Kazalo 
Zapisnik
PDF 260kWORD 197k
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP ***I - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ***I - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov ***I - Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP ***I - Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja ***I (razprava)
 5.Delovni program Komisije za leto 2014 (razprava)
 6.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 7.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Proračunski postopek za leto 2014: skupno besedilo (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Sprememba proračuna št. 9/2013: uporaba Solidarnostnega sklada EU za Romunijo (suša in gozdni požari v letu 2012) ter za Nemčijo, Avstrijo in Češko Republiko (poplave v maju in juniju 2013) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Uporaba Solidarnostnega sklada EU - suša in gozdni požari v Romuniji, poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Evropski satelitski navigacijski sistemi ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum med EU in Rusijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Tretje države in organizacije, s katerimi Europol sklene sporazume * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Pravni okvir Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Splošne določbe o Evropskih skladih ***I (glasovanje)
  
8.12.Evropski socialni sklad ***I (glasovanje)
  
8.13.Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta ***I (glasovanje)
  
8.14.Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje ***I (glasovanje)
  
8.15.Kohezijski sklad ***I (glasovanje)
  
8.16.Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ***I (glasovanje)
  
8.17.Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi ***I (glasovanje)
  
8.18.Dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte ***I (glasovanje)
  
8.19.Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP ***I (glasovanje)
  
8.20.Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ***I (glasovanje)
  
8.21.Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov ***I (glasovanje)
  
8.22.Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP ***I (glasovanje)
  
8.23.Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja ***I (glasovanje)
  
8.24.Določbe o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in pravila o prenehanju obveznosti za nekatere države članice ***I (glasovanje)
  
8.25.Finančna sredstva za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada ***I (glasovanje)
  
8.26.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kiribati *** (glasovanje)
  
8.27.Določitev sedežev institucij Evropske unije (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Obzorje 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020) ***I - Pravila za sodelovanje v programu Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov ***I - Posebni program za izvajanje programa Obzorje 2020 * - Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ***I - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ***I (razprava)
 13.Konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014 - 2020) ***I - Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - Oživitev podjetniškega duha v Evropi (razprava)
 14.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (razprava)
 15.Evropska statistika ***I (razprava)
 16.Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije ***I (razprava)
 17.Socialna razsežnost EMU (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciromazin, fenpropidin, formetanat, oksamil in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - rok: 13/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - rok: 08/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - rok: 12/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - rok: 26/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (snovi CMR) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - rok: 07/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 50 Poslovnika), IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - rok: 05/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede kromovih (VI) spojin (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - rok: 07/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin v ali na nekaterih proizvodih (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - rok: 25/12/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, izoproturon, pikoksistrobin, pirimetanil in trineksapak v ali na nekaterih proizvodih (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - rok: 20/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil in tiobenkarb v ali na nekaterih proizvodih (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - rok: 19/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi litovske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - rok: 14/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 601/2012 glede potencialov globalnega segrevanja za emisije toplogrednih plinov brez CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - rok: 31/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 50 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo s hrupom (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - rok: 08/02/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 v zvezi s posebnimi zahtevami za post mortem pregled domačih prašičev (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - rok: 20/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2012/9/EU glede roka za njen prenos in datuma zaključka prehodnega obdobja (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - rok: 19/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo žveplovega dioksida in sulfitov (E 220–228) v aromatiziranih proizvodih na osnovi vina (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - rok: 12/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti onesnaževala citrinin v prehranskih dopolnilih na osnovi riža, fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - rok: 21/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI.


3. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede funkcionalne varnosti vozil za homologacijo dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (Besedilo velja za EGP) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Rok za ugovor: dva meseca od datuma prejema 24. oktobra 2013
posredovano pristojni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Rok za ugovor: tri mesece od datuma prejema 30. oktobra 2013
posredovano pristojni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Rok za ugovor: dva meseca od datuma prejema 30. oktobra 2013
posredovano pristojni: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede registra gospodarskih subjektov, zneska pomoči za trženje proizvodov izven regije njihove proizvodnje, grafičnega znaka, oprostitve od plačila uvoznih dajatev za določeno govedo ter financiranja določenih ukrepov, povezanih s posebnimi ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))

Rok za ugovor: dva meseca od datuma prejema 7. novembra 2013
posredovano pristojni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.229/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Rok za ugovor: dva meseca od datuma prejema 7. novembra 2013
posredovano pristojni: AGRI


4. Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP ***I - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ***I - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov ***I - Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP ***I - Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št. […] [RP] glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014, Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. […] [NP], (EU) št. […] [HZU] in (EU) št. […] [enotna SUT] v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Albert Deß so predstavili svoja poročila.

Govorila sta Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) in Dacian Cioloş (član Komisije).

Govorili so Peter Jahr (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Esther de Lange (pripravljavka mnenja odbora CONT), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora CONT), Karin Kadenbach (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Giommaria Uggias (pripravljavec mnenja odbora REGI), Elisabeth Schroedter (pripravljavka mnenja odbora REGI), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI), Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, George Lyon v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil George Lyon, James Nicholson v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà in Marine Le Pen.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß in Alain Cadec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons in Zofija Mazej Kukovič.

Govorili so Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Albert Deß.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.20 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.21 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.22 zapisnika z dne 20.11.2013 in točka 8.23 zapisnika z dne 20.11.2013


5. Delovni program Komisije za leto 2014 (razprava)

Izjava Komisije: Delovni program Komisije za leto 2014 (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, Rolandas Paksas v imenu skupine EFD, in Mario Borghezio samostojni poslanec.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Yannick Jadot, le-ta o predhodnem govoru.

Razprava se je zaključila.

Govorila je Dubravka Šuica, ki je opozorila na prisotnost hrvaških veteranov v sejni dvorani.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.50 v pričakovanju slavnostne seje, se je nadaljevala ob 12.10.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


6. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.10 do 12.30 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova Malali Jusafzai.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica


Govorila sta Tarja Cronberg, predsednica Delegacije za odnose z Iranom, ki je obsodila teroristični napad proti iranskemu veleposlaništvu včeraj v Bejrutu, in Potito Salatto o predhodnem govoru.

7. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Popravek P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 7 zapisnika z dne 19.11.2013).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 216(4) Poslovnika), se ta šteje za sprejetega.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Proračunski postopek za leto 2014: skupno besedilo (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku. Soporočevalki: Anne E. Jensen in Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(za zavrnitev besedila potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0472)

Govoril je:

Algimantas Rimkūnas (predsedujoči Svetu) je po glasovanju ugotovil, da je Parlament potrdil dogovor, ki so ga dosegli v spravnem odboru na seji 11. in 12. novembra 2013. Potrdil je, da je Svet odločno podprl skupne izjave, vezane na sporazum, in da se obvezuje, da jih bo v celoti izpolnjeval.

Predsedujoča je nato podala naslednjo izjavo:

"Skupno besedilo, ki so ga dosegli v spravnem odboru 12. novembra 2013, sta sočasno odobrila Parlament in Svet. Proračunski postopek se je začel izvajati v skladu s pogodbama. Proračunski postopek za proračunsko leto 2014 se šteje za zaključenega. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2014 dokončno sprejet. Proračun bo jutri podpisal predsednik Parlamenta."


8.2. Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0473)


8.3. Sprememba proračuna št. 9/2013: uporaba Solidarnostnega sklada EU za Romunijo (suša in gozdni požari v letu 2012) ter za Nemčijo, Avstrijo in Češko Republiko (poplave v maju in juniju 2013) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2013 za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0474)

Govoril je:

Algimantas Rimkūnas (predsedujoči Svetu) je po glasovanju ugotovil, da je sprememba stališča Sveta, ki jo je Parlament sprejel, v skladu s političnim sporazumom, doseženim v spravnem postopku. Izjavil je, da je Svet odobril predlog spremembe k stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 9 za leto 2013, ki ga je sprejel Parlament. Zaključil je, da ni bilo treba sklicati seje spravnega odbora v skladu s členom 314(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


8.4. Uporaba Solidarnostnega sklada EU - suša in gozdni požari v Romuniji, poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (suša in gozdni požari v Romuniji, poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0475)


8.5. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0476)


8.6. Evropski satelitski navigacijski sistemi ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0478)


8.8. Sporazum med EU in Rusijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Rusko federacijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge v imenu Evropske unije [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Franck Proust (A7-0342/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0479)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.9. Tretje države in organizacije, s katerimi Europol sklene sporazume * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ v zvezi z določitvijo seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0480)


8.10. Pravni okvir Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 723/2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0481)


8.11. Splošne določbe o Evropskih skladih ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Lambert van Nistelrooij in Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0482)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0482)

Govorili so:

Pervenche Berès (predsednica odbora EMPL) je pred glasovanjem zahtevala, da se glasuje o predlogu spremembe, sprejetem v odboru EMPL, ter o tej zahtevi João Ferreira, Elisa Ferreira in Ashley Fox (predsedujoča zahteve ni upoštevala).


8.12. Evropski socialni sklad ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0483)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0483)

Govorila je

Rebecca Harms o predhodnem glasovanju.


8.13. Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0484)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0484)


8.14. Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0485)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0485)


8.15. Kohezijski sklad ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0486)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0486)


8.16. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0487)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0487)


8.17. Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Evelyn Regner in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0488)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0488)


8.18. Dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (poročevalka) je predlagala, da se v skladu s členom 57(2) Poslovnika preloži glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je zahtevo odobril. Zadeva se torej šteje kot vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.19. Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0490)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0490)

Govoril je

Paolo De Castro, pred glasovanjem (predsednik odbora AGRI).


8.20. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0491)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0491)


8.21. Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0492)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0492)


8.22. Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0493)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0493)


8.23. Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št. […] [RP] glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014, Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. […] [NP], (EU) št. […] [HZU] in (EU) št. […] [enotna SUT] v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Albert Deß (A7-0326/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0494)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0494)


8.24. Določbe o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in pravila o prenehanju obveznosti za nekatere države članice ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in glede pravil o prenehanju obveznosti za nekatere države članice [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0495)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0495)

Govoril je

Oldřich Vlasák (poročevalec), pred glasovanjem.


8.25. Finančna sredstva za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede finančnih sredstev za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P7_TA(2013)0496)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0496)

Govorila sta:

Rui Tavares, pred glasovanjem, in Alexander Graf Lambsdorff, o poteku glasovanja.


8.26. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kiribati *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0497)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Govorila je

Isabella Lövin (poročevalka), pred glasovanjem.


8.27. Določitev sedežev institucij Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o določitvi sedežev institucij Evropske unije [2012/2308(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Ashley Fox in Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Anne E. Jensen in Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis in Bernd Posselt

Poročilo: Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan in Bernd Posselt

Poročilo: Lambert van Nistelrooij in Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa in Elisa Ferreira

Poročilo: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu in Mario Borghezio

Poročilo: Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri in Francesca Barracciu

Poročilo: Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut in Giommaria Uggias

Poročilo: Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo in Elena Băsescu

Poročilo: Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut in Andrej Plenković

Poročilo: Evelyn Regner in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock in Anna Záborská

Poročilo: Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković in Ivana Maletić

Poročilo: Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Poročilo: Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan in Ivana Maletić

Poročilo: Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Poročilo: Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi in Elena Băsescu

Poročilo: Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Poročilo: Ashley Fox in Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt in Anna Záborská.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.40, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Obzorje 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020) ***I - Pravila za sodelovanje v programu Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov ***I - Posebni program za izvajanje programa Obzorje 2020 * - Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ***I - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov (2014–2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) – prispevek EIT k bolj inovativni Evropi [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias in Philippe Lamberts so predstavili svoja poročila.

Govorili so Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu), Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije) in Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Govorili so Bill Newton Dunn (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Nils Torvalds (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Nathalie Griesbeck (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Oldřich Vlasák (pripravljavec mnenja odbora REGI), Ioannis A. Tsoukalas (pripravljavec mnenja odbora PECH), Emma McClarkin (pripravljavka mnenja odbora CULT), Piotr Borys (pripravljavec mnenja odbora JURI) in Alajos Mészáros (pripravljavec mnenja odbora JURI).

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Antigoni Papadopoulou (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Ioannis A. Tsoukalas v imenu skupine PPE, Norbert Glante v imenu skupine S&D, Kent Johansson v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Roger Helmer v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij in Adam Gierek.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy in Zbigniew Ziobro.

Po postopku "catch the eye" so govorili Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka in Miroslav Mikolášik.

Govorili so Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho in Marisa Matias.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 21.11.2013, točka 8.1 zapisnika z dne 21.11.2013, točka 8.5 zapisnika z dne 21.11.2013, točka 8.2 zapisnika z dne 21.11.2013 in točka 8.3 zapisnika z dne 21.11.2013


13. Konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014 - 2020) ***I - Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - Oživitev podjetniškega duha v Evropi (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000110/2013), ki ga je postavil Paul Rübig v imenu odbora ITRE Komisiji: Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - oživitev podjetniškega duha v Evropi (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann je predstavil poročilo.

Paul Rübig je postavil vprašanje.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Paul Rübig (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Emma McClarkin (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Marina Yannakoudakis (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Bendt Bendtsen v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam v imenu skupine EFD, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos in Maria Da Graça Carvalho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki in Jan Kozłowski.

Govorila sta Antonio Tajani in Jürgen Creutzmann.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Paul Rübig v imenu odbora ITRE o akcijskem načrtu za podjetništvo 2020 – oživitev podjetniškega duha v Evropi (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 21.11.2013 in točka 8.13 zapisnika z dne 21.11.2013


14. Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (razprava)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Poročilo o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe [2013/2125(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa in Michael Gahler sta predstavila poročili.

Govorila sta Juozas Olekas (predsedujoči Svetu) in Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jean-Pierre Audy (pripravljavec mnenja odbora ITRE), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Tarja Cronberg v imenu skupine Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Andrew Duff, Arnaud Danjean in Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Sampo Terho v imenu skupine EFD, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou in Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy in Seán Kelly.

Govorili so Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa in Michael Gahler.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govoril je Jean-Pierre Audy, ki je obžaloval, da se Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) ne bolj pogosto udeležuje razprav s poslanci.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 21.11.2013 in točka 8.15 zapisnika z dne 21.11.2013


15. Evropska statistika ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc je predstavil poročilo.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorila je Ildikó Gáll-Pelcz v imenu skupine PPE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, ki je odgovorila na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogusław Liberadzki, in Erik Bánki.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Liem Hoang Ngoc.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 21.11.2013


16. Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck je predstavila poročilo.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Govorili so Bogusław Liberadzki (pripravljavec mnenja odbora CONT), Inês Cristina Zuber (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Tomasz Piotr Poręba (pripravljavec mnenja odbora REGI), Philippe Boulland v imenu skupine PPE, Frédéric Daerden v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Patricia van der Kammen samostojna poslanka, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello in Richard Howitt.

Govorila sta László Andor in Jutta Steinruck.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 21.11.2013


17. Socialna razsežnost EMU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000122/2013), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora EMPL Komisiji: Sporočilo Komisije o krepitvi socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès je predstavila vprašanje.

László Andor (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Csaba Őry v imenu skupine PPE, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Sari Essayah, Sylvana Rapti in Emer Costello.

Po postopku "catch the eye" je govorila Edite Estrela.

Govoril je László Andor.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Pervenche Berès v imenu odbora EMPL o sporočilu Komisije z naslovom Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 21.11.2013


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 522.757/OJJE).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov