Index 
Protokoll
PDF 269kWORD 161k
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (debatt)
 5.Kommissionens arbetsprogram för 2014 (debatt)
 6.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 7.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  
8.1.Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt förslag (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Europeiska satellitnavigeringssystem ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.9.Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.10.Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.11.Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder ***I (omröstning)
  
8.12.Europeiska socialfonden ***I (omröstning)
  
8.13.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" ***I (omröstning)
  
8.14.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" ***I (omröstning)
  
8.15.Sammanhållningsfonden ***I (omröstning)
  
8.16.Europeisk gruppering för territoriellt samarbete ***I (omröstning)
  
8.17.Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag ***I (omröstning)
  
8.18.Faktablad för investeringsprodukter ***I (omröstning)
  
8.19.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (omröstning)
  
8.20.Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I (omröstning)
  
8.21.Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I (omröstning)
  
8.22.Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (omröstning)
  
8.23.Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (omröstning)
  
8.24.Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater ***I (omröstning)
  
8.25.Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden ***I (omröstning)
  
8.26.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati *** (omröstning)
  
8.27.Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) ***I - Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 ***I - Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 * - Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I - Europeiska institutet för innovation och teknik ***I (debatt)
 13.Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) ***I - Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (debatt)
 14.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (debatt)
 15.Europeisk statistik ***I (debatt)
 16.Program för social förändring och social innovation ***I (debatt)
 17.Att stärka EMU:s sociala dimension (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 20 NOVEMBER 2013

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för cyromazin, fenpropidin, formetanat, oxamyl och tebukonazol i eller på vissa produkter (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - tidsfrist: 13/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - tidsfrist: 08/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - tidsfrist: 12/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - tidsfrist: 26/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - tidsfrist: 07/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen) och IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - tidsfrist: 05/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller krom(VI)föreningar (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - tidsfrist: 07/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för dimetomorf, indoxakarb och pyraklostrobin i eller på vissa produkter (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - tidsfrist: 25/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, isoproturon, pikoxistrobin, pyrimetanil och trinexapak i eller på vissa produkter (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - tidsfrist: 20/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioxonil och tiobenkarb i eller på vissa produkter (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - tidsfrist: 19/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den litauiska språkversionen av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - tidsfrist: 14/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 601/2012 vad gäller den globala uppvärmningspotentialen hos växthusgaser andra än koldioxid (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - tidsfrist: 31/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga III till Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/57/EG vad gäller buller (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - tidsfrist: 08/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller de särskilda kraven för besiktning efter slakt av tamsvin (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - tidsfrist: 20/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av direktiv 2012/9/EU vad gäller datum för dess införlivande och datum för övergångsperiodens utgång (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - tidsfrist: 19/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) i aromatiserade vinbaserade produkter (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - tidsfrist: 12/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för det främmande ämnet citrinin i kosttillskott baserade på ris som fermenterats med röd jäst (Monascus purpureus) (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - tidsfrist: 21/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (Text av betydelse för EES) (C(2013)06950 2013/2926(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 24 oktober 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 30 oktober 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 30 oktober 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 vad gäller aktörsregistret, stödbelopp för saluföring utanför produktionsregionen, den grafiska symbolen, befrielse från importtullar för vissa nötkreatur och finansiering av vissa särskilda åtgärder på jordbruksområdet i unionens yttersta randområden (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 7 november 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 7 november 2013.
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


4. Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr [...] [DP], (EU) nr [...] [HZ] och (EU) nr [...] [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin och Albert Deß redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Esther de Lange (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Giommaria Uggias (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Elisabeth Schroedter (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från George Lyon, James Nicholson för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà och Marine Le Pen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß och Alain Cadec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons och Zofija Mazej Kukovič.

Talare: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin och Albert Deß.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.19 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.20 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.21 i protokollet av den 20.11.2013, punkt 8.22 i protokollet av den 20.11.2013 och punkt 8.23 i protokollet av den 20.11.2013


5. Kommissionens arbetsprogram för 2014 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens arbetsprogram för 2014 (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Rolandas Paksas för EFD-gruppen, och Mario Borghezio, grupplös.

Talare: Maroš Šefčovič, och Yannick Jadot som yttrade sig om föregående talares inlägg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Dubravka Šuica, som ville uppmärksamma de kroatiska veteranernas närvaro i plenisalen.

(Plenarsammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på det högtidliga mötet, och återupptogs kl. 12.10)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


6. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 12.10 till 12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Malala Yousafzaï.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman


Talare: Tarja Cronberg, ordförande för delegationen för förbindelserna med Iran, som fördömde terroristattentatet i går mot Irans ambassad i Beirut, och Potito Salatto som yttrade sig om det senaste inlägget.

7. Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelsen P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 7 i protokollet av den 19.11.2013).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt förslag (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som förlikningskommittén godkänt under budgetförfarandet [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Medföredragande: Anne E. Jensen och Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(Kvalificerad majoritet för förkastande av texten)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0472)

Inlägg:

Efter omröstningen konstaterade Algimantas Rimkūnas (rådets tjänstgörande ordförande) att parlamentet hade bekräftat den överenskommelse som förlikningskommittén kommit fram till vid sitt sammanträde den 11 och 12 november 2013. Han framhöll också att rådet helhjärtat stödde de gemensamma uttalanden som bilagts överenskommelsen, och att han helt och fullt kommer att engagera sig för att följa dem.

Talmannen gjorde därefter följande uttalande:

"Den gemensamma text som förlikningskommittén kom fram till den 12 november 2013 har godkänts av både parlamentet och rådet. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med fördragen. Budgetförfarandet för budgetåret 2014 kan alltså anses avslutat. Jag förklarar unionsbudgeten för budgetåret 2014 för slutgiltigt antagen. Budgeten kommer att undertecknas av parlamentets talman i dag".


8.2. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0473)


8.3. Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen [14872/2013 - C7-0388/2013- 2013/2257(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0474)

Inlägg:

Efter omröstningen konstaterade Algimantas Rimkūnas (rådets tjänstgörande ordförande) att den ändring av rådets ståndpunkt som parlamentet antagit överensstämde med den politiska överenskommelse som uppnåtts under förlikningen. Han förklarade att rådet godkände den ändring som parlamentet hade antagit av rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2013. Han drog slutsatsen att det inte fanns anledning att sammankalla förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


8.4. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0475)


8.5. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0476)


8.6. Europeiska satellitnavigeringssystem ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0477)


8.7. Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande over förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien [COM(2013)0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0335/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0478)


8.8. Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Franck Proust (A7-0342/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0479)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.9. Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Philip Claeys (A7-0351/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0480)


8.10. Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0481)


8.11. Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Medföredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0482)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0482)

Inlägg

Före omröstningen begärde Pervenche Berès (ordförande för EMPL-utskottet) att de ändringsförslag som antagits i EMPL-utskottet skulle tas upp till omröstning, och João Ferreira, Elisa Ferreira och Ashley Fox yttrade sig om denna begäran (Talmannen avslog begäran).


8.12. Europeiska socialfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0483)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0483)

Inlägg:

Rebecca Harms, om den föregående omröstningen.


8.13. Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investering för tillväxt och sysselsättning" samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0484)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0484)


8.14. Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet "europeiskt territoriellt samarbete" [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0485)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0485)


8.15. Sammanhållningsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0486)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0486)


8.16. Europeisk gruppering för territoriellt samarbete ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0487)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0487)


8.17. Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Medföredragande: Evelyn Regner och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0488)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0488)


8.18. Faktablad för investeringsprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57. 2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Frågan anses följaktligen återförvisad till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.19. Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0490)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0490)

Inlägg

Paolo De Castro (ordförande för AGRI-utskottet) yttrade sig före omröstningen.


8.20. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0491)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0491)


8.21. Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0492)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0492)


8.22. Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0493)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0493)


8.23. Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr [DP], (EU) No [HZ] och (EU) No [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0494)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0494)


8.24. Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0495)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0495)

Inlägg

Oldřich Vlasák (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.25. Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2013)0496)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0496)

Inlägg:

Rui Tavares yttrade sig före omröstningen, och Alexander Graf Lambsdorff ställde en ordningsfråga.


8.26. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0497)

Parlamentet godkände ingåendet av protokollet.

Inlägg:

Isabella Lövin (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.27. Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (omröstning)

Betänkande om lokaliseringen av sätena för Europeiska unionens institutioner [2012/2308(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Medföredragande: Ashley Fox och Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA-PROV(2013)0498)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Anne E. Jensen och Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis och Bernd Posselt

Betänkande Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan och Bernd Posselt

Betänkande Lambert van Nistelrooij och Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej Plenković, Alda Sousa och Elisa Ferreira

Betänkande Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu och Mario Borghezio

Betänkande Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph Cuschieri och Francesca Barracciu

Betänkande Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut och Giommaria Uggias

Betänkande Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo och Elena Băsescu

Betänkande Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut och Andrej Plenković

Betänkande Evelyn Regner och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly, Oleg Valjalo, Charles Tannock och Anna Záborská

Betänkande Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković och Ivana Maletić

Betänkande Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan och Ivana Maletić

Betänkande Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi och Elena Băsescu

Betänkande Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Betänkande Ashley Fox och Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford, Charles Tannock, Bernd Posselt och Anna Záborská.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) ***I - Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 ***I - Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 * - Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I - Europeiska institutet för innovation och teknik ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias och Philippe Lamberts redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande), Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen) och Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Bill Newton Dunn (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Ioannis A. Tsoukalas (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Emma McClarkin (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Piotr Borys (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Alajos Mészáros (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Antigoni Papadopoulou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Ioannis A. Tsoukalas för PPE-gruppen, Norbert Glante för S&D-gruppen, Kent Johansson för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij och Adam Gierek.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy och Zbigniew Ziobro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka och Miroslav Mikolášik.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho och Marisa Matias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 21.11.2013, punkt 8.1 i protokollet av den 21.11.2013, punkt 8.5 i protokollet av den 21.11.2013, punkt 8.2 i protokollet av den 21.11.2013 och punkt 8.3 i protokollet av den 21.11.2013


13. Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) ***I - Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Fråga för muntligt besvarande (O-000110/2013) från Paul Rübig, för utskottet ITRE, till kommissionen: Handlingsplan för företagande 2020 - stärka företagarandan i EU (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann redogjorde för sitt betänkande.

Paul Rübig utvecklade frågan.

Talare: Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Emma McClarkin (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Marina Yannakoudakis (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Bendt Bendtsen för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Magdi Cristiano Allam för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki och Jan Kozłowski.

Talare: Antonio Tajani och Jürgen Creutzmann.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Paul Rübig, för utskottet ITRE, om handlingsplanen för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 21.11.2013 och punkt 8.13 i protokollet av den 21.11.2013


14. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (debatt)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Betänkande om det europeiska försvarets industriella och tekniska bas [2013/2125(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa och Michael Gahler redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Juozas Olekas (rådets tjänstgörande ordförande) och Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jean-Pierre Audy (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Andrew Duff, Arnaud Danjean och Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy och Seán Kelly.

Talare: Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa och Michael Gahler.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Jean-Pierre Audy som beklagade att Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) inte oftare uttalade sig inför ledamöterna.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 21.11.2013 och punkt 8.15 i protokollet av den 21.11.2013


15. Europeisk statistik ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki som ställde en fråga ("blått kort") till Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz som besvarade frågan ("blått kort") från Bogusław Liberadzki, och Erik Bánki.

Talare: Algirdas Šemeta och Liem Hoang Ngoc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 21.11.2013


16. Program för social förändring och social innovation ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogusław Liberadzki (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Inês Cristina Zuber (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Tomasz Piotr Poręba (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Philippe Boulland för PPE-gruppen, Frédéric Daerden för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Patricia van der Kammen, grupplös, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello och Richard Howitt.

Talare: László Andor och Jutta Steinruck.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 21.11.2013


17. Att stärka EMU:s sociala dimension (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000122/2013) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Kommissionens meddelande ”Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension” (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès utvecklade frågan.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Sari Essayah, Sylvana Rapti och Emer Costello.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Edite Estrela.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet EMPL, om kommissionens meddelande Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 21.11.2013.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 522.757/OJJE).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy