głosowanie)
  8.22.Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I (głosowanie)
  8.23.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I (głosowanie)
  8.24.Przepisy dotyczące zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich ***I (głosowanie)
  8.25.Alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego ***I (głosowanie)
  8.26.Protokół między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiający partnerstwo w sprawie połowów *** (głosowanie)
  8.27.Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.„Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I - Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” ***I - Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” * - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ***I - Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I (debata)
 13.Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I - Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (debata)
 14.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (debata)
 15.Statystyka europejska ***I (debata)
 16.Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ***I (debata)
 17.Wymiar społeczny UGW (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

ŚRODA 20 LISTOPADA 2013 R.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:35.


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyromazyny, fenpropidyny, formetanatu, oksamylu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - termin: 13/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - termin: 08/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - termin: 12/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - termin: 26/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - termin: 07/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu), IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - termin: 05/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - termin: 07/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - termin: 25/12/2013)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, butralinu, chlortoluronu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu, pirymetalinu oraz trineksepaku w określonych produktach lub na ich powierzchni (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - termin: 20/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, fludioksonilu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - termin: 19/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania litewskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 432/2012 ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - termin: 14/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do współczynników ocieplenia globalnego dla gazów innych niż CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - termin: 31/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, jeżeli chodzi o poziom hałasu (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - termin: 08/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowego świń domowych (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - termin: 20/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2012/9/UE w odniesieniu do terminu jej transpozycji i terminu zakończenia okresu przejściowego (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - termin: 19/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki – siarczynów (E 220-228) w aromatyzowanych produktach na bazie wina (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - termin: 12/01/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia „cytrynina” w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - termin: 21/02/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI.


3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 wodniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Tekst mający znaczenie dla EOG) (C(2013)06950 - 2013/2926(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 24 października 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 30 października 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I, II i IV do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 30 października 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 228/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do rejestru podmiotów gospodarczych, kwoty pomocy z tytułu wprowadzania produktów do obrotu poza regionem, znaku graficznego, zwolnienia z przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych sztuk bydła i finansowania niektórych środków odnoszących się do szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 7 listopada 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 229/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 7 listopada 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: AGRI.


4. Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I - Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I - Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I - Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr [...] [DP], (UE) nr [HZ] i (UE) nr [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Esther de Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Giommaria Uggias (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elisabeth Schroedter (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez George'a Lyona, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà i Marine Le Pen.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß i Alain Cadec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons i Zofija Mazej Kukovič.

Głos zabrali: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.19 protokołu z dnia 20.11.2013, pkt 8.20 protokołu z dnia 20.11.2013, pkt 8.21 protokołu z dnia 20.11.2013, pkt 8.22 protokołu z dnia 20.11.2013 i pkt 8.23 protokołu z dnia 20.11.2013 r.


5. Program prac Komisji na 2014 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na 2014 r. (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD i Mario Borghezio niezrzeszony.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Yannick Jadot w sprawie wystąpienia poprzedniego mówcy.

Debata została zamknięta.

Głos zabrała Dubravka Šuica, aby zasygnalizować obecność chorwackich weteranów na sali posiedzeń plenarnych.

(Posiedzenie zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie – zostało wznowione o godz. 12.10)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


6. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

W godzinach od 12.10 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa Malali Yousafzaï.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca


Głos zabrali: Tarja Cronberg, przewodnicząca Delegacji do spraw stosunków z Iranem, potępiając wczorajszy zamach terrorystyczny wymierzony w ambasadę irańską w Bejrucie, i Potito Salatto w sprawie poprzedniego wystąpienia.

7. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 7 protokołu z dnia 19.11.2013) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 216 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy zgodnie z procedurą budżetową [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego. Współsprawozdawczynie: Anne E. Jensen i Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(Do odrzucenia tekstu wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0472)

Wystąpienia

Po głosowaniu Algimantas Rimkūnas (urzędujący przewodniczący Rady) oświadczył, że Parlament potwierdził porozumienie osiągnięte przez komitet pojednawczy na posiedzeniu w dniach 11 i 12 listopada 2013 r. Wskazał też, że Rada stanowczo podtrzymała wspólne oświadczenia załączone do porozumienia i zobowiązała się do pełnego ich respektowania.

Przewodnicząca wygłosiła następnie oświadczenie o następującej treści:

"Wspólny tekst osiągnięty przez komitet pojednawczy w dniu 12 listopada 2013 r. został zatwierdzony zarówno przez Parlament, jak i przez Radę. Procedura budżetowa została zastosowana zgodnie z Traktatami. Procedurę budżetową na rok budżetowy 2014 można w związku z tym uznać za zakończoną. Ogłaszam, że budżet Unii na rok budżetowy 2014 został ostatecznie przyjęty. Budżet zostanie dziś podpisany przez przewodniczącego Parlamentu".


8.2. Uruchomienie instrumentu elastyczności - finansowanie cypryjskich programów funduszy strukturalnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0473)


8.3. Budżet korygujący nr 9/2013: Uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii (susza i pożary lasów w 2012 r.) oraz Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej (powódź w maju i czerwcu 2013 r.) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0474)

Wystąpienia

Po głosowaniu Algimantas Rimkūnas (urzędujący przewodniczący Rady) stwierdził, że zmiana stanowiska Rady przyjęta przez Parlament była zgodna z porozumieniem politycznym osiągniętym w ramach procedury pojednawczej. Oświadczył on, że Rada zaakceptowała przyjętą przez Parlament zmianę stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9 na rok 2013. Stwierdził też, że nie ma potrzeby zwoływania posiedzenia komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


8.4. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - susza i pożary lasów w Rumunii, powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE, zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (susza i pożary lasów w Rumuni oraz powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0475)


8.5. Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0476)


8.6. Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0477)


8.7. Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0478)


8.8. Umowa UE-Rosja w sprawie prekursorów narkotyków *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie prekursorów narkotyków [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Franck Proust (A7-0342/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0479)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.9. Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej załącznik do decyzji 2009/935/WSiSW określający wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0480)


8.10. Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0481)


8.11. Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Lambert van Nistelrooij i Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0482)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0482)

Wystąpienia

Po głosowaniu wystąpili: Pervenche Berès (przewodnicząca komisji EMPL) z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawki przyjętej przez komisję EMPL oraz João Ferreira, Elisa Ferreira i Ashley Fox w sprawie tego wniosku (Przewodnicząca odrzuciła wniosek).


8.12. Europejski Fundusz Społeczny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0483)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0483)

Wystąpienia

Rebecca Harms, w sprawie poprzedniego głosowania.


8.13. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0484)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0484)


8.14. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0485)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0485)


8.15. Fundusz Spójności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0486)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0486)


8.16. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0487)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0487)


8.17. Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Evelyn Regner i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0488)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0488)


8.18. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament zaakceptował ten wniosek. Sprawa została w związku z tym odesłana do ponownego rozpatrzenia przez komisję przedmiotowo właściwą.


8.19. Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0490)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0490)

Wystąpienia

Przed głosowaniem wystąpił Paolo De Castro (przewodniczący komisji AGRI).


8.20. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0491)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0491)


8.21. Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0492)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0492)


8.22. Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0493)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0493)


8.23. Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr [...] [DP], (UE) nr [HZ] i (UE) nr [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0494)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0494)


8.24. Przepisy dotyczące zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0495)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0495)

Wystąpienia

Oldřich Vlasák (sprawozdawca) przed głosowaniem.


8.25. Alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do alokacji finansowej dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P7_TA(2013)0496)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0496)

Wystąpienia

Rui Tavares, przed głosowaniem, oraz Alexander Graf Lambsdorff w sprawie przebiegu głosowania.


8.26. Protokół między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiający partnerstwo w sprawie połowów *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Kiribati z drugiej strony [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0497)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Wystąpienia

Isabella Lövin (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


8.27. Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej [2012/2308(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Ashley Fox i Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Anne E. Jensen i Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis i Bernd Posselt

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan i Bernd Posselt

Sprawozdanie Lambert van Nistelrooij i Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa i Elisa Ferreira

Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu i Mario Borghezio

Sprawozdanie Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri i Francesca Barracciu

Sprawozdanie Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut i Giommaria Uggias

Sprawozdanie Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo i Elena Băsescu

Sprawozdanie Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut i Andrej Plenković

Sprawozdanie Evelyn Regner i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock i Anna Záborská

Sprawozdanie Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković i Ivana Maletić

Sprawozdanie Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Sprawozdanie Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan i Ivana Maletić

Sprawozdanie Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Sprawozdanie Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi i Elena Băsescu

Sprawozdanie Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Sprawozdanie Ashley Fox i Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt i Anna Záborská.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:40 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I - Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” ***I - Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” * - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ***I - Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - wkładu EIT w bardziej innowacyjną Europę [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias i Philippe Lamberts przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady), Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji) i Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Bill Newton Dunn (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Ioannis A. Tsoukalas (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Emma McClarkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Piotr Borys (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Alajos Mészáros (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Antigoni Papadopoulou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ioannis A. Tsoukalas w imieniu grupy PPE, Norbert Glante w imieniu grupy S&D, Kent Johansson w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Luisa Yáñeza-Barnuevo Garcíę, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij i Adam Gierek.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy i Zbigniew Ziobro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrali: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho i Marisa Matias.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 21.11.2013, pkt 8.1 protokołu z dnia 21.11.2013, pkt 8.5 protokołu z dnia 21.11.2013, pkt 8.2 protokołu z dnia 21.11.2013 i pkt 8.3 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


13. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I - Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000110/2013) które skierował Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. - pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann przedstawił sprawozdanie.

Paul Rübig rozwinął pytanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Emma McClarkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Marina Yannakoudakis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki i Jan Kozłowski.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Jürgen Creutzmann.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, w sprawie planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 21.11.2013 i pkt 8.13 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


14. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego [2013/2125(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa i Michael Gahler przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali Juozas Olekas (urzędujący przewodniczący Rady) i Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na trzy pytania zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrew Duffa, Arnaud Danjeana i Jean-Pierre'a Audy'ego, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Ioana Mirceę Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy i Seán Kelly.

Głos zabrali: Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa i Michael Gahler.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, który wyraził ubolewanie, że Herman Van Rompuy (Przewodniczący Rady Europejskiej) tak rzadko zabiera głos na forum Parlamentu Europejskiego.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 21.11.2013 i pkt 8.15 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


15. Statystyka europejska ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrała Ildikó Gáll-Pelcz w imieniu grupy PPE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, aby odpowiedzieć na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogusława Liberadzkiego, i Erik Bánki.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Liem Hoang Ngoc.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


16. Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Inês Cristina Zuber (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Tomasz Piotr Poręba (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Philippe Boulland w imieniu grupy PPE, Frédéric Daerden w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello i Richard Howitt.

Głos zabrali: László Andor i Jutta Steinruck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


17. Wymiar społeczny UGW (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000122/2013), które skierowała Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Komunikat Komisji w sprawie wzmocnienia wymiaru społecznego unii gospodarczej i walutowej (UGW) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès rozwinęła pytanie.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Sari Essayah, Sylvana Rapti i Emer Costello.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Edite Estrela.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, w imieniu komisji EMPL, w sprawie komunikatu Komisji zatytułowanego „Wzmocnienie społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej” (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 21.11.2013 r.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 522.757/OJJE).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności